OL2000: Làm th? nào đ? s?p x?p m?t danh sách h?p ho?c h?p Combo

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 227178 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong Microsoft Outlook, there's no way tr?c ti?p, ho?c đư?c xây d?ng trong, s?p x?p các n?i dung ki?m soát c?a m?t danh sách h?p ho?c combo h?p. Bài vi?t này cung c?p hai ví d? s? d?ng Visual Basic script Edition (VBScript) m? đ? s?p x?p thông tin.

THÔNG TIN THÊM

LƯU ?: Đ? đơn gi?n, thu?t ng? h?p danh sách có th? đư?c dùng đ? bi?u th? ho?c m?t h?p danh sách ho?c m?t combo h?p ki?m soát.

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?, bao g?m nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng và/ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh đư?c ch?ng minh và các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các chuyên gia có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng nhu c?u c? th? c?a b?n.
N?u b?n có h?n ch? kinh nghi?m l?p tr?nh, b?n có th? mu?n liên h? v?i m?t Microsoft Certified Partner ho?c d?ch v? tư v?n c?a Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t, truy c?p vào các trang Web Microsoft:

Microsoft Certified đ?i tác- https://Partner.Microsoft.com/Global/30000104

D?ch v? tư v?n c?a Microsoft- http://support.Microsoft.com/GP/advisoryservice

Đ? bi?t thêm v? các tùy ch?n h? tr? có s?n và v? làm th? nào đ? liên h? v?i Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS

B?ng cách s? d?ng phương pháp Items.Sort

Phương pháp này gi? đ?nh r?ng b?n đang populating h?p danh sách v?i thông tin t? m?c trong m?t thư m?c Outlook. N?u v?y, b?n có th? s? d?ng các Items.sort phương pháp s?p x?p các kho?n m?c d?a trên m?t l?nh v?c c? th?, đ? l?p qua nh?ng m?t hàng đư?c s?p x?p, và chèn các giá tr? c?a l?nh v?c này vào h?p danh sách.

Ví d? này có th? thêm m?t h?p danh sách vào m?t h?nh th?c nhi?m v? và cư h?p danh sách v?i s? liên l?c t? c?p liên h? m?c đ?nh. Các đ?a ch? liên l?c có th? đư?c s?p x?p theo l?nh v?c tên đ?y đ?.
 1. M? m?t m?c tác v? m?i.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Các h?nh th?c, và sau đó nh?p vào Thi?t k? m?u này.
 3. B?m vào các (P.2) tab.
 4. Trên các H?nh th?c tr?nh đơn, nh?p vào H?p công c? ki?m soát. Trên h?p công c? đi?u khi?n, nh?p và kéo m?t ListBox vào m?u.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào h?p danh sách và sau đó nh?p vào Thu?c tính. Trên các Giá trị Trang, nh?p vào M?i....Lo?i TestLB Đ?i v?i tên và b?m Ok. Nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
 6. Trên các H?nh th?c tr?nh đơn, nh?p vào Xem m?.
 7. Trong tr?nh biên t?p k?ch b?n, g? VBScript m? sau đây:
  Sub Item_Open()
  
    Set objFormPage = Item.GetInspector.ModifiedFormPages("P.2")
    Set objListBox = objFormPage.Controls("ListBox1")
   
    Set objNS = Application.GetNamespace("MAPI")<BR/>
    ' Get the default Contacts folder
    Set objConFolder = objNS.GetDefaultFolder(10) ' olFolderContacts
  
    ' Get the items in the folder
    Set colConItems = objConFolder.Items
  
    ' Create a Restrict filter
    strFilter = "[FullName] <> " & Chr(34) & Chr(34)
  
    ' Just get those contacts with a Full Name
    Set colResItems = colConItems.Restrict(strFilter)
  
    ' Sort the contacts based on FullName
    colResItems.Sort "[FullName]"
  
    ' Loop through all of the sorted contacts
    For Each objItem in colResItems
     ' Add the name to the listbox
     objListBox.AddItem objItem.FullName
    Next
    ' Loop through all of the sorted contacts
    For Each objItem in colResItems
     ' Add the name to the listbox and ignore distribution lists
     If Left(objItem.MessageClass, 11) = "IPM.Contact" Then
       objListBox.AddItem objItem.FullName
     End If
    Next
  
  End Sub
  					
 8. Trên các H?nh th?c tr?nh đơn, nh?p vào Ch?y đi?u này m?u.
 9. B?m vào các P.2 Trang c?a các h?nh th?c.
S? ki?n này Item_Open có th? ch?y, và sau đó các m? VBScript có th? s?p x?p các s? liên l?c và t?i h?p danh sách trên trang P.2.

