การประมวลผลรายการของรหัสข้อผิดพลาดและข้อความแสดงข้อผิดพลาดสำหรับการติดตั้ง Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 229683 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับข้อมูล Microsoft Office 2003 และ Office XP รุ่นของบทความนี้ ดู290158.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยการแสดงรายการของรหัสข้อผิดพลาดและคำอธิบายข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อาจปรากฏขึ้นเมื่อมีเรียก Windows Installer (Msiexec.exe) เพื่อทำการดำเนินการโดยรวม

หมายเหตุ:: แม้ว่าข้อมูลรหัสข้อผิดพลาดในบทความนี้จะช่วยให้คุณติดตั้งของคุณในการวินิจฉัย หมายเลขของปัญหาอาจทำให้ข้อความข้อผิดพลาดเดียว ดังนั้น ข้อมูลในบทความนี้เป็นเพียงขั้นแรกสำหรับการแก้ปัญหาสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โปรดดูส่วน "อ้างอิง" ในตอนท้ายของบทความนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ต่อไปนี้คือ บางตัวอย่างของ Windows Installer กระบวนการ:
 • การติดตั้ง Microsoft Windows Installer (Instmsi.exe บน Microsoft Windows 95 หรือใหม่กว่า และ Instmsiw.exe บน Microsoft Windows NT 4.0)
 • การติดตั้ง Microsoft Office
 • การประยุกต์ใช้การปรับปรุง Windows Installer (แพทช์)
รหัสข้อผิดพลาดในตารางต่อไปนี้สามารถถูกพิจารณาว่า "ออกรหัส" หรือ "รหัสการส่งคืนสินค้า" พวกเขาสามารถใช้สำหรับ trapping ระดับข้อผิดพลาด ในแฟ้มชุด MS-DOS หรือกับ Microsoft ระบบ Management Server (SMS) เพื่อค้นหาผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการ

หมายเหตุ:: คุณไม่เห็นรหัสข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึก Windows Installer ที่ถูกสร้างขึ้น โดยการติดตั้ง Office จนกว่าคุณสร้างแฟ้มบันทึก verbose รหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเหมือนกับข้อความต่อไปนี้ในตอนท้ายของแฟ้มล็อกที่ verbose:
ของ MSI (c) (33:8 D): MainEngineThread ถูกส่งกลับ 1603
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแฟ้มบันทึก verbose คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
237957วิธีการใช้แฟ้มบันทึกการติดตั้ง 2000 Office การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Office
Error code        Value Description
---------------------------------------------------------------------------

ERROR_INSTALL_SERVICE_
 FAILURE         1601  The Windows Installer service could not be 
                accessed. Contact your support personnel 
                to verify that the Windows Installer 
                service is properly registered.
ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  User cancel installation.
ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Fatal error during installation.
ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Installation suspended, incomplete.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  This action is only valid for products that
                are currently installed.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  Feature ID not registered.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  Component ID not registered.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Unknown property.
ERROR_INVALID_HANDLE_
 STATE          1609  Handle is in an invalid state.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  The configuration data for this product is 
                corrupt. Contact your support personnel.
ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Component qualifier not present.
ERROR_INSTALL_SOURCE_
 ABSENT         1612  The installation source for this product 
                is not available. Verify that the source 
                exists and that you can access it.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 VERSION         1613  This installation package cannot be 
                installed by the Windows Installer 
                service. You must install a Windows 
                service pack that contains a newer version 
                of the Windows Installer service.
ERROR_PRODUCT_
 UNINSTALLED       1614  Product is uninstalled.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  SQL query syntax invalid or unsupported.
ERROR_INVALID_FIELD   1616  Record field does not exist.
ERROR_INSTALL_ALREADY_
 RUNNING         1618  Another installation is already in 
                progress. Complete that installation 
                before proceeding with this install.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1619  This installation package could not be 
                opened. Verify that the package exists and 
                that you can access it, or contact the 
                application vendor to verify that this is 
                a valid Windows Installer package.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 INVALID         1620  This installation package could not be 
                opened. Contact the application vendor to 
                verify that this is a valid Windows 
                Installer package.
ERROR_INSTALL_UI_
 FAILURE         1621  There was an error starting the Windows 
                Installer service user interface. Contact 
                your support personnel.
ERROR_INSTALL_LOG_
 FAILURE         1622  Error opening installation log file. 
                Verify that the specified log file 
                location exists and is writable.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_
 UNSUPPORTED       1623  This language of this installation package 
                is not supported by your system.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 REJECTED        1625  This installation is forbidden by system 
                policy. Contact your system administrator.
ERROR_FUNCTION_NOT_
 CALLED         1626  Function could not be executed.
ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  Function failed during execution.
ERROR_INVALID_TABLE   1628  Invalid or unknown table specified.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Data supplied is of wrong type.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Data of this type is not supported.
ERROR_CREATE_FAILED   1631  The Windows Installer service failed to 
                start. Contact your support personnel.
ERROR_INSTALL_TEMP_
 UNWRITABLE       1632  The temp folder is either full or 
                inaccessible. Verify that the temp folder 
                exists and that you can write to it.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_
 UNSUPPORTED       1633  This installation package is not supported 
                on this platform. Contact your application 
                vendor.
ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Component not used on this machine.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_
 FAILURE         1624  Error applying transforms. Verify that the 
                specified transform paths are valid.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1635  This patch package could not be opened. 
                Verify that the patch package exists and 
                that you can access it, or contact the 
                application vendor to verify that this is 
                a valid Windows Installer patch package.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 INVALID         1636  This patch package could not be opened. 
                Contact the application vendor to verify 
                that this is a valid Windows Installer 
                patch package.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 UNSUPPORTED       1637  This patch package cannot be processed by 
                the Windows Installer service. You must 
                install a Windows service pack that 
                contains a newer version of the Windows 
                Installer service.
ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  Another version of this product is already 
                installed. Installation of this version 
                cannot continue. To configure or remove 
                the existing version of this product, use 
                Add/Remove Programs on the Control Panel.
ERROR_INVALID_COMMAND_
 LINE          1639  Invalid command line argument. Consult the 
                Windows Installer SDK for detailed command 
                line help.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 REQUIRED        3010  A restart is required to complete the 
                install. This does not include installs 
                where the ForceReboot action is run. Note 
                that this error will not be available until 
                future version of the installer. 
				

