B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "L?i bên trong 2343" sau khi b?n lo?i b? Lotus Notes và sau đó cài đ?t Office 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 228668 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n cài đ?t văn ph?ng, b?n có th? nh?n đư?c dư?i đây thông báo l?i:
L?i bên trong 2343: Liên h? h? tr? s?n ph?m đ? đư?c h? tr?.
ti?p theo:
Cài đ?t k?t thúc s?m v? c?a l?i.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra v? các l? do sau:
 • B?n đ? lo?i b? (uninstalled) Lotus Notes. - hay -

 • Lotus Notes đư?c cài đ?t, nhưng không có sai m?c cho Lotus Notes trong Windows registry ho?c t?p Win.ini.
Khi b?n lo?i b? Lotus Notes, chương tr?nh g? cài đ?t không lo?i b? m?t s? m?c trong Windows registry và t?p Win.ini.

V?n đ? này ch? x?y ra n?u b?n g? b? Lotus Notes, ho?c n?u không ph?i là Lotus Notes cài đ?t chính xác. Văn ph?ng đư?c cài đ?t thành công n?u h? th?ng có m?t cài đ?t c?n nguyên v?n c?a Lotus Notes đư?c cài đ?t đúng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c Microsoft Office 2000 D?ch v? phát hành 1/1a (SR-1/SR-1a) s?n ph?m đ?y đ?.

Đ?a CD-ROM đ?t mà ch?a đ?y đ? các phiên b?n c?a Microsoft Office 2000 SR-1/SR-1a có th? đ? ra l?nh cho m?t chi phí t?i thi?u c?ng v?i v?n chuy?n và x? l?. Đ?t mua đ?a CD này thi?t l?p, g?i bàn làm vi?c đ?t hàng Microsoft t?i (800) 360-7561. B?n s? đư?c yêu c?u cung c?p b?ng ch?ng v? quy?n s? h?u c?a m?t gói ph?n m?m bán l? Microsoft Office 2000 đ? đ?t hàng các đ?a CD.

Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Đ?i tên Notes.ini

B?n có th? t?m th?i đ?i tên các t?p tin Notes.ini đ? tránh l?i này .
 • Trên Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition (Me), t?p này có th? đư?c đ?t trong sau đây thư m?c
  % systemroot %\system
  nơi % systemroot % là ? đ?a và con đư?ng mà h? th?ng c?a b?n đư?c cài đ?t.

 • Trên Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, ho?c Microsoft Windows 2000 Professional, t?p này có th? đư?c đ?t trong sau đây thư m?c
  % systemroot %\System32
  nơi % systemroot % là ? đ?a và con đư?ng mà h? th?ng c?a b?n đư?c cài đ?t.
N?u phương pháp 1 không làm vi?c, h?y th? nh?ng phương pháp sau đây.

LƯU ?: Đ?i tên các t?p tin Notes.ini ám Lotus Notes không th? lo?i b?. Sau khi b?n cài đ?t Office 2000, ch?c ch?n đ? khôi ph?c l?i các t?p tin Notes.ini c?a nó tên ban đ?u.

Cách 2: T?i v? và ch?y ti?n ích l?i 2343 n?i b?

Microsoft đ? m?t ti?n ích đ? t?m th?i làm vi?c xung quanh v?n đ? này. Đ? có thêm thông tin v? vi?c này Ti?n ích, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
234435OFF2000: Ti?n ích đ? s?a ch?a l?i bên trong 2343 có s?n
N?u b?n ch?n không s? d?ng ti?n ích này, b?n có th? s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? t?m th?i làm vi?c xung quanh v?n đ? này.

Phương pháp 3: N?u Lotus Notes không đư?c cài đ?t

Trư?c tiên, b?n ph?i xoá m?c Lotus Notes c?n l?i trong các T?p win.ini. Trư?c khi b?n làm theo các bư?c sau, làm cho m?t b?n sao lưu c?a Win.ini t?p tin này đư?c lưu gi? trong thư m?c Windows.

