T?o m?t t?p tin yêu c?u ch?ng ch? b?ng cách s? d?ng thu?t s? gi?y ch?ng nh?n trong IIS 5,0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 228821
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Thu?t s? ch?ng ch? đi kèm v?i Internet Information Services (IIS) 5.0 làm cho qu?n l? máy ch? ch?ng ch? d? dàng hơn hơn bao gi? h?t. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?o ra m?t T?p ch?ng ch? yêu c?u s? d?ng thu?t s?.

THÔNG TIN THÊM

Bư?c đ?u tiên b?n s? c?n ph?i th?c hi?n đ? có đư?c m?t ch?ng ch? máy ch? là t?o ra các t?p tin yêu c?u. Đ? t?o ra m?t yêu c?u ch?ng ch? m?i (đư?c g?i đ?n m?t authority gi?y ch?ng nh?n ho?c CA cho ch? bi?n), th?c hi?n theo các bư?c sau:

LƯU ?: Yêu c?u ch?ng ch? l?i n?u nó ch?a k? t? không ch? s?.LƯU ?: Gi?a vi?c t?o ra các t?p tin yêu c?u (có ngh?a là, hoàn t?t các bư?c trong bài vi?t này) và cài đ?t ch?ng ch?, làm KHÔNG th?c hi?n b?t k? hành đ?ng sau đây:
 • Thay đ?i tên máy tính ho?c trang Web bindings.
 • Áp d?ng các gói d?ch v? ho?c b?n vá l?i b?o m?t.
 • Thay đ?i m?c đ? m? hóa (có ngh?a là, áp d?ng các gói m? hóa cao).
 • Xóa b? yêu c?u đang ch? x? l? gi?y ch?ng nh?n.
 • Thay đ?i b?t c? trang Web an toàn thông tin thu?c tính.
 1. M? tr?nh qu?n l? d?ch v? Internet (ho?c c?a b?n tùy ch?nh MMC có ch?a IIS-theo).
 2. Tr?nh duy?t đ? các trang web mà b?n mu?n cho phép liên l?c an toàn.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào tên thân thi?n c?a các trang web và đi đ?n tài s?n.
 4. B?m vào các B?o m?t thư m?c tab.
 5. Dư?i ph?n b?o m?t thông tin liên l?c, b?m Ch?ng ch? máy ch?.
 6. Đi?u này b?t đ?u thu?t s? ch?ng ch? trang Web m?i.
 7. Nh?p vào Ti?p theo.
 8. Ch?n t?o m?t l?a ch?n ch?ng ch? m?i và b?m ti?p (không nên có m?t t?m d?ng nh? trư?c khi xu?t hi?n màn h?nh ti?p theo).
 9. Ch?n các Chu?n b? m?t yêu c?u m?i nhưng g?i nó sau này tùy ch?n và nh?n vào đây Ti?p theo.

  LƯU ?: The G?i yêu c?u ngay l?p t?c đ?n m?t cơ quan c?p gi?y ch?ng nh?n tr?c tuy?n tùy ch?n là không có s?n, tr? khi IIS có quy?n truy c?p vào m?t doanh nghi?p CA, mà đ?i h?i gi?y ch?ng nh?n Server 2.0 đư?c cài đ?t trong Microsoft Windows 2000 v?i Active Directory.
 10. Ch?n m?t tên thân thi?n cho trang web (đi?u này có th? là b?t c? đi?u g? b?n mu?n nó, ví d?, tên thân thi?n c?a các trang web trong MMC, ho?c tên khách hàng trang Web thu?c v?).
 11. Ch?n chút chi?u dài c?a phím b?n mu?n s? d?ng và cho dù b?n mu?n s? d?ng SGC (Server Gated m?t m?), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  LƯU ?: Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chút chi?u dài và SGC, xem các IIS giúp mà n?m trên máy ch? t?i đ?a ch? sau đây:
  http://<servername></servername>/iishelp/IIS/htm/Core/iistesc.htm
  Lưu ? r?ng đ? cho URL này đ? làm vi?c, b?n ph?i thay tên h? ph?c v? v?i tên c?a IIS máy ch? c?a b?n.
 12. Đ?u vào c?a b?n t? ch?c (O) và đơn v? c?a b?n t? ch?c (OU). Ví d?, n?u công ty c?a b?n đư?c g?i là v?t d?ng và b?n đang thi?t l?p m?t máy ch? Web cho b? ph?n bán hàng, b?n s? nh?p widget cho các t? ch?c và bán hàng cho các đơn v? t? ch?c. Nh?p vào Ti?p theo khi hoàn thành.
 13. Nh?p vào tên (CN) ph? bi?n cho trang web c?a b?n. Đi?u này c?n là cùng tên ngư?i dùng s? nh?p vào khi yêu c?u trang Web c?a b?n. Ví d?, n?u m?t ngư?i s? d?ng đ?u vào http://www.widgets.microsoft.com đ? truy c?p vào trang Web c?a b?n, sau đó tên ph? bi?n c?a b?n s? là www.widgets.microsoft.com. Khi b?n hoàn t?t, nh?p Ti?p theo.
 14. Đ?u vào b?n qu?c gia/khu v?c, thành ph? và ti?u bang. Nó là r?t quan tr?ng mà b?n không vi?t t?t tên c?a ti?u bang hay thành ph?. Khi hoàn t?t, nh?p vào Ti?p theo.
 15. Nh?p thông tin liên l?c cho ngư?i ch?u trách nhi?m cho ch?ng ch? này ho?c trang Web. Đi?u này thư?ng làm th? nào các gi?y ch?ng nh?n quy?n liên h? v?i b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 16. Ch?n m?t tên cho t?p yêu c?u ch?ng ch? b?n đang đ?nh t?o ra. T?p này s? ch?a t?t c? thông tin b?n t?o ra ? đây, c?ng như các khóa công c?ng c?a b?n cho trang web c?a b?n. B?n có th? duy?t tên t?p tin n?u b?n mu?n. Đi?u này t?o ra m?t t?p tin txt khi b?n hoàn t?t. Tên m?c đ?nh cho t?p tin là Certreq.txt. Khi b?n đ? hoàn thành bư?c này, b?m Ti?p theo.
 17. B?n bây gi? s? đư?c tr?nh bày v?i m?t màn h?nh tóm t?t c?a t?t c? thông tin mà b?n nh?p. Đ?m b?o r?ng t?t c? các thông tin này là đúng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 18. Bây gi? b?n đ? t?o ra t?p tin yêu c?u ch?ng ch? c?a b?n.
Đ? cho ch?ng ch? này s? đư?c s? d?ng, g?i t?p tin này đ?n m?t Authority gi?y ch?ng nh?n (th?m quy?n tr?c tuy?n). H? s? t?o ra m?t t?p tin ph?n ?ng gi?y ch?ng nh?n, ch?a c?a b?n ch?a khóa công c?ng và đư?c k? đi?n t? b?i Authority gi?y ch?ng nh?n. Đ? cài đ?t ch?ng ch? này, s? d?ng các bư?c trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:
228836 Cài đ?t m?t ch?ng ch? m?i v?i thu?t s? ch?ng ch? đ? dùng trong SSL/TLS

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
293485 Thông báo l?i: Không th? t?o ra yêu c?u gi?y ch?ng nh?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 228821 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB228821 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:228821
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com