S? d?ng m?t thu?t toán phân lo?i

Phân lo?i các thu?t toán có th? đư?c s? d?ng đ? s?p x?p danh sách b?t k?. Trong ví d? sau, các giá tr? trong h?p danh sách đang đư?c xác đ?nh trư?c và đư?c s?p x?p b?ng cách s? d?ng các thu?t toán s?p x?p bong bóng. Lưu ? r?ng các giá tr? này c?ng có th? đư?c l?y t? ngu?n khác, ch?ng h?n như m?t ?ng d?ng cơ s? d? li?u bên ngoài.
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Các h?nh th?c, và sau đó nh?p vào Thi?t k? m?t m?u.
 2. Trong các Thư vi?n h?nh th?c chu?n, b?m Tin nh?n, và sau đó nh?p vào M?.
 3. B?m vào các (P.2) tab.
 4. Trên các H?nh th?c tr?nh đơn, nh?p vào H?p công c? ki?m soát. Trên h?p công c? đi?u khi?n, nh?p và kéo m?t ListBox vào m?u.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào h?p danh sách và b?m Thu?c tính. Trên các Giá trị Trang, nh?p vào M?i.... Lo?i TestLB tên và b?m Ok. Trong các Giá tr? có th? l?nh v?c, lo?i Chó;Mèo;Chu?t;Ng?a;L?n;B?;Gà;Th?, và sau đó b?m OK.
 6. Trên h?p công c? đi?u khi?n, nh?p và kéo m?t CommandButton vào m?u.
 7. Nh?p chu?t ph?i vào nút l?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính. B?m vào các Màn hình tab, lo?i S?p x?p chú thích và sau đó b?m Ok.
 8. Trên các H?nh th?c tr?nh đơn, nh?p vào Xem m?.
 9. Trong tr?nh biên t?p k?ch b?n, g? VBScript m? sau đây:
  Sub CommandButton1_Click()
    Dim strArray(8)
  
    Set FormPage = Item.GetInspector.ModifiedFormPages("P.2")
    Set ListBox1 = FormPage.Controls("ListBox1")
  
    For i = 0 to 7
     strArray(i) = ListBox1.List(i)
    Next
  
    Sort strArray, ListBox1
  
  End Sub
  
  Sub Sort(inpArray(), inpList)
    Dim intRet
    Dim intCompare
    Dim intLoopTimes
    Dim strTemp
  
    For intLoopTimes = 1 To UBound(inpArray)
     For intCompare = LBound(inpArray) To UBound(inpArray) - 1
       intRet = StrComp(inpArray(intCompare), _
       inpArray(intCompare + 1), vbTextCompare)
       If intRet = 1 Then
        ' String1 is greater than String2
        strTemp = inpArray(intCompare)
        inpArray(intCompare) = inpArray(intCompare + 1)
        inpArray(intCompare + 1) = strTemp
       End If
     Next
    Next
  
    inpList.Clear
  
    For intCompare = 1 To UBound(inpArray)
     inpList.AddItem inpArray(intCompare)
    Next
  
  End Sub
  					
 10. Trên các H?nh th?c tr?nh đơn, nh?p vào Ch?y m?u này.
 11. B?m vào các P.2 tab, và b?m vào các S?p x?p nút đ? s?p x?p h?p danh sách.

THAM KH?O

Đ? có thêm thông tin v? ngu?n l?c s?n có và câu tr? l?i thư?ng đư?c h?i câu h?i v? các gi?i pháp c?a Microsoft Outlook 2000, Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
146636 OL2000: Câu h?i v? các h?nh th?c tùy ch?nh và các gi?i pháp Outlook

Thu?c tính

ID c?a bài: 227178 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbprogramming kbmt KB227178 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:227178

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com