Làm th? nào đ? xác đ?nh c?u h?nh m?i quan h? tin c?y

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 228477 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Nhi?u phương pháp t?n t?i cho qu?n tr? viên đ? xem c?u h?nh c?a các m?i quan h? tin c?y cho các tên mi?n và th?c hi?n b?o tr? trên các m?i quan h?, c? hai đ?a phương và t? xa. Bài vi?t này th?o lu?n v? các công c? khác nhau mà có th? đư?c s? d?ng đ? xem c?u h?nh.

B?ng cách s? d?ng các ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác MMC Snap-trong

Đ? xem h? th?ng phân c?p và xem các m?i quan h? tin tư?ng đ?i v?i tên mi?n:
 1. B?t đ?u các Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác công c?. Công c? t? đ?ng đ?t đi?u khi?n vùng đ? đ?c d? li?u m?i quan h? tin tư?ng.
 2. M?t bi?u tư?ng đư?c hi?n th? cho m?i tên mi?n đ?i di?n cho thư m?c g?c c?a m?i m?c trong h? th?ng phân c?p. M? r?ng b?t k? c?a các nút s? hi?n th? h? th?ng phân c?p c?a các tên mi?n con, n?u có t?n t?i. Đ? xem các m?i quan h? tin tư?ng cho m?t tên mi?n c? th?, nh?p chu?t ph?i vào tên mi?n và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Tín thác tab. Đ?i v?i m?i ngư?i trong các l?nh v?c mà tên mi?n đ? ch?n tín thác (tin c?y), ho?c đư?c tin c?y b?i (tin tư?ng), lo?i m?i quan h? tin tư?ng và m?i quan h? tin tư?ng hay không là transitive đư?c hi?n th?. Tín thác c?ng có th? đư?c thêm vào ho?c g? b? qua cùng m?t giao di?n. Đ? xem thông tin chi ti?t ho?c thi?t l?p l?i m?t m?i quan h? tin tư?ng transitive, b?m vào s? tin tư?ng b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Xem/S?a.

B?ng cách s? d?ng các ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính MMC Snap-trong

Ngư?i qu?n tr? có th? xem các m?i quan h? tin tư?ng c? th? cho m?t tên mi?n b?ng cách s? d?ng các ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính MMC snap-in:
 1. B?t đ?u các Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính công c?. Lưu ? r?ng đi?u này m?c đ?nh đ? tên mi?n mà b?n đang đăng nh?p vào.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Nâng cao.
 3. M? r?ng các n?i dung c?a ngăn bên trái, và sau đó xác đ?nh v? trí các Các vấn đề container.
 4. Trong ngăn bên ph?i, s? d?ng ki?u c?t đ? xác đ?nh t?t c? các đ?i tư?ng v?i m?t lo?i "Tin c?y tên mi?n". Đ? xem thêm thông tin v? các chi ti?t c? th? c?a m?t ni?m tin nh?t đ?nh, b?m chu?t ph?i vào các đ?i tư?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính. Thông tin chi ti?t v? m?i quan h? tin tư?ng này s? đư?c hi?n th? trong m?t h?p tho?i mà ngư?i qu?n tr? có th? đ?ng th?i đ?t l?i s? tin tư?ng n?u nó là lo?i transitive.

S? d?ng công c? NLTEST

NLTEST là m?t ti?n ích tài nguyên Kit b?n có th? s? d?ng đ? hi?n th? danh sách hi?n t?i c?a tên mi?n đáng tin c?y đư?c bi?t đ?n b?i m?t máy ch? nh?t đ?nh. Cho m?i tên mi?n đư?c li?t kê, b?n có th? xem d? li?u sau:

 • Tin tư?ng Index (riêng cho m?i DC như các tín thác đư?c li?t kê)
 • NetBIOS tên mi?n tên mi?n đáng tin c?y
 • Tên mi?n DNS tên mi?n đáng tin c?y
 • Tin tư?ng lo?i (NT 4, NT 5, MIT, ho?c DCE)
 • B?t k? c?a nh?ng lá c? sau đây:

