Klaidos kodai ir klaidos prane?imus, Windows Installer proces? s?ra?as, Office 2000 produktai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 229683 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Microsoft Office 2003 ir Office XP versijos ?is straipsnis, ?r. 290158.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?is straipsnis yra klaid? kodai, s?ra?? ir klaida prane?im? tekstai, kurie gali atsirasti, kai Windows Installer (Msiexec.exe) yra pa?aukti atlikti viso proceso.

Pastaba: Nors ?iame straipsnyje klaidos kodo informacija gali pad?ti jums diagnozuoti j?s? diegimo, problem? gali kilti vienos klaidos prane?imas. Tod?l ?iame straipsnyje pateikta informacija yra tik pirmas ?ingsnis gedim? diagnostikos ir ?alinimo galimas problemos prie?astis. Daugiau informacijos apie problem? sprendimas, rasite skyriuje "Nuorodos" tai gale straipsnis.

Daugiau informacijos

Toliau pateikiami kai kurie pavyzd?iai Windows Installer procesai:
 • ?diegti Microsoft Windows Installer (Instmsi.exe d?l Microsoft Windows 95 ar v?lesni?, ir Microsoft Windows NT Instmsiw.exe 4.0)
 • Diegiamas paketas Microsoft Office
 • Taikyti Windows diegimo programa naujinimas (pleistras)
Klaidos kodai ?ioje lentel?je gali b?ti laikoma "i??jimas "kodai, arba"Gr??ti kodai". Jie gali b?ti naudojami klaid? lygio laukini? gyv?n? gaudymo, MS-DOS partijos fail? arba su Microsoft sistemos valdymo serverio (SMS) su?inoti galutinis rezultatas proceso.

Pastaba: j?s nematote klaidos kodo Windows Installer ?urnalo fail? kad sukurta Office s?rank?, i?skyrus atvejus, kai kuriate kalbantys ?urnalo fail?. ? klaidos kodas yra pana?us ? kit? met? pabaigoje kalbantys ?urnalo fail?:
MSI (c) (33:8 D): MainEngineThread gr??ta 1603
Daugiau informacijos apie a Verbose ?urnalo fail?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
237957Kaip naudotis Office 2000 s?rankos fail? Office s?rankos triktis
Error code        Value Description
---------------------------------------------------------------------------

ERROR_INSTALL_SERVICE_
 FAILURE         1601  The Windows Installer service could not be 
                accessed. Contact your support personnel 
                to verify that the Windows Installer 
                service is properly registered.
ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  User cancel installation.
ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Fatal error during installation.
ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Installation suspended, incomplete.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  This action is only valid for products that
                are currently installed.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  Feature ID not registered.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  Component ID not registered.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Unknown property.
ERROR_INVALID_HANDLE_
 STATE          1609  Handle is in an invalid state.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  The configuration data for this product is 
                corrupt. Contact your support personnel.
ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Component qualifier not present.
ERROR_INSTALL_SOURCE_
 ABSENT         1612  The installation source for this product 
                is not available. Verify that the source 
                exists and that you can access it.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 VERSION         1613  This installation package cannot be 
                installed by the Windows Installer 
                service. You must install a Windows 
                service pack that contains a newer version 
                of the Windows Installer service.
ERROR_PRODUCT_
 UNINSTALLED       1614  Product is uninstalled.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  SQL query syntax invalid or unsupported.
ERROR_INVALID_FIELD   1616  Record field does not exist.
ERROR_INSTALL_ALREADY_
 RUNNING         1618  Another installation is already in 
                progress. Complete that installation 
                before proceeding with this install.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1619  This installation package could not be 
                opened. Verify that the package exists and 
                that you can access it, or contact the 
                application vendor to verify that this is 
                a valid Windows Installer package.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 INVALID         1620  This installation package could not be 
                opened. Contact the application vendor to 
                verify that this is a valid Windows 
                Installer package.
ERROR_INSTALL_UI_
 FAILURE         1621  There was an error starting the Windows 
                Installer service user interface. Contact 
                your support personnel.
ERROR_INSTALL_LOG_
 FAILURE         1622  Error opening installation log file. 
                Verify that the specified log file 
                location exists and is writable.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_
 UNSUPPORTED       1623  This language of this installation package 
                is not supported by your system.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 REJECTED        1625  This installation is forbidden by system 
                policy. Contact your system administrator.
ERROR_FUNCTION_NOT_
 CALLED         1626  Function could not be executed.
ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  Function failed during execution.
ERROR_INVALID_TABLE   1628  Invalid or unknown table specified.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Data supplied is of wrong type.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Data of this type is not supported.
ERROR_CREATE_FAILED   1631  The Windows Installer service failed to 
                start. Contact your support personnel.
ERROR_INSTALL_TEMP_
 UNWRITABLE       1632  The temp folder is either full or 
                inaccessible. Verify that the temp folder 
                exists and that you can write to it.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_
 UNSUPPORTED       1633  This installation package is not supported 
                on this platform. Contact your application 
                vendor.
ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Component not used on this machine.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_
 FAILURE         1624  Error applying transforms. Verify that the 
                specified transform paths are valid.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1635  This patch package could not be opened. 
                Verify that the patch package exists and 
                that you can access it, or contact the 
                application vendor to verify that this is 
                a valid Windows Installer patch package.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 INVALID         1636  This patch package could not be opened. 
                Contact the application vendor to verify 
                that this is a valid Windows Installer 
                patch package.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 UNSUPPORTED       1637  This patch package cannot be processed by 
                the Windows Installer service. You must 
                install a Windows service pack that 
                contains a newer version of the Windows 
                Installer service.
ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  Another version of this product is already 
                installed. Installation of this version 
                cannot continue. To configure or remove 
                the existing version of this product, use 
                Add/Remove Programs on the Control Panel.
ERROR_INVALID_COMMAND_
 LINE          1639  Invalid command line argument. Consult the 
                Windows Installer SDK for detailed command 
                line help.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 REQUIRED        3010  A restart is required to complete the 
                install. This does not include installs 
                where the ForceReboot action is run. Note 
                that this error will not be available until 
                future version of the installer. 
				

