Làm th? nào đ? t?o và cài đ?t chuyên bi?t m?t ch?ng ch? SSL trong Internet thông tin máy ch? 4.0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 228991
Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p đ? Microsoft Internet Information Services (IIS) phiên b?n 7.0 ch?y trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 đáng k? tăng Web cơ s? h? t?ng b?o m?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan đ?n an ninh IIS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/prodtech/IIS.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IIS 7.0, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.IIS.net/default.aspx?tabid=1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này th?o lu?n v? vi?c t?o ra và các cài đ?t chuyên bi?t c?a m?t khoá mật mã hoá cho Tầng Khe Bảo mật (SSL) m? hóa trên Internet Information Server (IIS) phiên b?n 4.0. Bài vi?t này c?ng gi? đ?nh r?ng không có không có phím s?n có đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong IIS 4.0.

Thông tin thêm

T?o m?t phím

 1. M? Microsoft Management Console (MMC) cho IIS.
 2. Th? MMC, m? r?ng m?c tin thư thoại Internet thông tin máy ch? b?ng cách nh?p vào dấu cộng (+).
 3. Nh?p vào dấu cộng (+) đăng bên c?nh tên máy tính.
 4. web site m?c đ?nh nên có s?n bây gi?. B?m chu?t ph?i vào bi?u tư?ng và ch?n Thu?c tính.
 5. Thu?c tính web site m?c đ?nh, ch?n B?o m?t m?c tin thư thoại.
 6. Trong các thông tin liên h? an toàn lá c?a bảng thuộc tính này, b?m vào các Key Manager nút ch?n m?t.LƯU ?: N?u nút ch?n m?t l?n đ?c Ch?nh s?a Thay v? Key Manager, b?n đ? có m?t gi?y ch?ng nh?n m? hóa cho b?n ghi d?ch v? WWW cài đ?t chuyên bi?t.

? Key Manager

 1. B?m chu?t ph?i vào các WWW bi?u tư?ng và ch?n T?o khóa m?i..
 2. hộp thoại t?o khóa m?i xu?t hi?n. B?n s? th?y hai tùy ch?n c?u h?nh trong hộp thoại này. N?u Microsoft ch?ng ch? máy ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n s? có tùy ch?n đ? g?i yêu c?u quan tr?ng c?a b?n tr?c ti?p đ?n các máy ch? ch?ng ch?. N?u b?n mu?n g?i ch?ng ch? c?a b?n đ? m?t tr?c tuy?n gi?y th?m quy?n xác th?c (CA), ch?n Đ?t yêu c?u trong m?t t?p tin mà b?n s? g?i đ?n m?t cơ quan. Ví d? này gi? đ?nh r?ng m?t CA tr?c tuy?n s? đư?c s? d?ng cho ch?ng ch? k? k?t. Ch?n m?t tên thích h?p và v? trí.
 3. Đi?n vào hộp thoại ti?p theo. Phím dài có s?n s? ph? thu?c vào m?c đ? m? hóa c?a b?n phiên b?n c?a Windows NT Server. Thông thư?ng, trong nư?c (M? và Canada) phiên b?n c?a Windows NT s? có m? hóa 128 bit có s?n và xu?t kh?u các phiên b?n c?a Windows NT s? có 40 chút. Vi?c cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows NT ServicePacks có th? có hi?u l?c này như là b?n ghi d?ch v? gói đ?n trong phiên b?n bit 128 và 40.
 4. Ti?p t?c đi?n vào hộp thoại. Các Tên ph? bi?n ph? l?c PH?I là tên c?a h? ph?c v? Windows NT (n?u s? d?ng th?ng) ho?c tên mi?n c?a máy ch? trên Internet.LƯU ?: Đ?i v?i m?i web site có tên DNS khác bi?t, ph?i có m?t khoá mật mã hoá đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Tuy nhiên, Web m?i web site cho SSL PH?I có m?t đ?a ch? IP khác nhau là t?t. SSL KHÔNG H? TR? VI?C S? D?NG CÁC TIÊU Đ? MÁY CH?.

