Danh sách các m? l?i và thông báo l?i cho Windows Installer x? l?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 229683 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft Office 2003 và Office XP b?n c?a bài vi?t này, xem các 290158.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a m?t danh sách các m? l?i và các văn b?n thông báo l?i có th? xu?t hi?n khi Windows Installer (Msiexec.exe) đư?c g?i là đ? th?c hi?n m?t quá tr?nh t?ng th?.

LƯU ?: M?c dù l?i m? thông tin trong bài vi?t này có th? giúp b?n ch?n đoán c?a b?n cài đ?t, m?t s? v?n đ? có th? gây ra m?t l?i duy nh?t . Do đó, các thông tin trong bài vi?t này là ch? là bư?c đ?u tiên cho gi?i đáp th?c m?c có th? nguyên nhân c?a v?n đ?. Để biết thêm thông tin về gi?i đáp th?c m?c, xin vui l?ng xem ph?n "Tham kh?o" vào cu?i này bài vi?t.

THÔNG TIN THÊM

Sau đây là m?t s? ví d? v? cài đ?t Windows quy tr?nh:
 • Cài đ?t Microsoft Windows Installer (Instmsi.exe trên Microsoft Windows 95 ho?c m?i hơn, và Instmsiw.exe trên Microsoft Windows NT 4,0)
 • Cài đ?t Microsoft Office
 • Áp d?ng m?t c?p nh?t Windows Installer (patch)
Các m? l?i trong b?ng dư?i đây có th? đư?c coi là "Exit M?"ho?c"Tr? v? m?". H? có th? đư?c s? d?ng cho c?p l?i b?y trong m?t MS-DOS t?p tin th?c thi hay v?i Microsoft h? th?ng qu?n l? máy ch? (SMS) đ? t?m hi?u k?t qu? cu?i cùng c?a quá tr?nh.

LƯU ?: B?n không th?y m? l?i t?p tin đăng nh?p Windows Installer mà đư?c t?o ra b?i văn ph?ng thi?t l?p, tr? khi b?n t?o m?t t?p s? ghi ti?t. Các m? l?i xu?t hi?n tương t? như sau đây vào cu?i c?a t?p tin ti?t đăng nh?p:
MSI (c) (33:8 D): MainEngineThread là tr? l?i năm 1603
Đ? bi?t thêm v? vi?c t?o ra m?t verbose đăng nh?p t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
237957Làm th? nào đ? s? d?ng m?t t?p tin đăng nh?p c?a Office 2000 thi?t l?p đ? g? r?i các v?n đ? v? thi?t l?p văn ph?ng
Error code        Value Description
---------------------------------------------------------------------------

ERROR_INSTALL_SERVICE_
 FAILURE         1601  The Windows Installer service could not be 
                accessed. Contact your support personnel 
                to verify that the Windows Installer 
                service is properly registered.
ERROR_INSTALL_USEREXIT  1602  User cancel installation.
ERROR_INSTALL_FAILURE  1603  Fatal error during installation.
ERROR_INSTALL_SUSPEND  1604  Installation suspended, incomplete.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT  1605  This action is only valid for products that
                are currently installed.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE  1606  Feature ID not registered.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607  Component ID not registered.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY  1608  Unknown property.
ERROR_INVALID_HANDLE_
 STATE          1609  Handle is in an invalid state.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610  The configuration data for this product is 
                corrupt. Contact your support personnel.
ERROR_INDEX_ABSENT    1611  Component qualifier not present.
ERROR_INSTALL_SOURCE_
 ABSENT         1612  The installation source for this product 
                is not available. Verify that the source 
                exists and that you can access it.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 VERSION         1613  This installation package cannot be 
                installed by the Windows Installer 
                service. You must install a Windows 
                service pack that contains a newer version 
                of the Windows Installer service.
ERROR_PRODUCT_
 UNINSTALLED       1614  Product is uninstalled.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX  1615  SQL query syntax invalid or unsupported.
ERROR_INVALID_FIELD   1616  Record field does not exist.
ERROR_INSTALL_ALREADY_
 RUNNING         1618  Another installation is already in 
                progress. Complete that installation 
                before proceeding with this install.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1619  This installation package could not be 
                opened. Verify that the package exists and 
                that you can access it, or contact the 
                application vendor to verify that this is 
                a valid Windows Installer package.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 INVALID         1620  This installation package could not be 
                opened. Contact the application vendor to 
                verify that this is a valid Windows 
                Installer package.
ERROR_INSTALL_UI_
 FAILURE         1621  There was an error starting the Windows 
                Installer service user interface. Contact 
                your support personnel.
ERROR_INSTALL_LOG_
 FAILURE         1622  Error opening installation log file. 
                Verify that the specified log file 
                location exists and is writable.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_
 UNSUPPORTED       1623  This language of this installation package 
                is not supported by your system.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
 REJECTED        1625  This installation is forbidden by system 
                policy. Contact your system administrator.
ERROR_FUNCTION_NOT_
 CALLED         1626  Function could not be executed.
ERROR_FUNCTION_FAILED  1627  Function failed during execution.
ERROR_INVALID_TABLE   1628  Invalid or unknown table specified.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629  Data supplied is of wrong type.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE  1630  Data of this type is not supported.
ERROR_CREATE_FAILED   1631  The Windows Installer service failed to 
                start. Contact your support personnel.
ERROR_INSTALL_TEMP_
 UNWRITABLE       1632  The temp folder is either full or 
                inaccessible. Verify that the temp folder 
                exists and that you can write to it.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_
 UNSUPPORTED       1633  This installation package is not supported 
                on this platform. Contact your application 
                vendor.
ERROR_INSTALL_NOTUSED  1634  Component not used on this machine.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_
 FAILURE         1624  Error applying transforms. Verify that the 
                specified transform paths are valid.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 OPEN_FAILED       1635  This patch package could not be opened. 
                Verify that the patch package exists and 
                that you can access it, or contact the 
                application vendor to verify that this is 
                a valid Windows Installer patch package.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 INVALID         1636  This patch package could not be opened. 
                Contact the application vendor to verify 
                that this is a valid Windows Installer 
                patch package.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
 UNSUPPORTED       1637  This patch package cannot be processed by 
                the Windows Installer service. You must 
                install a Windows service pack that 
                contains a newer version of the Windows 
                Installer service.
ERROR_PRODUCT_VERSION  1638  Another version of this product is already 
                installed. Installation of this version 
                cannot continue. To configure or remove 
                the existing version of this product, use 
                Add/Remove Programs on the Control Panel.
ERROR_INVALID_COMMAND_
 LINE          1639  Invalid command line argument. Consult the 
                Windows Installer SDK for detailed command 
                line help.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
 REQUIRED        3010  A restart is required to complete the 
                install. This does not include installs 
                where the ForceReboot action is run. Note 
                that this error will not be available until 
                future version of the installer. 
				

