In Spooler h? tr? trên Microsoft Windows 2000 Server c?m

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 228904 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? s? d?ng Microsoft c?m máy ch? đ? t?o và lưu tr? các ch?c năng ph?c v? in. Trong Windows 2000 bư?c c?u h?nh là t?t hơn so v?i các c?u h?nh trong Microsoft Windows NT Server 4.0, phiên b?n doanh nghi?p.

Chú ý Không ph?i t?t c? các c?ng màn h?nh là c?m máy ch? có kh? năng. B?ng cách s? d?ng m?t màn h?nh không ph?i c?a Microsoft c?ng không đư?c h? tr? b?i Microsoft, và lo?i b? các bên th? ba c?ng màn h?nh có th? là c?n thi?t khi b?n g? r?i các v?n đ? v? đ?m in trên m?t máy ch? c?m.

Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây mô t? các th? t?c chính xác l?p m?t đ?m in trên m?t c?m ? phiên b?n doanh nghi?p:
197046 Làm th? nào đ? thi?t l?p b? đ?m máy in trên máy ch? c?m Microsoft

THÔNG TIN THÊM

C?i ti?n trong Windows 2000 in Spoolers trong m?t c?m máy ch?

 • B?n không c?n ph?i t?o máy in c?c b? đư?c xác đ?nh trên m?i nút trong c?m sao đ? có đư?c c?u h?nh c?ng trên m?i nút. C?u h?nh c?ng bây gi? đư?c lưu gi? trong s? đăng k? c?m và do đó đư?c chia s? gi?a các nút c?m. T?p tr?nh đi?u khi?n máy in không chia s? gi?a các nút v? c?a m?t gi?i h?n v? các d?ch v? Server (ph?i có tên duy nh?t chia s? trên máy tính/máy ch? c?m). Khi b?n cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in trên m?t c?m máy ch? ?o, nó k?t n?i v?i chia s? in$ là ánh x? t?i c?p WinDir\System32\Spool c?a vi?c s? h?u ngu?n tài nguyên máy tính.
 • Các C?ng TCP/IP chu?n l?a ch?n thay th? các HP máy bay ph?n l?c tr?c ti?p c?ng tùy ch?n s? d?ng TCP/IP c?ng ho?c c?ng (LPR) t? xa không RFC tuân th? d?ng máy in. N?u b?n mu?n k?t n?i t?i các máy in t? máy tính ch?y h? đi?u hành yêu c?u tuân th? RFC, b?n có th? cài đ?t tr?nh giám sát c?ng LPR b?ng cách ch?n in Services cho UNIX dư?i khác m?ng t?p tin & Print Services (t?m th?y trong các tùy ch?n thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows công c? thêm/b?t chương tr?nh).

  LƯU ?: JetDirect không c?n đư?c h? tr? b?i HP. H? bây gi? s? d?ng SDI (cài đ?t thi?t b? đơn gi?n) đ? cài đ?t máy in m?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đi?u này, xem:

  http://h20000.www2.HP.com/bizsupport/techsupport/document.jsp?objectID=bpj06765

Th? t?c cài đ?t

 1. T?o ra và mang l?i tr?c tuy?n m?t ngu?n l?c đ?m trong c?m sao qu?n tr? viên n?u m?t trong nh?ng đ? không t?n t?i.

  LƯU ?: Đi?u này đ?i h?i m?t s? ph? thu?c vào tài nguyên l?p ki?u lưu tr? (ví d? như đ?a v?t l?) và m?t ngu?n tài nguyên tên m?ng lo?i, trong đó s? có m?t s? ph? thu?c vào m?t ngu?n tài nguyên đ?a ch? IP. H?y ch?c ch?n r?ng b?n t?o và thêm b? đ?m vào nhóm thi?t k? đ? ch?a tài nguyên b? đ?m in. Không s? d?ng m?c đ?nh "C?m nhóm" cho b? đ?m in.

  Đ? bi?t thông tin chi ti?t hơn v? vi?c t?o ra m?t ngu?n l?c và đưa nó tr?c tuy?n, tham kh?o tr? giúp tr?c tuy?n sau topics (nh?p chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Trợ giúp):
  Windows Clustering
  Các c?m máy ch?
  Làm th? nào đ? qu?n l? tài nguyên
  Làm th? nào đ? t?o ra m?t ngu?n l?c m?i và mang l?i m?t ngu?n tài nguyên tr?c tuy?n
 2. Duy?t t? m?t trong các nút ho?c m?t máy tính t? xa có m?ng lư?i và hành chính quy?n đ? c?m (nh?p chu?t B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó g? \\virtualserver, nơi virtualserver là tên đư?c xác đ?nh trong ngu?n tài nguyên tên m?ng).
 3. B?m đúp Máy in.
 4. B?m đúp Thêm máy in.
 5. Ti?p t?c thông qua các thu?t s? và ch?p nh?n các c?u h?nh m?c đ?nh. Khi b?n ti?p c?n v?i các Ch?n c?ng máy in h?p tho?i h?p, b?m vào T?o c?ng m?i.