Đ? s?a đ?i Win.ini t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y. Trong các M? h?p, lo?i Win.ini.
 2. Nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí ph?n [m? r?ng] trong t?p Win.ini. Xóa các m?c sau đây trong ph?n [m? r?ng]:
  NSF=c:\notes\Notes.exe ^ .nsf
  ns3=c:\notes\Notes.exe ^ .ns3
  nsg=c:\notes\Notes.exe ^ .nsg
  NSH=c:\notes\Notes.exe ^ .nsh
  NS2=c:\notes\Notes.exe ^ .ns2
  ntf=c:\notes\Notes.exe ^ .ntf
  LƯU ?: N?u Lotus Notes đ? đư?c cài đ?t vào m?t thư m?c khác nhau hơn so v?i các m?c đ?nh (c:\notes), các m?c s? ph?n ánh đư?ng d?n nơi Lotus Notes cài đ?t.

 4. Xác đ?nh v? trí ph?n [LotusMail] trong t?p Win.ini. Xóa các m?c sau đây trong ph?n [LotusMail]:
  ?ng d?ng = ghi chú
  Program=c:\notes\Notes.exe NoDialogs
  LƯU ?: N?u Lotus Notes đ? đư?c cài đ?t vào m?t thư m?c khác nhau hơn so v?i các m?c đ?nh (c:\notes), các m?c s? ph?n ánh đư?ng d?n nơi Lotus Notes cài đ?t.

 5. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu.
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.
Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


B?n c?ng ph?i xóa các phím Lotus Notes s? đăng k?. Đ? xóa các phím, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i m?i chương tr?nh đang ch?y.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y. Trong các M? h?p, lo?i regedit.
 3. Nh?p vào Ok.
 4. Trong Registry Editor, đi?u hư?ng đ?n phím sau đây:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.NSF
  Xoá phím .nsf và t?t c? c?a nó Subkeys.

 5. L?p l?i bư?c 4 cho các phím sau đây:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.NSH
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ntf
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsg
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns3
  HKEY_CLASSES_ROOT\.NS2
  HKEY_CLASSES_ROOT\.NDL
  N?u b?n không có b?t k? c?a các phím, b? qua mà baám giö? phím.

 6. Đi?u hư?ng đ?n phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes
  Xác minh r?ng không có phím .nsf t?n t?i. N?u m?t trong, xóa đô th? này và t?t c? c?a nó subkeys.
 7. L?p l?i bư?c 6 cho m?i phím sau đây:
  .NSH
  .ntf
  .nsg
  .ns3
  .NS2
  .NDL
  N?u b?n không có b?t k? c?a các phím, b? qua mà baám giö? phím.

 8. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.

Method 4: N?u Lotus Notes hi?n đư?c cài đ?t

Trư?c tiên, b?n ph?i ki?m ch?ng m?c Lotus Notes Win.ini t?p tin. Trư?c khi b?n làm theo các bư?c sau, làm cho m?t b?n sao lưu c?a t?p Win.ini đó đư?c lưu tr? trong thư m?c Windows.

Đ? xác minh các m?c trong các Win.ini t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y. Trong các M? h?p, lo?i Win.ini.
 2. Nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí ph?n [m? r?ng] trong t?p Win.ini. Ki?m ch?ng đư?ng d?n đư?c li?t kê trong các m?c sau đây trong ph?n [m? r?ng]:
  NSF=c:\notes\Notes.exe ^ .nsf
  ns3=c:\notes\Notes.exe ^ .ns3
  nsg=c:\notes\Notes.exe ^ .nsg
  NSH=c:\notes\Notes.exe ^ .nsh
  NS2=c:\notes\Notes.exe ^ .ns2
  ntf=c:\notes\Notes.exe ^ .ntf
  LƯU ?: N?u Lotus Notes đ? đư?c cài đ?t vào m?t thư m?c khác nhau hơn so v?i các m?c đ?nh (c:\notes), s? d?ng đư?ng d?n nơi Lotus Notes là cài đ?t.