ข้อมูลอ้างอิง

บทความนี้เท่านั้นไว้เป็นการอ้างอิงของข้อผิดพลาดทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ระบุในการติดตั้ง Office คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
228658คุณได้รับข้อความแสดงข้อ "ข้อผิดพลาด 1303 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดโปรแกรมติดตั้งมีสิทธิ์ไม่เพียงพอในการเข้าถึงไดเรกทอรีนี้"เมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่า 2000 ของ Office
228592ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ข้อผิดพลาด 1316 รันเซ็ตสำหรับการติดตั้งสำหรับผู้ดูแล
217666คุณได้รับข้อความแสดงข้อ "ข้อผิดพลาด 1327 ไดรฟ์ไม่ถูกต้อง: C:\ "ความแจ้งความผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Office 2000
236427คุณได้รับข้อความแสดงข้อ "ข้อผิดพลาด 1402 ข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถเปิดคีย์"ข้อความเมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่า 2000 ของ Office
228655คุณได้รับข้อความแสดงข้อ "ข้อผิดพลาด 1704 การติดตั้งสำหรับ <office product="">ถูกหยุดชั่วคราวในขณะนี้ "ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Office 2000 </office>
237294คุณได้รับข้อความแสดงข้อ "ข้อผิดพลาด 1904 โมดูล <path &="" file="" name="">ล้มเหลวในการลงทะเบียน "ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้การตั้งค่า 2000 Office </path>
217648"เตือน 1909 ไม่สามารถสร้างทางลัด"ระหว่างการติดตั้ง
217662ข้อผิดพลาด 1925 เมื่อคุณรันโปรแกรมติดตั้ง ด้วยสวิตช์ /J
240335คุณได้รับข้อความแสดง "ภายในบริษัท 2336 " ข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดที่เกิดจากความเสียหายของแฟ้มที่เป็นไปได้เมื่อคุณติดตั้ง Office 2000
217714การตั้งค่าที่ปรากฏขึ้นหยุดการตอบสนอง และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดเป็น "ภายในบริษัทพลาด 2336" หรือ "ภายในบริษัท 2755 " ข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Office 2000
228668คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Internal Error 2343" หลัง จากที่คุณ Lotus Notes ที่เอาออกแล้ว ติดตั้ง Office 2000
235662You receive "Internal Error 2344" and "Installer ended prematurely because of an error" error messages when you run Office 2000 Setup
236437"Internal Error 2351" or "Internal Error 2355" error message when you run Office 2000 Setup
220780You receive an "Internal Error 2755" or an "Exception code: C0000005 ACCESS_VIOLATION" error message when you install Office 2000 or view the Setup log file for an earlier installation of Office
221374Internal error 2893 when specifying long company name
236053Internal error 2894 during Office or Works installation
230879Error message log file always contains "Internal Error 2898: Please contact product support for assistance"
For general information about how to troubleshoot Office errors, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
238259Office stops during setup: Troubleshooting steps on Windows 95
245226How to troubleshoot the issues with Office 2000 installation from a CD
200116Troubleshooting Office programs under Windows NT 4.0
218853Troubleshooting Office Kernel32.dll errors under Windows 98
218873Troubleshooting Office 2000 Kernel32.dll errors under Windows 95
238012Office 2000 stops responding during setup on Windows 98
237957วิธีการใช้แฟ้มบันทึกการติดตั้ง 2000 Office การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Office
200375How to install Windows 95 to a new folder to troubleshoot Office

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 229683 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kberrmsg kbinfo kbmt KB229683 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:229683

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com