B?n đang liên t?c đư?c nh?c cho trao đ?i thông tin kí nh?p sau khi b?n kí nh?p vào Lync

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2298541 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

V?N Đ?

Sau khi b?n đ? kí nh?p vào Lync tr?c tuy?n b?ng cách s? d?ng Lync 2010 ho?c Lync 2013, b?n có th? g?p các v?n đ? sau:
 • B?n nh?n đư?c m?t tin thư thoại trong Lync mà nói nó không th? k?t n?i v?i Exchange.
 • B?n liên t?c đư?c nh?c cung c?p m?t tên người dùng và m?t kh?u đ? k?t n?i v?i Exchange.
 • B?n c?ng có th? nh?n đư?c thông báo sau:

  Thông tin kí nh?p đư?c yêu c?u

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  ?nh ch?p màn h?nh c?a "Thông tin kí nh?p đư?c yêu c?u" tin thư thoại


Lưu ?:Tin thư thoại mà b?n nh?n đư?c có th? khác nhau, tùy thu?c vào b?n ghi d?ch v? mà Lync c? g?ng đ? k?t n?i v?i. B?n có th? đư?c nh?c nh?p u? nhi?m khi Lync c? g?ng đ? k?t n?i v?i b?t k? các b?n ghi d?ch v? sau:
 • L?ch và Free/Busy thông tin t? Outlook
 • Các b?n ghi Dịch vụ Web Truy c?p Microsoft Exchange (EWS)
 • b?n ghi d?ch v? ph?n ?ng Group
 • Đ?a ch? cu?n sách b?n ghi d?ch v?

GI?I PHÁP

V?n đ? này x?y ra v? nhi?u l? do, và trong t?nh hu?ng nh?t đ?nh, nó là hành vi d? ki?n. Lync thư?ng nh?c b?n cho thông tin kí nh?p ch? sau khi b?n đ? kí nh?p vào và khi nó ph?i k?t n?i v?i m?t b?n ghi d?ch v? bên ngoài như b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange Free/Busy ho?c b?n ghi d?ch v? trao đ?i l?ch. N?u Lync ti?p t?c nh?c b?n cho thông tin kí nh?p sau khi nó đ? làm đi?u này nhi?u l?n, có th? là m?t v?n đ? v?i Outlook ho?c v?i các b?n ghi d?ch v? đ?i Ngo?i t?.

Gi?i pháp cho ngư?i dùng Lync

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
N?u tư?ng l?a ho?c proxy ch?n Lync k?t n?i vào EWS, b?n có th? g?p các tri?u ch?ng như yêu c?u l?p đi l?p l?i ?y nhi?m, cu đ?a ch? cu?n sách b?n ghi d?ch v? (ABS) và đ?m Free/Busy xu?t hi?n v?n đ?. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, ki?m ch?ng r?ng ngư?i dùng có th? ?y quy?n chính xác c?u h?nh trong Internet Explorer. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Trên cácCông c?tr?nh đơn, nh?p vàoTùy ch?n Internet, b?m vàoK?t n?i, và sau đó nh?p vàocài đ?t chuyên bi?t m?ng LAN.
 3. H?y ch?c ch?n r?ng tùy ch?n t? đ?ng phát hi?n cài đ?t chuyên bi?tđư?c ch?n. N?u t? ch?c c?a b?n yêu c?u b?n nh?p các thông tin c? th? cho hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền ho?c m?t script c?u h?nh t? đ?ng, liên h? v?i người quản tr? mạng c?a b?n.
 4. Kh?i đ?ng l?i c? Internet Explorer và Lync đ? ki?m tra xem li?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t. N?u v?n đ? v?n ti?p di?n, h?y đi đ?n ph?n ti?p theo.

Lync không th? k?t n?i v?i Outlook ho?c EWS

N?u Lync không tích h?p t? đ?ng v?i Outlook, Lync s? nh?c b?n cho thông tin kí nh?p trư?c khi nó cho phép b?n k?t n?i v?i Outlook đ? truy xu?t thông tin l?ch và Free/Busy. N?u b?n đư?c nh?c nh?p nhi?u l?n sau khi b?n nh?p thông tin kí nh?p c?a b?n, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2436962"Đ? có m?t v?n đ? k?t n?i v?i Microsoft Office Outlook" l?i khi b?n kí nh?p vào Lync Online
N?u Lync không t? đ?ng k?t n?i v?i EWS, Lync s? nh?c b?n cho thông tin kí nh?p trư?c khi nó cho phép b?n truy c?p vào URL EWS. N?u b?n v?n đư?c nh?c nh?p sau khi b?n nh?p thông tin kí nh?p c?a b?n, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2787614L?ch s? cu?c tr? chuy?n, th? liên h?, Free/Busy và Out of Office thông tin có s?n khi Lync không k?t n?i v?i Exchange
N?u liên t?c đư?c nh?c đ? nh?p ?y nhi?m c?a b?n ho?c nh?n đư?c thông báo l?i "Truy c?p t? ch?i", xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2630976 "Truy c?p ch?i" l?i, ho?c ngư?i dùng liên h?p t?c đư?c nh?c cho thông tin kí nh?p khi c? g?ng đ? k?t n?i v?i Office 365 b?ng cách s? d?ng m?t ?ng d?ng khách phong phú

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Gi?i pháp cho qu?n tr? viên Lync

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Lync không th? k?t n?i v?i Outlook ho?c EWS

N?u máy ch? Exchange orEWS là không có s?n, đi?u này gây ra Lync liên t?c nh?c cho thông tin kí nh?p b?i v? nó không th? liên h? v?i Exchange đ? xác th?c. Đ? gi?i quy?t s? c? này, xác minh r?ng Outlook có k?t n?i đ?n h?p thư. N?u Outlook không th? k?t n?i v?i Exchange, kh?c ph?c s? c? các v?n đ? như là m?t v?n đ? k?t n?i Exchange. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2787614L?ch s? cu?c tr? chuy?n, th? liên h?, Free/Busy và Out of Office thông tin có s?n khi Lync không k?t n?i v?i Exchange
N?u tư?ng l?a ho?c proxy ngăn ng?a Lync k?t n?i vào EWS, b?n có th? g?p các tri?u ch?ng như yêu c?u l?p đi l?p l?i ?y nhi?m, cu ABS và đ?m Free/Busy xu?t hi?n v?n đ?.

C?ng 443, 5060 và 5061 ph?i đư?c m? trên các b?c tư?ng l?a và trên hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền đ? lưu lư?ng truy c?p vư?t qua m?t cách t? do. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? b?c tư?ng l?a ho?c proxy trong m?t môi trư?ng văn ph?ng 365, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2409256 B?n không th? k?t n?i v?i Lync Online ho?c các tính năng nh?t đ?nh không ho?t đ?ng do tư?ng l?a t?i ch? đ? ch?n k?t n?i
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n c?n tr? giúp? Chuy?n đ?n các Văn ph?ng 365 c?ng đ?ng .

Thu?c tính

ID c?a bài: 2298541 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 13.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Online
 • Microsoft Lync 2010
 • Microsoft Lync 2013
T? khóa: 
o365 o365a o365p o365e o365022013 o365m kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2298541 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2298541

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com