 4. Xác đ?nh v? trí ph?n [LotusMail] trong t?p Win.ini. Ki?m ch?ng đư?ng d?n đư?c li?t kê trong các m?c sau đây trong ph?n [LotusMail]:
  ?ng d?ng = ghi chú
  Program=c:\notes\Notes.exe NoDialogs
  LƯU ?: N?u Lotus Notes đ? đư?c cài đ?t vào m?t thư m?c khác nhau hơn so v?i các m?c đ?nh (c:\notes), s? d?ng đư?ng d?n nơi Lotus Notes là cài đ?t.

 5. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu.
 6. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.
Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


B?n c?ng ph?i xác minh các phím Lotus Notes s? đăng k?.
 1. Thoát kh?i m?i chương tr?nh đang ch?y.
 2. Nh?p vào B?t đ?u và sau đó nh?p vào Ch?y. Trong các M? h?p, lo?i regedit.
 3. Nh?p vào Ok.
 4. Trong Registry Editor, đi?u hư?ng đ?n phím sau đây:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsf\Shell\Open\Command
 5. B?m đúp (M?c đ?nh) trong các Tên c?t.
 6. H?y ki?m ch?ng đư?ng d?n đ?n Notes.exe đư?c li?t kê trong các Dữ liệu giá trị h?p. Thay đ?i đư?ng d?n n?u c?n thi?t, và sau đó nh?p vào Ok.
 7. L?p l?i các bư?c 4 đ?n 6 cho các phím sau đây:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsh\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ntf\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.nsg\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns3\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ns2\Shell\Open\Command
  HKEY_CLASSES_ROOT\.ndl\Shell\Open\Command
  N?u b?n không có b?t k? c?a các phím, b? qua mà baám giö? phím.

 8. Đi?u hư?ng đ?n phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.nsf\Shell\Open\Command
 9. B?m đúp (M?c đ?nh) trong các Tên c?t.
 10. H?y ki?m ch?ng đư?ng d?n đ?n Notes.exe đư?c li?t kê trong các Dữ liệu giá trị h?p. Thay đ?i đư?ng d?n n?u c?n thi?t, và sau đó nh?p vào Ok.
 11. L?p l?i các bư?c 8 qua 10 cho m?i phím sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.nsh\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ntf\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.nsg\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ns3\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ns2\Shell\Open\Command
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.ndl\Shell\Open\Command
  N?u b?n không có b?t k? c?a các phím, b? qua mà baám giö? phím.

 12. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.
LƯU ?: V?n đ? này c?ng có th? đư?c gi?i quy?t b?i t?m th?i đ?i tên các Notes.ini t?p tin. Trong Windows 95 và Windows 98, t?p tin này n?m trong các \windows\system thư m?c. Trong Windows NT, t?p tin này n?m trong các \winnt\system32 thư m?c. Xin lưu ? r?ng vi?c đ?i tên Notes.ini t?p tin hi?n th? h?nh ?nh Lotus Notes không th? lo?i b?. Sau khi b?n cài đ?t Office 2000, ch?c ch?n đ? khôi ph?c l?i các Notes.ini t?p tin tên g?c c?a nó.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft Office 2000 SR-1/SR-1a.

THÔNG TIN THÊM

Các s?n ph?m c?a bên th? ba s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? ho?c b?ng cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m.

THAM KH?O

Đ?i v?i các bài vi?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c l?i c? th? trong thi?t l?p văn ph?ng:
Click vào đây đ? xem danh sách các c?a s? cài đ?t l?i cho Office 2000 bài vi?t
Đ?i v?i các bài vi?t v?i thông tin chung v? làm th? nào đ? g? r?i các văn ph?ng l?i:
Click vào đây đ? xem danh sách các bài vi?t Office 2000 gi?i đáp th?c m?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 228668 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbtshoot kbprb kberrmsg kbpending kbsetup kbmt KB228668 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:228668

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com