M?t siêu liên k?t b? xoá v?n c?n trong ngu?n HTML m?t email n?u b?n t?o ra thông đi?p thư đi?n t? b?ng cách s? d?ng OWA trong môi trư?ng Exchange Server 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2292150 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o m?t email b?ng cách s? d?ng Outlook Web Access (OWA) trong m?t môi trư?ng Microsoft Exchange Server 2007.
 • Thư đi?n t? n?i dung thư ch?a m?t siêu liên k?t.
 • B?n ch?n các siêu liên k?t và sau đó b?n b?m chu?t ph?i vào đ? m? tr?nh đơn phím t?t.
 • B?n b?m C?t ho?c b?m vào Xóa b? trong tr?nh đơn phím t?t, và sau đó b?n g?i thông báo email đ?n ngư?i nh?n.
 • Ngư?i nh?n xem ngu?n HTML thông báo email.
Trong trư?ng h?p này, các siêu liên k?t đ? xoá là v?n có th? nh?n th?y trong m? ngu?n HTML. Ví d?, b?n xóa b? các siêu liên k?t someone@123.com t? email thông báo cơ th?, và sau đó b?n g?i thông đi?p thư đi?n t?. Các siêu liên k?t đó v?n c?n là m?t ph?n t? neo trong m? ngu?n HTML gi?ng v?i nh?ng đi?u sau đây:
<a href="mailto:someone@123.com""></a>

Lưu ? V?n đ? này không x?y ra trong các tr?nh duy?t c?a bên th? ba, ch?ng h?n như Firefox.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? trong Microsoft Internet Explorer.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t b?n C?p Nh?t rollup sau đây:
2602324 Mô t? Update Rollup 5 cho Exchange Server 2007 Service Pack 3
Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows
Sau khi b?n cài đ?t các gói hotfix, làm theo các bư?c sau đ? vô hi?u hoá C?tXóa b? trong tr?nh đơn phím t?t:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút b?t đ?u
  , lo?i regedit trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSExchange OWA
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, b?m DWORDGiá tr?, lo?i DisableCutAndDeleteMenu, sau đó nh?n ENTER.
 4. Nh?p chu?t ph?i DisableCutAndDeleteMenu, sau đó b?m S?a đ?i.
 5. Trong các Giá tr? d? li?u h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 6. Thoát kh?i Registry Editor.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, m? r?ng s? l?a ch?n c?a các siêu liên k?t đ?n m?t nhân v?t nhi?u hơn, và sau đó xóa các k? t? trư?c khi b?n g?i thông báo email.

THÔNG TIN THÊM

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2292150 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2292150 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2292150

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com