[SDP 3][C13B7EA5-F1B1-4EF2-B816-F9FB167BBD15]D?ch v? g?c tên Troubleshooter Windows 7 và Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2288402 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Tr?nh g? r?i tên d?ch v? chính cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 diagnoses và thu th?p thông tin đư?c s? d?ng đ? kh?c ph?c s? c? ph? bi?n Kerberos giao th?c c?u h?nh v?n đ? cho các s?n ph?m Microsoft Dynamics.

THÔNG TIN THÊM

Bài vi?t này mô t? các thông tin đư?c thu th?p t? m?t máy tính khi b?n ch?y tr?nh g? r?i tên d?ch v? chính cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

Thông tin đư?c thu th?p

Thông tin đư?c thu th?p trong t?p tin DoubleHopCheck.txt
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô t?
Tên t?p
 • Ho?t đ?ng d?ch v? mi?n Directory (AD DS) thông tin đư?c thu th?p b?ng cách s? d?ng Active Directory d?ch v? giao di?n (ADSI), ch?ng h?n như hi?u trư?ng d?ch v? tên (SPNs)
 • Tên h? bơi ?ng d?ng đư?c c?u h?nh trong Internet Information Services (IIS)
 • Lo?i tài kho?n: tài kho?n máy tính ho?c tài kho?n ngư?i dùng
 • AD DS phân bi?t tên
 • Cho dù các tài kho?n đư?c thi?t l?p như Tài kho?n tin c?y cho đoàn đ?i bi?u
 • Cho dù các tài kho?n đư?c thi?t l?p như Tài kho?n nh?y c?m cho đoàn đ?i bi?u
 • Đăng k? SPNs cho m?i máy tính và các tài kho?n tương ?ng
 • L?p l?i SPNs đư?c phát hi?n gi?a các tài kho?n

<ComputerName></ComputerName>_DoubleHopCheck.txt
Thông tin đư?c thu th?p trong báo cáo chu?n đoán
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
 • Tên h? bơi ?ng d?ng đư?c c?u h?nh trong IIS
 • Lo?i tài kho?n: tài kho?n máy tính ho?c tài kho?n ngư?i dùng
 • AD DS phân bi?t tên
 • Cho dù các tài kho?n đư?c thi?t l?p như Tài kho?n tin c?y cho đoàn đ?i bi?u
 • Cho dù các tài kho?n đư?c thi?t l?p như Tài kho?n nh?y c?m cho đoàn đ?i bi?u
 • Đăng k? SPNs cho m?i máy tính và các tài kho?n tương ?ng
 • SPNs trùng l?p s? đư?c xóa t? tài kho?n
 • Đi?u khi?n trương m?c ngư?i dùng giá tr? t? AD DS
 • Tài kho?n có SPN cùng là đăng k? cho m?i (giá có ngh?a là, m?t trùng l?p SPN tr?)
ResultReport.xml

Thông tin b? sung

Thêm vào các t?p tin đư?c thu th?p và đư?c li?t kê trong "Thông tin đư?c thu th?p" ph?n, tr?nh g? r?i này có th? phát hi?n m?t ho?c c? hai sau đây:
 • Microsoft SharePoint Server xây d?ng phiên b?n
 • Vai tr? SharePoint

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? nh?ng Microsoft h? tr? Diagnostic Tool (MSDT), nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
973559Câu h?i thư?ng g?p v? nh?ng Microsoft h? tr? Diagnostic Tool (MSDT) khi nó đư?c s? d?ng v?i Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

Thu?c tính

ID c?a bài: 2288402 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics AX 2012
 • Microsoft Dynamics AX 2009
 • Microsoft Dynamics AX 4.0
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • Microsoft Dynamics CRM 3.0
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
 • Microsoft Dynamics NAV 5.0
 • Microsoft Dynamics GP 2010
 • Microsoft Dynamics GP 10.0
 • Microsoft Dynamics GP 9.0
 • Excel Services in Microsoft Office SharePoint Server 2007
T? khóa: 
kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB2288402 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2288402

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com