V? trí ADM (hành chính m?u) t?p tin trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 228460 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v? trí ADM t?p tin trong khi h? là m?t thành ph?n c?a m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm (GPO), và v? trí c?a t?p m?u ADM b? sung.

THÔNG TIN THÊM

Hành chính (ADM) m?u là t?p tin xác đ?nh cài đ?t các qu?n tr? viên có th? c?u h?nh thông qua các ti?n ích chính sách nhóm.

Theo m?c đ?nh, hai ADM t?p tin đư?c n?p khi m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm m?i đư?c t?o ra. M?t cho ngư?i s? d?ng và m?t cho máy tính. ADM hai t?p tin có tên là Inetres.adm (thi?t đ?t Internet Explorer) và System.adm (cài đ?t c?u ph?n Windows h? đi?u hành). ADM m?u đư?c bao g?m trong Windows và đư?c đ?t trong thư m?c %SystemRoot%\Inf.

Đ?i tư?ng chính sách nhóm thư m?c đang ho?t đ?ng

Khi b?n t?o đ?i tư?ng chính sách nhóm b?ng cách s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính ho?c ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v? ti?n ích, b?n có d? li?u trong Active Directory và trong SYSVOL (m?t thư m?c t? đ?ng replicated đư?c s? d?ng b?i b? đi?u khi?n vùng c?a cùng m?t tên mi?n). Trong SYSVOL, m?i đ?i tư?ng chính sách nhóm này có m?t thư m?c liên k?t đ? lưu tr? các t?p tin đó là thành ph?n c?a chính sách nhóm. Các t?p tin m?u đư?c s? d?ng b?i m?t GPO nh?t đ?nh đư?c lưu tr? trong m?t thư m?c "adm". Ví d?, n?u GUID (trên toàn c?u là đ?nh danh duy nh?t) g?n li?n v?i các "Default mi?n Policy" GPO là {31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}, đư?ng d?n đ?a phương đ?n thư m?c ADM g?n li?n v?i GPO này s? là đư?ng d?n sau đây, nơi V? trí SYSVOL là v? trí c?a thư m?c SYSVOL:
V? trí SYSVOL\Tên mi?n\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Adm
ADM thư m?c trong thư m?c GPO liên k?t không t?n t?i cho đ?n khi đ?i tư?ng chính sách nhóm đ? đư?c m? cho l?n đ?u tiên và b?n nh?n nút c?u h?nh máy tính ho?c ngư?i dùng.

Khi b?n t?o m?t GPO trong Active Directory và m?t ngư?i dùng hay máy tính c?u h?nh nút đư?c ch?n, các t?p tin Inetres.adm và System.adm đư?c sao chép t? %SystemRoot%\Inf thư m?c trên máy tính c?a khách hàng vào thư m?c ADM thích h?p cho GPO trong SYSVOL. Khi ngư?i qu?n tr? cho bi?t thêm m?t tiêu b?n ADM đ?i tư?ng chính sách nhóm mà t?n t?i trong Active Directory, ADM t?p đư?c sao chép t? v? trí ngư?i s? d?ng đư?c ch? đ?nh vào thư m?c ADM c?a đ?i tư?ng chính sách nhóm liên quan SYSVOL.

Tái trong c? hai trư?ng h?p, khi d?ch v? sao nhân b?n t?p (FRS) phát hi?n ra các t?p tin thay đ?i (trong trư?ng h?p này, m?t t?p tin m?i), nó t?o t?p tin đó cho các b? đi?u khi?n vùng trong cùng m?t tên mi?n. Khi m?t qu?n tr? viên s? m? ra các đ?i tư?ng chính sách nhóm, t?p tin ADM là hi?n nay đư?c n?p cùng v?i các đ?i tư?ng chính sách nhóm cho phép các thi?t đ?t có s?n s? đư?c hi?n th? trong ti?n ích chính sách nhóm. N?u t?p tin ADM không có, các cài đ?t v?n c?n trong các đ?i tư?ng chính sách nhóm, nhưng không nh?n th?y đư?c b?ng cách s? d?ng giao di?n ngư?i dùng.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh thư m?c trong SYSVOL g?n li?n v?i m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216359 Làm th? nào đ? xác đ?nh các đ?i tư?ng chính sách nhóm trong Active Directory và SYSVOL

Đ?i tư?ng chính sách nhóm đ?a phương (LGPO)

Windows t?o ra đ?i tư?ng chính sách nhóm đ?a phương t? đ?ng. Các qu?n tr? viên c?a máy tính có th? s? d?ng LGPO đ? xác đ?nh cài đ?t c?a riêng m?nh, nhưng GPO t?i tên mi?n có th? ghi đè lên các thi?t l?p đ?a phương.

Khi b?n t?o ra m?t LGPO, b?n t?o thư m?c sau đây:
%SystemRoot%\SYSTEM32\GroupPolicy
Khi b?n s? d?ng cài đ?t "Hành chính m?u" cho l?n đ?u tiên, các t?p tin Inetres.adm và System.adm đư?c sao chép t? c?p INF trên máy tính đ?a phương vào c?p ADM thích h?p theo thư m?c GroupPolicy. Khi m?t m?u ADM thêm đ?n m?t đ?a phương nhóm chính sách đ?i tư?ng (LGPO), t?p tin ADM t? v? trí ngư?i s? d?ng xác đ?nh đư?c sao chép vào thư m?c này.

Khi các qu?n tr? viên đ?a phương đ?i tư?ng chính sách nhóm s? m? ra m?t l?n n?a, các t?p tin ADM t?i t? thư m?c ADM theo thư m?c GroupPolicy.

Thu?c tính

ID c?a bài: 228460 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB228460 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:228460

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com