XCLN: S? hi?u bi?t xóa m?c Recovery

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 228934 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách xóa m?c ph?c h?i ch?c năng. Khôi ph?c m?c đ? xoá là m?t cách đ? khôi ph?c m?c sau khi h? đ? đư?c g? b? t? các thùng ch?a kho?n m?c đ? xóa trên máy khách Outlook. Này s? làm vi?c, các Máy tính Exchange Server ph?i đư?c c?u h?nh đ? cho phép xóa m?c ph?c h?i. Các ph?c h?i th?c t? c?a kho?n m?c đư?c th?c hi?n t? các khách hàng trong khi đăng nh?p vào vi?c trao đ?i Máy tính.

LƯU ?: Thông tin này ch? áp d?ng cho Exchange Server Phiên b?n 5.5 và sau đó, và Outlook 8.03 và sau này khách hàng.

THÔNG TIN THÊM

C?u h?nh khôi ph?c m?c đ? xoá

C?u h?nh máy ch?

 1. Trong chương tr?nh trao đ?i qu?n tr? viên máy ch?, m? các tính ch?t c?a kho thông tin riêng tư, và ch?n tư?ng tab.
 2. Thi?t l?p s? lư?ng ngày mà b?n mu?n thông đi?p đư?c lưu sau khi h? đ? b? xóa.

  LƯU ?: B?n c?ng có th? thi?t l?p các thông đi?p không đ? b? xóa cho đ?n khi m?t b?n sao lưu đ? đư?c th?c hi?n. B?n có th? ghi đè lên đi?u này b?ng cách thi?t l?p th?i gian lưu gi? trên h?p thư cá nhân trong các Thu?c tính cho h?p thư b?ng cách thay đ?i các Lưu tr? m?c đ? xoá th?i gian trên các Gi?i h?n tab.
 3. Khôi ph?c kho?n m?c đ? xóa trên máy khách, ch?n đ? b? xoá Thư m?c, và trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Khôi ph?c kho?n m?c đ? xóa, và ch?n các kho?n m?c trong danh sách tr?nh bày. Nh?p vàoKhôi ph?c kho?n m?c đ? ch?n có các m?c khôi ph?c c?a b?n Thư m?c m?c đ? xoá.

Làm th? nào đ? làm vi?c này?

Có hai lo?i b? lo?i, h?p l?v?t l?. Xoá logic là khi m?c đó s? b? xóa t? các khách hàng. M?c đư?c đánh d?u trong các c?a hàng, và ?n t? khách hàng. Kho?n m?c này c?ng đư?c đánh d?u cho s? ngày mà nó đư?c gi? l?i trư?c khi các Đ?i l? b?o tr? kho thông tin hi?n xóa v?t l?. V?t l? xóa là vi?c lo?i b? th?c t? t? các c?a hàng.

Quá tr?nh xóa

 1. Thư đư?c xoá kh?i Outlook.
 2. N?u Khôi ph?c kho?n m?c đ? xóa là không đư?c kích ho?t, thông báo th? ch?t b? xóa t? các c?a hàng.

  N?u Khôi ph?c kho?n m?c đ? xóa Kích ho?t, b?t đ?ng s?n PR_DELETED_ON c?a tin nh?n đư?c thi?t l?p, ?n tin nh?n t? khách hàng.

Quá tr?nh ph?c h?i cho riêng m?c

 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Khôi ph?c kho?n m?c đ? xóa, và m?t danh sách các kho?n m?c s? đư?c hi?n th?.
 2. Ch?n m?c b?n mu?n khôi ph?c, và nh?p vào Khôi ph?c kho?n m?c đ? xóa. M?c sau đó s? đư?c khôi ph?c vào c?p kho?n m?c đ? xóa trên các khách hàng.
 3. Di chuy?n kho?n m?c vào thư m?c thích h?p.

  LƯU ?: Thư m?c tư nhân đư?c thu h?i s? có thu "(h?i)" n?i thêm vào tên c?a h?.

Quá tr?nh ph?c h?i cho các b?n ghi công c?ng

 1. N?u m?t hàng đó không ph?i là m?t thư m?c chung, ch?n công chúng Thư m?c m?c đ? đư?c xóa t?, và trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Khôi ph?c kho?n m?c đ? xóa. M?t danh sách các kho?n m?c đ? xoá s? đư?c hi?n th?.
 2. Ch?n m?c b?n mu?n khôi ph?c, và nh?p vào Khôi ph?c kho?n m?c đ? xóa. M?c s? đư?c ph?c h?i v? trí ban đ?u c?a nó.
 3. N?u m?t hàng đó là m?t thư m?c chung, ch?n ph? huynh công c?ng Thư m?c nơi trú ng? c?a các c?p công c?ng.
 4. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Khôi ph?c kho?n m?c đ? xóa. M?t danh sách các kho?n m?c đ? xoá s? đư?c hi?n th?.
 5. Ch?n m?c b?n mu?n khôi ph?c, và nh?p vào Khôi ph?c kho?n m?c đ? xóa. M?c s? đư?c ph?c h?i v? trí ban đ?u c?a nó, và các thư m?c c?n khôi ph?c "(l?i)" n?i thêm vào tên c?a nó.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong Microsoft Knowledge Base:
175263 XADM: Khách hàng không th? Recover m?c sau khi khôi ph?c m?c đ? đư?c b?t chưa
181448 XADM: Làm th? nào đ? xem s? ti?n c?a không gian đư?c s? d?ng b?i hàng Retention
188637 XADM: Làm th? nào đ? xác đ?nh kích thư?c c?a ph?c h?i kho?n m?c trong nh?ng là

Thu?c tính

ID c?a bài: 228934 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB228934 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:228934
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com