  LƯU ?: S? d?ng các Tiêu chu?n TCP/IP Port tùy ch?n tr? khi các khách hàng in ?n c?n tuân th? RFC LPR c?ng. N?u đây là trư?ng h?p, cài đ?t d?ch v? in ?n cho UNIX dư?i khác m?ng t?p tin & Print Services (t?m th?y trong các tùy ch?n thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows công c? thêm/b?t chương tr?nh). LPR port bây gi? là m?t l?a ch?n cho các lo?i h?nh c?ng.
 6. G? đ?a ch? IP c?a máy in m?ng b?n mu?n x? l? các công vi?c in ?n trong hàng ch? in này.
 7. Cung c?p cho máy in m?t tên duy nh?t trên m?ng.
 8. Ch?n đ? chia s? máy in.

  LƯU ?: Cài đ?t sao chép t?p tin tr?nh đi?u khi?n máy in đ? các \\virtualserverchia s? \print$. Các tr?nh đi?u khi?n máy in đư?c sao chép vào thư m?c System32\Spool c?a nút trong c?m sao s? h?u ngu?n tài nguyên tên m?ng ph?c v? tên ?o này.
 9. Ki?m tra in ?n v?i máy in này.
 10. B?ng cách s? d?ng qu?n tr? viên Cluster, di chuy?n nhóm ch?a tài nguyên b? đ?m in đ? nút khác. Lưu ? r?ng các ngu?n tài nguyên máy in không truy nh?p đư?c t? máy ch? ?o n?i v? các tr?nh đi?u khi?n máy in không đư?c cài đ?t trên nút này.LƯU ?: N?u tr?nh đi?u khi?n đ? đư?c cài đ?t trư?c đó vào nút th? hai b?n không c?n ph?i thêm m?t tr?nh đi?u khi?n và chia s? in đ? th?t b?i trên và bây gi? là tr?c tuy?n.

 11. Cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n máy in trên nút th? hai. Vào b?m vào thanh công c? B?t đ?u, đi?m đ?n Ch?y, và sau đó g? \\Virtual tên chia s? c?a máy ch? Name\Print.
 12. Khi đư?c nh?c ch?n có đ? thi?t l?p máy in và ti?p t?c.
 13. Cài đ?t nhóm qu?n tr? viên di chuy?n tài nguyên máy in đ? Node B và g?i m?t bài ki?m tra vi?c in cho máy in.
Đ? thêm tr?nh đi?u khi?n in b? sung cho h? đi?u hành khác ho?c các n?n t?ng khác, xem ch? đi?m tr? giúp tr?c tuy?n sau đây:
T?p & máy in/in ?n/cách / qu?n l? và Set in máy ch?/thêm tr?nh đi?u khi?n máy in cho khách hàng khác
B?n ph?i cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in trên m?i c?m nút khi đó nút là ch? s? h?u c?a nhóm b? đ?m in, b?i v? các tr?nh đi?u khi?n máy in đư?c sao chép vào thư m?c in$. B?n không th? lưu tr? chúng trên m?t thư m?c đư?c chia s?. Đi?u này là b?i v? t?t c? các tr?nh đi?u khi?n máy in mong đ?i đ? cài đ?t vào thư m?c in$, và b?n không th? có nhi?u hơn m?t ph?n trên m?t máy tính có cùng tên đ? cân b?ng các ho?t đ?ng đ?m gi?a các nút c?m.

Cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in trên m?i nút trong c?m sao là m?t ch? s? h?u có th? c?a nhóm b? đ?m in. Tr?nh đi?u khi?n máy in có th? đư?c thêm vào m?i nút trong c?m tùy trư?c khi cài đ?t máy in thông qua thu?c tính h? ph?c v? c?a các nút ho?c có th? đư?c thêm vào m?i nút c?a c?m thông qua thu?t s? thêm máy in trên máy ch? ?o. Nút s? d?ng tr?nh đi?u khi?n in t?i thi?t b? in và khách hàng in ?n v?i máy in trên máy ch? ?o cài đ?t tr?nh đi?u khi?n in t? thư m?c $ in t? nút ki?m soát tài nguyên b? đ?m in. Tên chia s? in ph?i là m?t tên duy nh?t chia s? trên máy ch? ?o và trên m?i nút trong c?m sao.

Thu?c tính

ID c?a bài: 228904 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowto kbprint kbmt KB228904 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:228904

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com