Nuorodos

?is straipsnis skirtas tik kaip bendra klaida nuoroda. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti specifines klaidas Office s?ranka, spustel?kite straipsnio numerius ir toliau Rodyti straipsnius Microsoft Knowledge Baz?:
228658 Galite gauti "klaida 1303. Dieg?jas neturi pakankamai teisi? prieiti prie ?io katalogo"klaidos prane?imas paleidus Office 2000 s?rankos
228592 Klaidos prane?imas: Klaida 1316 veikia nustatym? administracinio diegimo
217666 Galite gauti "klaida 1327. Netinkamas diskas: C:\ "klaidos prane?imas diegiant Office 2000
236427 Galite gauti "klaida 1402. Negalima atidaryti rakto"klaidos prane?imas paleidus Office 2000 s?rankos
228655 Galite gauti "klaida 1704. Agregatas <Office product="">yra ?iuo metu sustabdytas"klaidos prane?imas diegiant Office 2000 </Office>
237294 Galite gauti "klaida 1904. Modulio <path &="" file="" name="">nepavyko u?registruoti"klaidos prane?imas paleidus Office 2000 s?rankos </path>
217648 "?sp?jimas 1909. Nepavyko sukurti nuorod?"s?rankos metu
217662 Klaida 1925 kai paleid?iate s?rankos /J jungiklis
240335 Gaunate ? "vidin? klaida 2336" klaidos prane?im?, kuris sukelia galimus fail? ?al? diegiant Office 2000
217714 S?ranka atrodo nustoja atsakin?ti ir galite gauti ? "vidin? klaida 2336" arba "vidin? klaida 2755" klaidos prane?imas diegiant Office 2000
228668 Gaunate ? "vidin? klaida 2343" klaidos prane?im? po to, kai jums pa?alinti Lotus Notes ir tada ?diegti Office 2000
235662 Gaunate "vidin? klaida 2344" ir "Installer baig?si per anksti d?l klaidos" klaid? prane?imai paleidus Office 2000 s?rankos
236437 "Vidin? klaida 2351" arba "vidin? klaida 2355" klaidos prane?imas paleidus Office 2000 s?rankos
220780 Gaunate yra "vidin? klaida 2755" arba "i?skyrus kodas: C0000005 ACCESS_VIOLATION" klaidos prane?imas, kai jums ?diegti Office 2000 arba s?rankos faile anks?iau diegiant Office
221374 Vidin? klaida 2893 Kada ilgai nurodant ?mon?s pavadinimas
236053 Vidin? klaida 2894 diegiant Office ar darb?
230879 Klaida prane?im? ?urnalo fail? visada yra "vidin? klaida 2898: kreipkit?s pagalbos produkto palaikymo"
Bendros informacijos apie tai, kaip ?alinti triktis Office klaidos, spustel?kite straipsni? numer? ?emiau per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
238259 Tarnyba nustoja s?rankos metu: trik?i? ?alinimo veiksmai Windows 95
245226 Kaip spr?sti problemos, susijusios su Office 2000 diegti i? kompaktinio disko
200116 Trik?i? diagnostikos tarnybos programos pagal Windows NT 4.0
218853 Trik?i? ?alinimas Office Kernel32.dll klaidos pagal Windows 98
218873 Trik?i? ?alinimas Office 2000 Kernel32.dll klaidos pagal Windows 95
238012 Office 2000 nebeatsako s?rankos Windows 98 metu
237957 Kaip naudotis Office 2000 s?rankos fail? Office s?rankos triktis
200375 Kaip ?diegti Windows 95 ? nauj? aplank?, skirt? trik?i? diagnostika Office
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 229683 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kberrmsg kbinfo kbmt KB229683 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 229683

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com