Raksta ID: 2271812 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Dator?, kur darbojas oper?t?jsist?ma Windows Vista, Windows dro??bas centrs par?da br?din?jumu, ka Windows ugunsm?ris ir izsl?gts. Ja Windows dro??bas centr? noklik??in?sit uz Iesl?gt t?l?t, lai iesl?gtu Windows ugunsm?ri, tiks par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Windows ugunsm?ri nevar iesl?gt dro??bas centr?.

Pakalpojumu konsol? paman?t, ka Windows ugunsm?ra pakalpojums nedarbojas pat tad, ja ir konfigur?ta autom?tiska pakalpojuma start??ana. Manu?li start?jot Windows ugunsm?ra pakalpojumu, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Sist?ma Windows nevar?ja s?kt Windows ugunsm?ri lok?laj? dator?. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet sist?mas notikumu ?urn?lu. Ja ?is nav Microsoft pakalpojums, sazinieties ar pakalpojuma sniedz?ju un skatiet pakalpojuma k??das kodu 5.
Piez?me. Lai atv?rtu pakalpojumu konsoli, noklik??iniet uz S?kt
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
poga S?kt
, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstietServices.msc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

Iemesls

?? probl?ma var rasties, ja Windows ugunsm?ra pakalpojuma start??anai izmantotajam kontam nav at?aujas piek??t saist?tajiem re?istra ierakstiem.

Risin?jums

Probl?mas diagnostika un autom?tiska nov?r?ana

Lai probl?mu nov?rstu autom?tiski, noklik??iniet uz t?l?k redzam? Fix-It risin?juma att?la. Ja tiek par?d?ts dro??bas pazi?ojums, noklik??iniet uz Izpild?t.


Microsoft Fix it 9810866

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mai Windows 7 paredz?to Windows ugunsm?ri, noklik??iniet uz ??s saites: http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows7/products/features/windows-firewall

Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?mai Windows Vista paredz?to Windows ugunsm?ri, noklik??iniet uz ??s saites: http://windows.microsoft.com/lv-lv/windows-vista/Understanding-Windows-Firewall-settings
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2271812 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbtshoot kbsurveynew kbmatsfixme kbexpertisebeginner kbexpertiseinter KB2271812

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com