Lista kodów błędów i komunikatów o błędzie dla procesów Instalatora systemu Windows

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 229683 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla pakietów Microsoft Office 2003 i Office XP: 290158.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Ten artykuł zawiera listę kodów błędów oraz teksty komunikatów o błędzie, które mogą być wyświetlane po wywołaniu Instalatora systemu Windows (Msiexec.exe) w celu wykonania procesu ogólnego.

Uwaga: Chociaż podane w tym artykule kody błędów mogą być przydatne w diagnozowaniu instalacji, przyczyną tego samego komunikatu o błędzie mogą być różne problemy. Dlatego informacje zawarte w tym artykule należy traktować tylko jako pierwszy krok w identyfikowaniu możliwej przyczyny problemu. Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemu, należy zapoznać się z sekcją „Materiały referencyjne” na końcu tego artykułu.

Więcej informacji

Przykłady procesów Instalatora systemu Windows są następujące:
 • Instalowanie Instalatora systemu Microsoft Windows (Instmsi.exe w systemie Microsoft Windows 95 lub nowszym oraz Instmsiw.exe w systemie Microsoft Windows NT 4.0)
 • Instalowanie pakietu Microsoft Office
 • Zastosowanie aktualizacji (poprawki) Instalatora systemu Windows
Kody błędów podane w poniższej tabeli można traktować jako „kody zakończenia”, czyli „kody zwrotne”. Można je wykorzystywać jako pułapki poziomu błędów w pliku wsadowym MS-DOS lub z serwerem Microsoft Systems Management Server (SMS) w celu ustalenia końcowego wyniku procesu.

Uwaga: Kodu błędu nie widać w pliku dziennika Instalatora systemu Windows utworzonym przez Instalatora pakietu Office, dopóki nie zostanie utworzony pełny plik dziennika. Kod błędu jest wyświetlany w następującej lub podobnej postaci na końcu pełnego pliku dziennika:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread is returning 1603
Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu pełnego pliku dziennika, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
237957 OFF2000: Jak używać pliku dziennika Instalatora pakietu Office 2000 do rozwiązywania problemów z instalacją
Kod błędu        Wartość Opis
---------------------------------------------------------------------------

ERROR_INSTALL_SERVICE_ 
FAILURE         1601  Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator                 
			    Windows. Skontaktuj się z działem Pomocy technicznej,                 
			    aby sprawdzić, czy usługa Instalator
                Windows została właściwie zarejestrowana.
ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  Instalacja anulowana przez użytkownika.
ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Błąd krytyczny podczas instalacji.
ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Instalacja zawieszona, niedokończona.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  Ta akcja jest dopuszczalna tylko dla
			    aktualnie zainstalowanych produktów.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  Identyfikator funkcji nie jest zarejestrowany.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  Identyfikator składnika nie jest zarejestrowany.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Nieznana właściwość.
ERROR_INVALID_HANDLE_
 STATE          1609  Uchwyt jest w nieprawidłowym stanie.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  Dane konfiguracyjne dla tego produktu 
                są uszkodzone. Skontaktuj się z działem Pomocy technicznej.
ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Nie ma kwalifikatora składnika.
ERROR_INSTALL_SOURCE_
 ABSENT         1612  Źródło instalacji tego produktu
                nie jest dostępne. Sprawdź, czy źródło
                istnieje i czy możesz uzyskać do niego dostęp.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 VERSION         1613  Ten pakiet instalacyjny nie może zostać
                zainstalowany przez usługę Instalatora
                Windows. Musisz zainstalować dodatek
                Service Pack systemu Windows zawierający
                nowszą wersję usługi Instalator Windows.
ERROR_PRODUCT_
 UNINSTALLED       1614  Produkt jest odinstalowany.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  Nieprawidłowa lub nieobsługiwana składnia kwerendy SQL.
ERROR_INVALID_FIELD   1616  Pole rekordu nie istnieje.
ERROR_INSTALL_ALREADY_
 RUNNING         1618  Trwa inna
                instalacja. Przed kontynuowaniem tej
                instalacji zakończ tamtą.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1619  Tego pakietu instalacyjnego nie można
                otworzyć. Sprawdź, czy pakiet istnieje i czy
                masz do niego dostęp, lub skontaktuj 
                się z dostawcą aplikacji w celu ustalenia, 
                czy jest to prawidłowy pakiet Instalatora Windows.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 INVALID         1620  Tego pakietu instalacyjnego nie można
                otworzyć. Skontaktuj się z dostawcą aplikacji
                w celu ustalenia, czy jest to prawidłowy
                pakiet Instalatora Windows.
ERROR_INSTALL_UI_
 FAILURE         1621  Wystąpił błąd w trakcie uruchamiania interfejsu
                użytkownika usługi Instalator Windows. Skontaktuj się
z działem Pomocy technicznej.
ERROR_INSTALL_LOG_
 FAILURE         1622  Wystąpił błąd w trakcie otwierania pliku dziennika instalacji. 
                Sprawdź, czy określona lokalizacja
                pliku dziennika istnieje i czy można w niej zapisywać.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_
 UNSUPPORTED       1623  Ten język pakietu instalacyjnego nie jest
                obsługiwany w systemie.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 REJECTED        1625  Zasady systemu zakazują tej
                instalacji. Skontaktuj się z administratorem systemu.
ERROR_FUNCTION_NOT_
 CALLED         1626  Nie można wykonać funkcji.
ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  Błąd funkcji podczas wykonywania.
ERROR_INVALID_TABLE   1628  Określono nieprawidłową lub nieznaną tabelę. 
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Dostarczone dane są nieprawidłowego typu.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Dane tego typu nie są obsługiwane.
ERROR_CREATE_FAILED   1631  Błąd uruchamiania usługi Instalatora
                Windows. Skontaktuj się z działem Pomocy technicznej.
ERROR_INSTALL_TEMP_
 UNWRITABLE       1632  Folder temp jest pełny lub
                niedostępny. Sprawdź, czy folder temp istnieje
                i czy można w nim zapisywać.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_
 UNSUPPORTED       1633  Ten pakiet instalacyjny nie jest obsługiwany 
                na tej platformie. Skontaktuj się z dostawcą
                 aplikacji.
ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Składnik nie jest używany na tym komputerze.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_
 FAILURE         1624  Błąd podczas transformowania. Sprawdź, czy
                określone ścieżki transformowania są prawidłowe.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1635  Nie można otworzyć tego pakietu poprawki. 
                Sprawdź, czy pakiet poprawki istnieje i czy
                masz do niego dostęp lub skontaktuj się 
                z dostawcą aplikacji w celu ustalenia, 
                czy jest to prawidłowy pakiet poprawki Instalatora Windows.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 INVALID         1636  Nie można otworzyć tego pakietu poprawki. 
                Skontaktuj się z dostawcą aplikacji w celu
                ustalenia, czy jest to prawidłowy pakiet
                poprawki Instalatora Windows.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 UNSUPPORTED       1637  Usługa Instalatora Windows nie może
                przetwarzać tego pakietu poprawki. Musisz zainstalować 
                dodatek Service Pack do systemu Windows 
                zawierający nowszą wersję usługi 
                Instalatora Windows.
ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  Inna wersja tego produktu jest już
                zainstalowana. Nie można kontynuować instalowania
                tej wersji. Aby skonfigurować lub usunąć
                istniejącą wersję tego produktu, użyj apletu 
                Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania. 
ERROR_INVALID_COMMAND_
 LINE          1639  Nieprawidłowy argument wiersza polecenia. Szczegółowe
                informacje na temat wiersza polecenia można 
                znaleźć w pakiecie SDK Instalatora Windows.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 REQUIRED        3010  Dokończenie instalacji wymaga
                ponownego uruchomienia. Nie dotyczy to instalacji, w trakcie
                których wykonywane jest działanie ForceReboot. Uwaga:
                Ten błąd będzie dostępny dopiero w
                przyszłych wersjach instalatora. 
				

