Raksta ID: 2292301 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Autom?tiski diagnostic?jiet un labojiet probl?mu

Probl?mu risin?t?js Autom?tisk? Windows ugunsm?ra pakalpojuma probl?mu diagnostic??ana un labo?ana var autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.


?is probl?mu risin?t?js nov?r? daudz da??du probl?mu. Papildinform?cijaPiez?me. Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".
Vai ?? inform?cija bija noder?ga? L?dzu, nos?tiet savas atsauksmes

SIMPTOMI

Esat kop?gojis failus vai printerus dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Vista vai Windows 7, ta?u ?iem kop?gotajiem failiem vai printeriem nevarat piek??t no cita datora.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja failu un printeru koplieto?anu ir blo??jis Windows ugunsm?ris, kas darbojas dator?, kur? faili un printeri tiek kop?goti.

K? darbojas MATS pakotne, lai nov?rstu ?o probl?mu

Noklik??iniet ?eit, lai izprastu, k? darbojas MATS pakotne, un nov?rstu ?o probl?mu

Citas probl?mas, ko nov?r? MATS pakotne

2288085 Tiek par?d?ts dro??bas br?din?jums, ka Windows ugunsm?ris ir izsl?gts
2271812 Windows ugunsm?ri nevar iesl?gt dro??bas centr?
2289618 Nevar izmantot att?lo pal?dz?bu, lai pied?v?tu pal?dz?bu
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2292301 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 29. febru?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbtshoot kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2292301

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com