Raksta ID: 2282570 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Sist?mas Microsoft Exchange Server 2007 lietot?js m??ina nos?t?t e-pasta zi?ojumu adres?tam, kura SMTP adrese ir l?dz?ga ?ai: "lietotajs.@contoso.com" vai "lietotajs..uzvards@contoso.com". ?aj? gad?jum? e-pasta zi?ojums netiek pieg?d?ts. Turkl?t lietot?jam tiek par?d?ts ??ds zi?ojums ar atskaiti par neizdevu?os pieg?di (NDR):

#550 5.1.3 STOREDRV.Submit; invalid recipient address #SMTP#

Piez?me. Lietot?js nevar ar? sa?emt e-pasta zi?ojumus no ?? veida SMTP adreses.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo ietekm?t?s SMTP adreses nav sader?gas ar koment?ra piepras?jumu (Request for Comment ? RFC).

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, instal?jiet ?o atjaunin?jumu apkopojumu:
2407025 Apraksts par Exchange Server 2007 3. servisa pakotnes 2. atjaunin?jumu apkopojumu
P?c atjaunin?juma lieto?anas j?pievieno jauns ieraksts fail? Edgetransport.exe.config, lai server? iesp?jotu atjaunin?jumu. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas.
  1. Server?, kur? darbojas sist?ma Exchange 2007 un centrmezgla transporta loma, atveriet programmu Windows Explorer un p?c tam atrodiet failu EdgeTransport.exe.config. Fails atrodas sist?mas Exchange Server direktorija Bin apak?direktorij?. Piem?ram, fails atrodas ce?? C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin.
  2. Izveidojiet faila EdgeTransport.exe.config dubl?jumkopiju un p?c tam pie??iriet dubl?jumkopijai nosaukumu EdgeTransport.exe.config.old.
  3. Atveriet failu EdgeTransport.exe.config un p?c tam sada?? <appSettings> pievienojiet ??du rindi?u:
    <add key="AcceptAndFixSmtpAddressWithInvalidLocalPart" value="true" />
  4. Saglab?jiet ?o failu.
  5. Restart?jiet Exchange transporta pakalpojumu.
Piez?mes
  • P?c atjaunin?juma lieto?anas un ieraksta pievieno?anas fail? Edgetransport.exe.config, ar RFC nesader?gais s?t?t?ja adreses form?ts k??st par "lietotajs.?@contoso.com. ?? form?ta mai?a ?auj atbild?t uz ?iem e-pasta zi?ojumiem.
  • ?is atjaunin?jums nesniedz iesp?ju nos?t?t jaunu e-pasta zi?ojumu uz adresi, kas nav sader?ga ar RFC. Lai to izdar?tu, e-pasta adreses lok?l? da?a j?ievieto dubultaj?s p?di??s (piem?ram, "lietotajs.?@contoso.com). Da?i pasta serveri var neatpaz?t, ka SMTP adrese "lietotajs.?@contoso.com ir lietotajs.@contoso.com. ??d? gad?jum? var tikt atgriezts NDR zi?ojums.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par RFC, apmekl?jiet ?o IETF vietni:
Visp?r?ga inform?cija par RFC
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2282570 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 17. maijs - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbsurveynew KB2282570

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com