Administrators nevar pievienot dom?nam Office 365 abonements

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2279117 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Kad administrators m??ina pievienot dom?nam Microsoft Office 365 abonementu, administrators var sa?emt k?du no ?iem k??du zi?ojumiem:
Neapstiprin?ts dom?nus, kas p?rsniedza skaits.
J?su kontam ir nep?rbaud?tas p?r?k daudz?s jom?s. P?rbaud?t vai izdz?st vienu no nep?rbaud?tiem dom?nu un p?c tam pievienojiet jauno dom?nu.

Dom?n? jau past?v
Dom?ns jau ir piesaist?ti j?su kontam.

???DUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
  • Ja jums ir vair?kas nep?rbaud?tas dom?nus, no?emiet tos. Vai p?rbaud?t da?us no nep?rbaud?tiem dom?nus.
  • Ja sa?emat k??das zi?ojumu "dom?ns jau past?v Office 365 Subscription", nek?da darb?ba ir nepiecie?ama no j?su puses, jo dom?ns jau ir.

PAPILDINFORM?CIJA

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
  • Sasniegts maksim?lais skaits neapstiprin?ts dom?nus.
  • Dom?n? jau past?v Office 365 abonementu.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2279117 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 10. j?lijs - P?rskat??ana: 12.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365
  • Office 365 User and Domain Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365p o365022013 o365m kbmt KB2279117 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2279117

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com