Ned??u numuri nesakr?t OWA un Outlook kalend?ri ang?u un fran?u valodas versijas Exchange Server 2007 vid?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2289607 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Microsoft Exchange Server 2007 vid?, ned??u numuri, kas tiek att?lotas kalend?ra Outlook Web Access (OWA) neatbilst ned??u numurus, kas tiek par?d?ts Microsoft Office Outlook kalend?ru. ?? probl?ma rodas, lietojot ang?u vai fran?u valodas versija OWA un Outlook. T?, piem?ram, OWA ang?u valod? pirm?s ned??as numurs ir 2. viet? 1 2010. gadam. Tom?r t? ir at??ir?ga, kad j?s izmantojat Outlook versijai ang?u valod?.


RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, instal?jiet ?o atjaunin?jumu apkopojums:
2608656 Apraksts Update apkopojumi 6 Exchange Server 2007 3. servisa pakotne
P?c instal??anas ?is atjaunin?jums rollup, Exchange Server 2007 OWA sniedz iesp?ju izv?l?ties, kad ned??u numurus s?kt.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Pla??ku inform?ciju par Exchange Server 2007 OWA klienta l?dzek?iem, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
Visp?r?ga inform?cija par klienta l?dzek?iem programm? Exchange Server 2007 OWA
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Outlook par?d?tu ned??u numurus, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
K? Outlook r?d?t ned??u numurus

Rekviz?ti

Raksta ID: 2289607 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 2. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3, ja tiek lietots kop? ar:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbmt KB2289607 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2289607

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com