mobil? ier?ce nav savienojumu ar Exchange tie?saist?, izmantojot programmu protokols Exchange ActiveSync p?c lietot?ja pastkast? ir p?rvietotas uz Exchange Online

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2293029 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Microsoft Exchange pastkastes lietot?ja tiek migr?ti uz Microsoft Office 365 no telp?m vai hosted Exchange vid?. Tom?r p?c migr?cijas, lietot?ja mobil? ier?ce nevar izveidot savienojumu ar Microsoft Exchange tie?saist?, izmantojot Microsoft protokols Exchange ActiveSync.

Tas notiek tad, ja mobil? ier?ce autom?tiski nav papildin?ts, lai iek?autu Exchange Online pastkastes atra?an?s vietu. Mobil? ier?ce ir novirz?ts uz jaunu pastkastes servera atra?an?s vietu.

???DUMS

Iestat?t protokols Exchange ActiveSync v?lreiz mobilaj? ier?c? t?, ka j?s varat ieg?t jaun?ko protokols Exchange ActiveSync. J?iestata protokols Exchange ActiveSync, dodieties uz T?lruni un plan?etdatora iestat?jumu references, un p?c tam izpildiet ier?ces.

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2293029 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 7. j?lijs - P?rskat??ana: 9.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e o365022013 o365p o365m kbgraphic kbmt KB2293029 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2293029

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com