Thi?t b? di đ?ng không k?t n?i v?i Exchange Online thông qua Exchange ActiveSync sau khi h?p thư c?a ngư?i dùng đư?c di chuy?n sang Exchange Online

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2293029 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Không ch?c ch?n nh?ng g? phiên b?n c?a Office 365 b?n đang s? d?ng? Đi đ?n website sau c?a Microsoft:
Tôi đang s? d?ng Office 365 sau khi n?óng cß?Ñp b?n ghi d?ch v??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

V?N Đ?

H?p thư Microsoft Exchange c?a ngư?i dùng đư?c di chuy?n sang Microsoft Office 365 t? ch? ho?c t? ch?c môi trư?ng Exchange. Tuy nhiên, sau khi di chuy?n, thi?t b? điện thoại di động c?a ngư?i dùng không th? k?t n?i v?i Microsoft Exchange Online thông qua Microsoft Exchange ActiveSync.

Đi?u này x?y ra n?u thi?t b? di đ?ng không t? đ?ng đư?c C?p Nh?t đ? bao g?m các v? trí c?a h?p thư Exchange Online. điện thoại di động đ? đư?c chuy?n hư?ng đ?n v? trí máy ch? h?p thư m?i.

GI?I PHÁP

Thi?t l?p Exchange ActiveSync m?t l?n n?a trên thi?t b? di đ?ng đ? b?n có th? nh?n đư?c phiên b?n m?i nh?t c?a Exchange ActiveSync. Đ? thi?t l?p Exchange ActiveSync, h?y th?c hi?n theo các bư?c này, như là thích h?p cho thi?t b? mà b?n đang s? d?ng.

Thi?t b? Windows Phone 7

 1. Th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • N?u đây là tài kho?n email đ?u tiên b?n đ? thi?t l?p trên đi?n tho?i, b?m vào các E-mail g?ch trên màn h?nh ch? c?a đi?n tho?i, và r?i đi t?i bư?c 4.
  • N?u đi?u này không ph?i là tài kho?n email đ?u tiên b?n đ? thi?t l?p trên đi?n tho?i, kéo m?nh trái t? màn h?nh ch?.
 2. B?m vào cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó b?m vào E-mail và tài kho?n.
 3. B?m vào Thêm tài kho?n, và sau đó ch?n Outlook.
 4. Nh?p địa chỉ email và m?t kh?u c?a b?n, và sau đó b?m vào kí nh?p. Windows Phone 7 c? g?ng t? đ?ng thi?t l?p tài kho?n email c?a b?n. N?u cài đ?t chuyên bi?t là thành công, đi t?i bư?c 7.
 5. N?u tài kho?n email c?a b?n không th? đư?c t? đ?ng thi?t l?p, b?m vào Thi?t l?p nâng cao. B?n ph?i nh?p thông tin sau:
  1. địa chỉ email: đây là địa chỉ email đ?y đ? c?a b?n. Ví d?: tony@contoso.com.
  2. M?t kh?u: đây là m?t kh?u cho tài kho?n email c?a b?n.
  3. tên người dùng: đây là địa chỉ email đ?y đ? c?a b?n. Ví d?: tony@contoso.com.
  4. Tên mi?n: đây là m?t ph?n c?a địa chỉ email c?a b?n sau khi các k? hi?u @. Ví d?: contoso.com.
  5. Server: đ? hư?ng d?n v? cách t?m tên máy (ứng dụng) phục vụ c?a b?n, h?y xem ph?n "Làm th? nào đ? t?m tên máy ch?".
  6. Ch?n hộp kiểm máy ch? yêu c?u k?t n?i (SSL) đư?c m? hóa .
 6. B?m vào kí nh?p.
 7. Khi Exchange ActiveSync yêu c?u b?n n?u b?n mu?n th?c thi các chính sách trên đi?n tho?i c?a b?n, b?m vào OK. Chính sách cho phép b?n thi?t l?p m?t m?t kh?u trên điện thoại di động và s? d?ng quy tr?nh xoá s?ch thi?t b? t? xa đ? xoá t?t c? d? li?u kh?i điện thoại di động trong trư?ng h?p nó đ? b? m?t ho?c b? đánh c?p.

