Phương tr?nh biên t?p là không có s?n trong danh sách "Chèn đ?i tư?ng lo?i"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 228569 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n b?m vào đ?i tư?ng trên menu chèn c?a m?t chương tr?nh Microsoft Office, Microsoft phương tr?nh 3.0 là không có s?n trong danh sách tab T?o m?i .

V?n đ? này x?y ra ngay c? khi các tính năng phương tr?nh biên t?p đư?c thi?t l?p đ? Installed ngày đ?u tiên s? d?ng theo m?c đ?nh trong khi cài đ?t chuyên bi?t và nên đư?c qu?ng cáo trong danh sách trong hộp thoại đ?i tư?ng .

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng ch? đ? b?o tr? cài đ?t chuyên bi?t tr?nh biên t?p phương tr?nh đ? đ?a c?ng c?a máy tính c?a b?n v?i ch? đ? ch?y t? Máy tính c?a tôi .

Đ? cài đ?t chuyên bi?t phương tr?nh so?n th?o trong Microsoft Office 2000, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát t?t c? chương tr?nh đang m?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 3. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào Add/Remove Programs.
 4. Trong hộp thoại Thêm/lo?i b? chương tr?nh thu?c tính , b?m vào cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office 2000, và sau đó b?m thay đ?i.
 5. Trong hộp thoại Ch? đ? b?o tr? Microsoft Office 2000 , h?y nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? các tính năng.
 6. Trong tính năng cây, b?m vào dấu cộng (+) bên c?nh văn ph?ng công c?.
 7. Nh?p vào m?i tên bên c?nh phương tr?nh biên t?p.
 8. Nh?p vào ch?y t?t c? t? Máy tính c?a tôi.
 9. Nh?p vào C?p Nh?t bây gi?.
Đ? cài đ?t chuyên bi?t phương tr?nh so?n th?o trong Microsoft Office XP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B? t?t c? các chương tr?nh Office.
 2. Nh?p vào B?t đ?u , đi?m đ?n cài đ?t chuyên bi?t , và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.

  Lưu ? Trong Microsoft Windows XP, nh?p vào B?t đ?u , và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 3. M? thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 4. B?m thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh, b?m Microsoft văn ph?ng XP trong danh sách hi?n đang cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh , và sau đó b?m thay đ?i.
 5. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? các tính năng, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 6. Trong các tính năng đ? cài đ?t chuyên bi?t, b?m vào dấu cộng (+) bên c?nh văn ph?ng công c?.
 7. Nh?p vào m?i tên bên c?nh phương tr?nh biên t?p.
 8. Nh?p vào ch?y t?t c? t? Máy tính c?a tôi.
 9. Nh?p vào C?p Nh?t bây gi?.
Đ? cài đ?t chuyên bi?t phương tr?nh so?n th?o trong Microsoft Office 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 2. Nh?p vào Add or Remove Programs.
 3. Trong danh sách hi?n đang cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh , b?m vào Microsoft Office phiên b?n 2003, và sau đó b?m thay đ?i.
 4. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? các tính năng, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 5. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm ch?n nâng cao tu? bi?n c?a ?ng d?ng , và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 6. Trong các nâng cao tu? bi?n<b00> </b00> ngăn, m? r?ng các Văn ph?ng công c?.
 7. Nh?p vào m?i tên bên c?nh phương tr?nh biên t?p.
 8. Nh?p vào ch?y t?t c? t? Máy tính c?a tôi.
 9. B?m C?p Nh?t.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 228569 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbbug kbpending kbmt KB228569 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 228569

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com