Labojums: K??das zi?ojums, m??inot noteikt dro??bas kontekstu starp serveri un att?l?s klientu Host Integration Server 2006 SP1 vai Host Integration Server 2010 vid?: "Nepietiek atmi?as"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2281720 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Microsoft Host Integration Server 2006 Service Pack 1 (SP1) vid? vai Microsoft Host Integration Server 2010 vid? j?s m??in?t izveidot dro??bas kontekstu starp serveri un att?l?s klientu. Izmantojot Kerberos autentifik?ciju, darb?ba var neizdoties. Turkl?t, var tikt par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Nepietiek atmi?as

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja dro??bas mar?ierier?ce ir liel?ks par 32 kilobaitiem (KB).

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Microsoft Host Integration Server 2010

Labojumfails, kas nov?r? ?o probl?mu, ir iek?auts kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010.

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? ieg?t kumulat?vo atjaunin?jumu pakotnes, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2616519 Kumulat?vo atjaunin?jumu pakotni % 2 Host Integration Server 2010

Microsoft Host Integration Server 2006

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?aj? rakst? izkl?st?to probl?mu. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi
Jums ir j?b?t Microsoft Host Integration Server 2006 Service Pack 1 (SP1 instal?t, lai lietotu ?o labojumfailu).

Lai ieg?tu papildinform?ciju par servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
979497 Host Integration Server 2006 jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana

Restart?jiet inform?ciju
Jums, iesp?jams, n?ksies restart?t datoru p?c ?? labojumfaila.

Rezerves inform?cija
?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailu.

Inform?ciju par failu
?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla cilni Datuma un laika no vad?bas pane?a vienumiem.

Microsoft Host Integration Server 2006, 32 bitu izdevums
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mmcsna.dll7.0.4224.0324,94407-Nov-201120: 09x86
Mngagent.exe7.0.4224.0129,87207-Nov-201120: 09x86
Mngcli.exe7.0.4224.0129,36007-Nov-201120: 09x86
Snadmod.dll7.0.4224.0825,16807-Nov-201120: 09x86
Snaip.dll7.0.4224.0107,85607-Nov-201120: 09x86
Snalm.dll7.0.4224.060,24007-Nov-201120: 09x86
Snamanag.dll7.0.4224.0127,82407-Nov-201120: 09x86
Microsoft Host Integration Server 2006, 64 bitu izdevums
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Mmcsna.dll7.0.4224.0441,68007-Nov-201120: 14x64
Mngagent.exe7.0.4224.0176,46407-Nov-201120: 14x64
Mngcli.exe7.0.4224.0175,95207-Nov-201120: 14x64
Snadmod.dll7.0.4224.01,035,08807-Nov-201120: 14x64
Snaip.dll7.0.4224.0129,87207-Nov-201120: 14x64
Snalm.dll7.0.4224.072,52807-Nov-201120: 14x64
Snamanag.dll7.0.4224.0191,82407-Nov-201120: 14x64
Piez?me Sakar? ar failu atkar?bas p?d?j? labojums, kas satur ?os failus var satur?t ar? papildu failus.


STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par dro??bas kontekst?, apmekl?jiet Microsoft Developer Network (MSDN) t?mek?a vietn?:
dro??bas konteksts
Papildinform?ciju, k? noteikt dro??bas kontekstu starp serveri un att?l?s klientu, apmekl?jiet MSDN t?mek?a vietn?:
AcceptSecurityContext (vienoties) funkcija
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 2281720 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 6. febru?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Host Integration Server 2010
  • Microsoft Host Integration Server 2006
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2281720 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2281720

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com