THAM KH?O

Bài vi?t này ch? đư?c coi như là m?t tham chi?u l?i chung. Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c l?i c? th? trong thi?t l?p văn ph?ng, Nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
228658 B?n nh?n đư?c "l?i 1303. Tr?nh cài đ?t đ? không đ? quy?n đ? truy nh?p thư m?c này"báo l?i khi b?n ch?y thi?t l?p Office 2000
228592 Thông báo l?i: Error 1316 ch?y Setup đ? cài đ?t hành chính
217666 B?n nh?n đư?c "l?i năm 1327. ? đ?a không h?p l?: C: \ "thông báo l?i khi b?n cài đ?t Office 2000
236427 B?n nh?n đư?c "l?i 1402. Không th? m? khoá"l?i tin nh?n khi b?n ch?y thi?t l?p Office 2000
228655 B?n nh?n đư?c "l?i 1704. Ti?n tr?nh cài đ?t cho <office product=""> hi?n nay b? đ?nh ch?"l?i tin nh?n khi b?n cài đ?t Office 2000 </office>
237294 B?n nh?n đư?c "l?i 1904. Mô-đun <path &="" file="" name=""> không th? đăng k?"thông báo l?i khi b?n ch?y thi?t l?p Office 2000 </path>
217648 "C?nh báo năm 1909. Không th? t?o l?i t?t"trong khi thi?t l?p
217662 L?i 1925 khi b?n ch?y thi?t l?p v?i /J switch
240335 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "L?i n?i 2336 ngư?i" là do thi?t h?i có th? t?p khi b?n cài đ?t Office 2000
217714 Thi?t l?p dư?ng như ng?ng đáp ?ng và b?n nh?n đư?c "l?i n?i b? 2336 ngư?i" ho?c m?t thông báo l?i "L?i bên trong 2755" khi b?n cài đ?t Office 2000
228668 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "L?i bên trong 2343" sau khi b?n lo?i b? Lotus Notes và sau đó cài đ?t Office 2000
235662 B?n nh?n đư?c thông báo l?i "Cài đ?t k?t thúc s?m v? m?t l?i" và "N?i b? l?i 2344" khi b?n ch?y thi?t l?p Office 2000
236437 "N?i b? l?i 2351" ho?c "N?i b? l?i 2355" thông báo l?i khi b?n ch?y thi?t l?p Office 2000
220780 B?n nh?n đư?c m?t "l?i bên trong 2755" hay m?t "m? ngo?i l?: C0000005 ACCESS_VIOLATION" thông báo l?i khi b?n cài đ?t Office 2000 ho?c xem các t?p tin log thi?t l?p cho ti?n tr?nh cài đ?t trư?c đó c?a văn ph?ng
221374 L?i n?i b? 2893 khi dài ch? đ?nh công ty tên
236053 L?i n?i b? 2894 trong khi cài đ?t văn ph?ng, công tr?nh
230879 T?p s? ghi l?i thông đi?p luôn ch?a "n?i b? l?i 2898: Xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? s?n ph?m đ? đư?c h? tr?"
Cho thông tin chung v? làm th? nào đ? kh?c ph?c l?i văn ph?ng, nh?p vào các bài vi?t s? dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
238259 Văn ph?ng d?ng l?i trong lúc thi?t l?p: g? r?i bư?c vào Windows 95
245226 Làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ? v?i Office 2000 cài đ?t t? m?t đ?a CD
200116 G? r?i các chương tr?nh Office dư?i Windows NT 4.0
218853 Gi?i đáp th?c m?c văn ph?ng Kernel32.dll l?i dư?i Windows 98
218873 Gi?i đáp th?c m?c Office 2000 Kernel32.dll l?i dư?i Windows 95
238012 Office 2000 d?ng đáp ?ng trong khi thi?t l?p trên Windows 98
237957 Làm th? nào đ? s? d?ng m?t t?p tin đăng nh?p c?a Office 2000 thi?t l?p đ? g? r?i các v?n đ? v? thi?t l?p văn ph?ng
200375 Làm th? nào đ? cài đ?t Windows 95 vào m?t thư m?c m?i đ? g? r?i các văn ph?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 229683 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kberrmsg kbinfo kbmt KB229683 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:229683

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com