Materiały referencyjne

Ten artykuł powinien służyć wyłącznie jako ogólny spis błędów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów związanych z błędami Instalatora pakietu Office, należy kliknąć numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
228658 OFF2000: Podczas uruchamiania Instalatora pakietu Office pojawia się komunikat o błędzie „Błąd 1303. Instalator posiada niewystarczające uprawnienia..."
228592 OFF2000: Komunikat o błędzie: Błąd 1316 podczas uruchamiania Instalatora dla instalacji administracyjnej
217666 You receive an "Error 1327. Invalid Drive: C:\" error message when you install Office 2000
236427 You receive an "Error 1402. Could not open key" error message when you run Office 2000 Setup
228655 You receive an "Error 1704. An installation for <Office product> is currently suspended" error message when you install Office 2000
237294 OFF2000: Błąd 1904 podczas instalacji pakietu Office 2000
217648 "Warning 1909. Could not create shortcut" during Setup
217662 Error 1925 when you run Setup with the /J switch
240335 You receive an "Internal error 2336" error message that is caused by possible file damage when you install Office 2000
217714 OFF2000: Wydaje się, że Instalator przestał odpowiadać, a następnie wyświetlany jest błąd wewnętrzny 2336 lub 2755
228668 OFF2000: Błąd wewnętrzny 2343 podczas instalacji
235662 You receive "Internal Error 2344" and "Installer ended prematurely because of an error" error messages when you run Office 2000 Setup
236437 OFF2000: Komunikat o błędzie: „Błąd wewnętrzny 2351” lub „Błąd wewnętrzny 2355” podczas instalacji
220780 OFF2000: Błąd 2755 Instalatora przy zainstalowanej starszej wersji pakietu Office
221374 OFF2000: Wystąpił błąd wewnętrzny 2893 podczas podawania długiej nazwy firmy
236053 OFF2000: Błąd wewnętrzny 2894 podczas instalacji pakietu Office
230879 OFF2000: Plik dziennika zawiera zawsze komunikat o błędzie „Błąd wewnętrzny 2898: Skontaktuj się z obsługą techniczną produktu, aby uzyskać pomoc”
Aby uzyskać ogólne informacje dotyczące rozwiązywania problemów z pakietem Office, należy kliknąć numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
238259 Office stops during setup: Troubleshooting steps on Windows 95
245226 How to troubleshoot the issues with Office 2000 installation from a CD
200116 Troubleshooting Office programs under Windows NT 4.0
218853 Troubleshooting Office Kernel32.dll errors under Windows 98
218873 Troubleshooting Office 2000 Kernel32.dll errors under Windows 95
238012 Office 2000 stops responding during setup on Windows 98
237957 OFF2000: Jak używać pliku dziennika Instalatora pakietu Office 2000 do rozwiązywania problemów z instalacją
200375 How to install Windows 95 to a new folder to troubleshoot Office

Właściwości

Numer ID artykułu: 229683 - Ostatnia weryfikacja: 17 października 2006 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kberrmsg kbinfo KB229683

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com