Kh?c ph?c: Thông báo l?i khi b?n c? g?ng thi?t l?p m?t b?i c?nh an ninh gi?a m?t máy ch? và m?t khách hàng t? xa trong m?t môi trư?ng máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2006 SP1 ho?c máy ch? lưu tr? ...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2281720 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong m?t môi trư?ng Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2006 Service Pack 1 (SP1) ho?c trong m?t môi trư?ng Microsoft Host Integration Server 2010, b?n c? g?ng thi?t l?p m?t b?i c?nh an ninh gi?a m?t máy ch? và m?t khách hàng t? xa. Khi b?n dùng xác th?c Kerberos, các ho?t đ?ng có th? không. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không đ? b? nh?

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi m? thông báo b?o m?t là l?n hơn 32 kilobyte (KB).

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Máy ch? Microsoft Integration Server 2010

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói tích l?y 2 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2616519 Tích l?y gói 2 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

Máy ch? Microsoft tích h?p máy ch? 2006

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t
B?n ph?i có Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2006 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
979497 Làm th? nào đ? có đư?c máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2006 service pack m?i nh?t

Kh?i đ?ng l?i thông tin
B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thay th? thông tin
Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin
B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Máy ch? Microsoft tích h?p máy ch? 2006, 32-bit Edition
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mmcsna.dll7.0.4224.0324,94407-Nov-201120: 09x 86
Mngagent.exe7.0.4224.0129,87207-Nov-201120: 09x 86
Mngcli.exe7.0.4224.0129,36007-Nov-201120: 09x 86
Snadmod.dll7.0.4224.0825,16807-Nov-201120: 09x 86
Snaip.dll7.0.4224.0107,85607-Nov-201120: 09x 86
Snalm.dll7.0.4224.060,24007-Nov-201120: 09x 86
Snamanag.dll7.0.4224.0127,82407-Nov-201120: 09x 86
Máy ch? Microsoft tích h?p máy ch? 2006, 64-bit Edition
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Mmcsna.dll7.0.4224.0441,68007-Nov-201120: 14x 64
Mngagent.exe7.0.4224.0176,46407-Nov-201120: 14x 64
Mngcli.exe7.0.4224.0175,95207-Nov-201120: 14x 64
Snadmod.dll7.0.4224.01,035,08807-Nov-201120: 14x 64
Snaip.dll7.0.4224.0129,87207-Nov-201120: 14x 64
Snalm.dll7.0.4224.072,52807-Nov-201120: 14x 64
Snamanag.dll7.0.4224.0191,82407-Nov-201120: 14x 64
Lưu ? V? c?a ph? thu?c t?p tin, s?a ch?a g?n đây nh?t có ch?a nh?ng t?p tin này c?ng có th? ch?a t?p b? sung.


T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? an ninh, truy c?p vào trang web m?ng nhà phát tri?n c?a Microsoft (MSDN) sau đây:
an ninh
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t l?p m?t b?i c?nh an ninh gi?a các máy ch? và m?t khách hàng t? xa, truy c?p vào trang web MSDN sau đây:
Ch?c năng AcceptSecurityContext (Negotiate)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2281720 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
  • Microsoft Host Integration Server 2006
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2281720 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2281720

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com