T?p đư?c lo?i tr? b?i công c? chương tr?nh D?n li?n đ?a

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 227350 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Windows 2000 bao g?m m?t công c? đư?c xây d?ng trong chương tr?nh D?n li?n đ?a. Công c? này không bao g?m các t?p tin nh?t đ?nh v? các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i di chuy?n nh?ng t?p này. Ngoài ra, các t?p tin mà đang b? khóa cho đ?c quy?n s? d?ng b?i m?t ti?n tr?nh khác đang b? qua.

THÔNG TIN THÊM

Các t?p sau v?nh vi?n b? lo?i tr? t? đang đư?c d?n li?n. Nh?ng t?p tin này có th? đư?c hi?n th? trong báo cáo phân tích như v?n c?n b? phân m?nh không có v?n đ? bao nhiêu l?n b?n ch?ng phân m?nh ? đ?a.

Di chuy?n các t?p tin sau đây có th? gây ra v?n đ? máy tính đ? bàn, n?u thùng rác ho?c thư m?c Recycler đư?c g? b?:
%SystemRoot%\ShellIconCache
Di chuy?n các t?p tin sau đây (n?u có) có th? gây ra v?n đ? máy tính đ? bàn:
Safeboot.FS
Safeboot.CSV
Safeboot.RSV
Bootsec.doc
Các t?p tin sau đây là các t?p tin h? th?ng unmoveable. H? luôn luôn hi?n th? trong màu xanh lá cây trong màn h?nh phân tích defragment:
 • NTFS Master t?p tin b?ng (MFT) và Reserved MFT Zone: thư?ng l?c đ?a vào đ?u r?t c?a m?t kh?i lư?ng NTFS nhưng có th? tr? nên phân m?nh n?u nhi?u t?p và c?p đư?c b? sung vào m?t kh?i lư?ng.
 • T?p tin NTFS g?c b?ng Mirror (MFTMirr): thư?ng n?m ? gi?a m?t kh?i lư?ng và hi?n đang ti?p giáp.
 • B? nh? ?o Paging file: đư?c s? d?ng cho t?m th?i trao đ?i trang c?a b? nh? vào đ?a.

Đi?u ch?nh MFT

M?c dù b?n không th? ch?ng phân m?nh MFT m?t khi nó tr? nên phân m?nh b?ng cách s? d?ng chương tr?nh D?n li?n đ?a, có là m?t cách đ? ngăn ch?n s? phân đo?n MFT, ho?c ít nh?t gi?m thi?u kh? năng c?a nó tr? nên phân m?nh b?i đ?t v? tr? cho nó trư?c th?i c?a.

Đ? xác đ?nh như th? nào l?n MFT là, bao nhiêu m?nh có, và nh?ng g? t? l? ph?n trăm c?a MFT trong s? d?ng trên m?t ? đ?a NTFS, th?c hi?n m?t chương tr?nh D?n li?n đ?a phân tích ho?t đ?ng đ? t?o ra m?t báo cáo. Xem báo cáo và t?m ki?m các ph?n sau đây theo kh?i lư?ng thông tin:
S? phân đo?n b?ng t?p Master (MFT).

T?ng s? kích thư?c MFT = 8512K
S? đ?m b?n ghi MFT = 8504 ngư?i
Ph?n trăm MFT dùng = 99%
T?ng s? phân đo?n MFT = 4
S? d?ng thông tin này cùng v?i bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft đ? đi?u ch?nh giá tr? NtfsMftZoneReservation, sao lưu và đ?nh d?ng l?i kh?i lư?ng đ? t?o ra m?t l?c đ?a MFT s? d?ng không gian đ?t ph?ng cao c?a khu v?c, và sau đó th?c hi?n m?t khôi ph?c đ?y đ? kh?i lư?ng:
174619 Làm th? nào NTFS d? tr? không gian cho các t?p tin Master b?ng (MFT)

Defragmenting t?p hoán trang

Đ? ch?ng phân m?nh, ho?c gi?m s? lư?ng phân m?nh trong t?p hoán trang:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Các vấn đề.
 2. Trên các Nâng cao tab, b?m vào Tùy ch?n hi?u năng.
 3. Nh?p vào Thay đổi đ? m? các B? nh? ?o h?p tho?i.
 4. Thay đ?i t?p hoán trang cho ? đ?a khác.
 5. Làm gi?m kích thư?c t?i thi?u và t?i đa c?a t?p hoán trang g?c trên ? đ?a b?n mu?n ch?ng phân m?nh đ? 0 MB.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n ph?i có h? th?ng s? d?ng t?p hoán trang m?i.
 7. Ch?y chương tr?nh D?n li?n đ?a trên ? đ?a g?c đ? c?ng c? các phân đo?n mi?n phí không gian t?o ra b?ng cách di chuy?n t?p hoán trang.
 8. Tái t?o t?p hoán trang trên ? đ?a g?c.
 9. Làm gi?m kích thư?c t?i thi?u và t?i đa c?a t?p hoán trang t?m th?i đ? 0 MB.
 10. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 227350 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB227350 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:227350

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com