Thi?t b? Windows Mobile 6.1 ho?c 6,5

 1. Trên màn h?nh ch?, ch?n B?t đ?u, ch?n ActiveSync, ch?n Menu, và ch?n C?u h?nh máy ch?. N?u b?n đ? không đư?c thi?t l?p đ?ng b? hóa v?i Exchange Server, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  Thêm máy ch? ngu?n
 2. Nh?p địa chỉ email c?a b?n, h?y ch?c ch?n r?ng các c? g?ng đ? phát hi?n cài đ?t chuyên bi?t máy ch? Exchange t? đ?ng hộp kiểm đ? đư?c ch?n, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 3. Nh?p địa chỉ email c?a b?n m?t l?n n?a trong trư?ng tên người dùng, nh?p m?t kh?u Office 365, và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. Trong h?p đ?a ch? máy ch? , nh?p m.Outlook.com, và sau đó nh?p vào ti?p theo.

  Lưu ? N?u Exchange t? đ?ng phát hi?n đư?c thi?t l?p m?t cách chính xác cho mi?n b?c e-mail c?a b?n, b?n có th? không đư?c nh?c cho thông tin này.
 5. Khi b?n đ? k?t n?i, b?n đư?c cung c?p các tùy ch?n cho các lo?i m?t hàng mà b?n mu?n đ?ng b? hóa b?ng cách s? d?ng Exchange ActiveSync. Đ? thay đ?i thi?t đ?t đ?ng b? có s?n, h?y ch?n hộp kiểm cho lo?i thông tin mà b?n mu?n đ?ng b? hóa v?i Exchange Server, ch?n Menu, và sau đó ch?n cài đ?t chuyên bi?t.
 6. Đ? thay đ?i các quy t?c cho vi?c gi?i quy?t xung đ?t đ?ng b?, ch?n Menu, và ch?n nâng cao.
 7. B?m hoàn t?t.

Thi?t b? điện thoại di động Android và iPhone

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thi?t l?p thi?t b? di đ?ng Android và iPhone, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2679626 Tài kho?n email Office 365 không đư?c t? đ?ng thi?t l?p trên đi?n tho?i Android c?a Google ho?c trên đi?n tho?i iOS d?a trên Apple thông qua b?n ghi d?ch v? t? đ?ng phát hi?n
Lưu ? Đ?i v?i các thi?t b? s? d?ng Exchange ActiveSync đ? k?t n?i v?i Exchange Online, b?n h?y thi?t l?p thi?t b? b?ng cách làm theo các hư?ng d?n các nhà s?n xu?t thi?t b? cung c?p.

BI?T THÊM THÔNG TIN

Làm th? nào đ? t?m tên máy (ứng dụng) phục vụ

Lưu ?N?u b?n c? g?ng k?t n?i v?i Exchange Online b?ng cách s? d?ng m?t Android d?a trên thi?t b?, s? d?ng m.outlook.com như máy ch? h?p thư c?a b?n.

Đ? xác đ?nh tên máy (ứng dụng) phục vụ c?a b?n là g?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào tài kho?n c?a b?n b?ng cách s? d?ng Outlook Web App.
 2. Th?c hi?n m?t trong các th? sau, n?u thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n:
  • Trong Office 365, h?y nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t )
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   ?nh ch?p màn h?nh cài đ?t chuyên bi?t nút ch?n m?t
   ), và sau đó nh?p vào tùy ch?n.
  • trong Office 365 trư?c khi nâng c?p, b?m vào tu? ch?n, và sau đó nh?p vào Xem t?t c? Tu? ch?n.
 3. Trong ngăn đi?u hư?ng bên trái, nh?p vào tài kho?n, b?m vào Tài kho?n c?a Tôi, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t đ? truy c?p POP, IMAP, và SMTP.
 4. Dư?i cài đ?t chuyên bi?t SMTP, xác đ?nh v? trí tên c?a h? ph?c v?.

TÀI LI?U THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? k?t n?i thi?t b? v?i Exchange Online thông qua Exchange ActiveSync, POP, ho?c IMAP, h?y xem thu?t s? thi?t l?p điện thoại di động t?i website sau c?a Microsoft:

Thu?t s? thi?t l?p điện thoại di động
V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng web site.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2293029 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for small businesses  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
T? khóa: 
o365 o365a o365e o365022013 after upgrade o365062011 pre-upgrade o365p o365m kbgraphic kbmt KB2293029 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2293029

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com