  • Outbound tr?c ti?p: Không có m?i quan h? tin c?y tr?c ti?p t? tên mi?n c?a máy ch? truy v?n đ?n tên mi?n này.
  • Ngu?n g?c: Tên mi?n này là hi?n đang trong ch? đ? b?n x?.
  • Tên mi?n chính: Tên mi?n này là tên mi?n c?a máy ch? đư?c s? d?ng trong các truy v?n.
  • R?ng cây g?c: Tên mi?n này đ?i di?n cho thư m?c g?c c?a cây trong r?ng.
  • R?ng: ch? s? s?: Cho này tên mi?n đáng tin c?y, nơi ch? s? s? là m?t s? ch? s? c?a nó là ph? huynh mi?n trong cùng m?t danh sách NLTEST.
Ch?y m?t truy v?n đ?i v?i m?t máy ch? c? th?, g? NLTEST /server:tên máy ch? /trusted_domains. Ví d?, đ?u ra sau đây có th? đư?c hi?n th? n?u m?t truy v?n đư?c đi?u hành ch?ng l?i b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n g?c c?a r?ng (trong ví d? này, các tên mi?n g?c đư?c g?i là root.com). Lưu ? r?ng NLTEST cho th?y tên mi?n đáng tin c?y v?i các m?i quan h? tin tư?ng transitive như Windows 2000 tín thác mà không có các t? khóa tr?c ti?p ra bên ngoài.

Danh sách tên mi?n đáng tin c?y:
0: TESTDOMAIN testdomain.root.com (NT 5) (r?ng: 3) (tr?c ti?p nư?c ngoài)
1: Con child.root.com (NT 5) (r?ng: 3) (tr?c ti?p nư?c ngoài)
2: CHÁU grandchild.child.root.com (NT 5) (r?ng: 1)
3: G?c root.com (NT 5) (r?ng cây g?c) (tên mi?n chính)
4: NT4DOMAIN (NT 4) (tr?c ti?p nư?c ngoài)
5: NEWROOT newroot.com (NT 5) (r?ng cây g?c) (tr?c ti?p nư?c ngoài) (Attr: 0x800000)

B?ng cách s? d?ng các công c? ch?nh s?a ADSI

ASDI ch?nh s?a là m?t ti?n ích Windows 2000 Resource Kit. Đ? th?c hi?n các bư?c sau đây, b?n ph?i cài đ?t công c? này.

 1. T?i d?u nh?c l?nh, g? b?t đ?u adsiedit.msc đ? b?t đ?u m?t giao di?n đi?u khi?n MMC v?i công vi?c ch?nh s?a ADSI c? đ? có. Nó c?ng populates ngăn trái v?i ít nh?t ba nút, m?t cho m?i l?nh có th? đ?t tên b?i c?nh, ho?c phân vùng, c?a Active Directory. Đây là các m?c đ?nh c?u h?nh mi?n và lư?c đ? đ?t tên ng? này.
 2. M? r?ng tên mi?n NC [dc =tên mi?n c?a b?n, dc =com] nút trong ngăn bên trái c?a giao di?n MMC. Ti?p t?c m? r?ng nút này cho đ?n khi b?n có th? xác đ?nh v? trí và m? r?ng nút đ?t tên CN = h? th?ng.
 3. Trong ngăn bên ph?i, s? d?ng các L?p h?c c?t đ? xác đ?nh t?t c? các đ?i tư?ng v?i m?t lo?i trustedDomain. Đ? bi?t thêm thông tin liên quan đ?n các chi ti?t c? th? c?a m?t ni?m tin nh?t đ?nh, b?m chu?t ph?i vào các đ?i tư?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Nh?p vào C? hai trong các Ch?n mà tài s?n đ? xem h?p.
 5. D? li?u khác nhau v? s? tin tư?ng đư?c gi? ? m?t s? thu?c tính quan tr?ng c?a t?ng đ?i tư?ng trustedDomain. Sau đây là thu?c tính quan tr?ng đ? ch?n trong các Ch?n m?t tài s?n đ? xem h?p và ? ngh?a c?a chúng:

  flatName: ch?a tên NetBIOS tên mi?n cho s? tin tư?ng này.
  trustDirection: có s? ch? đ?o c?a m?i quan h? tin tư?ng đư?c thành l?p.
  0 = Tàn t?t
  1 = Trong nư?c (tin tư?ng mi?n)
  2 = Ra bên ngoài (tên mi?n đáng tin c?y)
  3 = C? (đáng tin c?y và tin tư?ng)
  trustPartner: có ch?a m?t chu?i đ?i di?n cho phong cách DNS tên mi?n n?u nó là m?t tên mi?n Windows 2000 ho?c tên NetBIOS mi?n n?u nó là m?t s? tin tư?ng m?c th?p.
  trustType: ch?a lo?i m?i quan h? tin tư?ng đư?c thành l?p đ? các tên mi?n.
  1 = Downlevel Trust
  2 = S? tin tư?ng Windows 2000 (Uplevel)
  3 = MIT
  4 = DCE

Thu?c tính

ID c?a bài: 228477 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB228477 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:228477

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com