Máy ch? DNS g?c G?i ? và ngành giao nh?n các trang web không s?n dùng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 229840 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khách hàng s? d?ng m?t máy ch? DNS có th? không th? đ?t đư?c truy c?p vào máy ch? trên Internet. Khi b?n c? g?ng c?u h?nh g?i ? g?c ho?c forwarders trên máy ch? DNS, các tùy ch?n cho nh?ng m?c này có th? không s?n dùng.

NGUYÊN NHÂN

M?t máy ch? DNS thư?ng ch?y như m?t máy ch? g?c n?u có m?t khu v?c đ?t tên là "." trên máy ch?. Các "." khu v?c ch? ra r?ng máy ch? là m?t c?p cao nh?t máy ch? g?c. B?i v? m?t máy ch? g?c là ? trên h? th?ng phân c?p DNS, nó không th? c?u h?nh đ? chuy?n ti?p và không đ?i h?i g?i ? g?c.

Khi b?n h?y ch?y thu?t s? cài đ?t thư m?c ho?t đ?ng (Dcpromo.exe), b?n có th? c?u h?nh m?t máy ch? DNS trên máy tính đ?a phương và c?u h?nh tra c?u chuy?n ti?p khu. Thu?t s? ki?m tra c?u h?nh TCP/IP trên máy tính và xác đ?nh xem máy tính đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng b?t k? máy ch? DNS. N?u v?y, thu?t s? cài đ?t Active Directory truy v?n cho máy ch? g?c. Nếu máy tính không đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng b?t k? máy ch? DNS, thu?t s? truy v?n g?c các máy ch? đư?c li?t kê trong t?p tin Cache.dns (các máy ch? g?c Internet). N?u thu?t s? không th? liên h? v?i b?t k? máy ch? g?c, nó c?u h?nh máy tính đ?a phương như m?t máy ch? g?c và t?o ra các "." khu v?c.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
  1. Xóa các "." vùng b?ng cách s? d?ng DNS Manager, ho?c g? các l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
    dnscmd /ZoneDelete. / DsDel
    Chú ý Các / DsDel chuy?n đ?i đư?c yêu c?u ch? n?u khu v?c đư?c tích h?p v?i ho?t đ?ng Thư m?c.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào h? ph?c v? DNS tên, và sau đó b?m Làm tươi đ? làm m?i màn h?nh. Thư m?c g?c g?i ? và forwarders bây gi? đư?c kích ho?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 229840 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbproductlink kbenv kbprb kbmt KB229840 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:229840

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com