 5. Ti?p t?c hoàn thành bi?u m?u v?i qu?c gia, ti?u bang và đ?a phương.
 6. Đi?n thông tin liên h? thích h?p và nh?p vào K?t thúc.
 7. Key Manager s? hi?n th? m?t bi?u tư?ng quan tr?ng dư?i bi?u tư?ng WWW. Ch?a khóa s? có m?t d?u ki?m g?ch chéo màu da cam thông qua nó cho th?y nó là không đ?y đ?.
 8. Ch?n các Ch?a khóa Menu và ch?n L?i ra. Ch?n Khi đư?c h?i đ? cam k?t thay đ?i.LƯU ?:N?u b?n đóng Key Manager và không cam k?t nh?ng thay đ?i, phím s? không ho?t đ?ng đúng. N?u đi?u này x?y ra, xóa m?t ph?n quan tr?ng trong Key Manager và t?o ra yêu c?u m?t l?n n?a.

kí nh?p

 1. L?y các t?p tin văn b?n t?o trong bư?c 2 c?a Key Manager ph?n ? trên. T?p này ch?a các khóa công khai đi?u c?a keyset c?a b?n. Đ? cho phép m? hóa, phím này ph?i đư?c k? b?i m?t Authority gi?y ch?ng nh?n.
 2. Tùy thu?c vào các cơ quan ch?ng ch? c?a b?n, b?n s? có bư?c c? th? đ? th?c hi?n đ?i v?i vi?c ki?m nh?p c?a t?p tin này. Tham kh?o ? ki?n cơ quan ch?ng nh?n c?a b?n đ? bi?t chi ti?t.

cài đ?t chuyên bi?t

 1. M?t t?p tin văn b?n s? đư?c t?o ra như là gi?y ch?ng nh?n "đ? k?".
 2. Làm theo các bư?c ? trên đ? m? Key Manager.
 3. B?m chu?t ph?i vào các M?t ph?n Key bi?u tư?ng và ch?n cài đ?t chuyên bi?t ch?ng th?c khóa.
 4. Nh?p vào m?t kh?u thích h?p.
 5. Trong các Máy ch? Bindings tho?i, ch?n cài đ?t chuyên bi?t thích h?p. B?t k? Unassigned là t?t đ?p n?u có ch? có m?t máy ch? an toàn. Cho b?i, c?u h?nh thích h?p IP đ?a ch? và/ho?c c?ng chuy?n như?ng.
 6. Đóng Key Manager và ch?n Cam k?t thay đ?i.SSL bây gi? có ch?c năng trên Máy ch? Web. Khi b?n truy c?p vào khu v?c an toàn thông tin liên h? c?a IIS trong th? MMC, cài đ?t chuyên bi?t m? hóa bây gi? s? có s?n. Xem tài li?u tr?c tuy?n đ? bi?t chi ti?t v? tùy ch?n c?u h?nh.

Đi?m đ? đư?c nh?n th?c c?a

 • Có đư?c nhi?u b?n s?a l?i cho các m? hóa trong các gói b?n ghi d?ch v? 3 khung th?i gian. Đó là khuy?n cáo r?ng gói b?n ghi d?ch v? 6a đư?c s? d?ng trên m?t máy tính đư?c s? d?ng cho truy?n thông SSL.
 • Khi b?n t?o ra các web site m?i trong th? MMC cho IIS, SSL c?ng không t? đ?ng đư?c c?u h?nh. Đ? làm đi?u này, đ?t c?u h?nh tích thu?c tính web site, tiên ti?n v?i c?ng 443. Đây là c?ng m?c đ?nh giao th?c SSL.

Thu?c tính

ID c?a bài: 228991 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB228991 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 228991

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com