Gi?i đáp th?c m?c "Stop 0x00000077" ho?c "kernel_stack_inpage_error"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 228753 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n đang ch?y Windows, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
 • Ng?ng 0x00000077
  KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
Bài vi?t này mô t? cách đ? kh?c ph?c các thông báo l?i.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t trang đư?c yêu c?u d? li?u h?t nhân không th? đ?c t? t?p hoán trang vào b? nh?, ho?c kh?i đ?ng chính b? nhi?m virus. Hơn n?a xác đ?nh nguyên nhân có th?, b?n ph?i đúng cách gi?i thích các thông báo l?i. N?u c? hai tham s? đ?u tiên và th? ba là 0, sau đó các tham s? b?n đư?c đ?nh ngh?a là:
 1. 0 (zero)
 2. Trang b?ng m?c nh?p (CP) giá tr? th?i gian c?a l?i
 3. 0 (zero)
 4. Đ?a ch? c?a ch? k? vào h?t nhân stack
N?u là ngư?i đ?u tiên ho?c tham s? th? ba không ph?i là m?t s? không, sau đó áp d?ng các đ?nh ngh?a sau đây:
 1. M? tr?ng thái
 2. M? tr?ng thái I/O
 3. Trang s?
 4. Bù đ?p vào t?p hoán trang
N?u đây là trư?ng h?p, là nguyên nhân c?a v?n đ? này có th? đư?c xác đ?nh t? các tham s? th? hai (I/O t?nh tr?ng m?) b?ng cách s? d?ng các thông tin sau đây đư?c li?t kê trong m?t "giá tr? c?a tham s? th? hai" theo sau là "nguyên nhân chung" đ?nh d?ng:

0xC000000E, ho?c STATUS_NO_SUCH_DEVICE: ? đ?a đi không có s?n, có th? là m?t ? đ?a c?ng x?u, đ?a m?ng, và/ho?c b? đi?u khi?n th?.

0xC000009A, ho?c STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES: thi?u ngu?n l?c nonpaged h? bơi.

0xC000009C, ho?c STATUS_DEVICE_DATA_ERROR: x?u kh?i trên đ?a c?ng.

0xC000009D, ho?c STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED: x?u cáp, không ch?m d?t ho?c b? đi?u khi?n không th? có đư?c quy?n truy c?p vào đ?a c?ng.

0xC000016A, ho?c STATUS_DISK_OPERATION_FAILED: x?u kh?i trên đ?a c?ng.

0xC0000185, ho?c STATUS_IO_DEVICE_ERROR: ch?m d?t không đúng ho?c khi?m khuy?t cáp SCSI d?a trên thi?t b?, ho?c hai thi?t b? c? g?ng s? d?ng cùng m?t IRQ.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp thích h?p:

Kh?i đ?ng ngành virus

Đ? xác đ?nh n?u b?n có m?t virus khu v?c kinh t? kh?i đ?ng, ch?y m?t chương tr?nh ki?m tra vi rút hi?n th?i, và n?u c?n thi?t, kh? trùng máy tính c?a b?n.

Không ph?i là m?t khu v?c kinh t? kh?i đ?ng vi rút

Xem Nh?t k? h? th?ng trong tr?nh xem s? ki?n cho các thông báo b? sung l?i giúp b?n xác đ?nh các thi?t b? đó gây ra l?i.

Kh?i x?u. D?ng 0x77 là do m?t kh?i x?u trong t?p hoán trang, hay m?t l?i b? đi?u khi?n đ?a, ho?c trong trư?ng h?p c?c k? hi?m, nó gây ra khi không paged h? bơi tài nguyên không s?n dùng.

N?u các thông s? đ?u tiên và th? hai là 0, sau đó ngăn x?p ch? kí không t?m th?y trong h?t nhân stack. Nguyên nhân c?a v?n đ? này là l?i ph?n c?ng. N?u t?nh tr?ng I/O là C0000185 và t?p hoán trang là trên m?t đ?a c?ng SCSI d?a trên, b?n c?n ki?m ch?ng đ?a cáp và SCSI ch?m d?t.

N?u m? tr?ng thái I/O là 0xC000009C ho?c 0xC000016A, đi?u này thư?ng ch? ra r?ng d? li?u không th? đ?c t? đ?a nh? m?t kh?i x?u.

N?u b?n có th? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi thông báo l?i, Autochk ch?y t? đ?ng và c? g?ng đ? v?ch ra l?nh v?c x?u. N?u v? m?t l? do Autochk không quét đ?a c?ng cho các l?i, t? b?t đ?u các máy quét đ?a. N?u máy tính c?a b?n đư?c đ?nh d?ng v?i h? th?ng t?p NTFS, ch?y Chkdsk /f /r trên phân vùng h? th?ng. B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trư?c khi b?t đ?u quét đ?a. N?u b?n không th? kh?i đ?ng máy tính c?a b?n do v?n đ? này, s? d?ng giao di?n đi?u khi?n l?nh và ch?y Chkdsk /r.

B? nh? truy c?p ng?u nhiên khi?m khuy?t ho?c không đáng tin c?y (RAM) là m?t nguyên nhân ph? bi?n c?a v?n đ? này.

Ki?m ch?ng r?ng t?t c? các b? đi?u h?p th? trong máy tính c?a b?n đúng cách ng?i.

Đ?m b?o r?ng t?t c? các b? đi?u h?p th? đ?a ch? liên l?c đư?c s?ch s?.

Vô hi?u hoá h? th?ng b? nh? đ?m trong BIOS đ? xem n?u đi?u này gi?i quy?t l?i.

N?u đi?u này không gi?i quy?t v?n đ?, s? ch?nh máy tính c?a b?n có th? b? h?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 228753 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbprb kbui kbmt KB228753 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:228753

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com