Laika zonas iestat?jumu programm? Outlook t?mek?a lietojumprogramma Office 365 nepareizi iestat?ts "(UTC) Monrovija, Reikjavika"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2298834 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Microsoft Office 365 lietot?ja saka, ka laika zonas iestat?jumu programm? Microsoft Outlook t?mek?a lietojumprogramma ir nepareiza. Viet? tiek iestat?ts lietot?ja pa?reiz?jo laika joslu, laika zonas iestat?jums ir IESLEGT (UTC) Monrovija, Reikjavika.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja lietot?js nav noteikts laika joslu iestat?jum?, kad vi?? vai vi?a pirmais pierakst?jies pakalpojum? Outlook t?mek?a lietojumprogramma.

Pirm? reize, kad lietot?js pierakst?s pakalpojum? Outlook t?mek?a lietojumprogramma, lietot?js var noteikt vi?a vai vi?as pa?reiz?jo laika joslu. Ja lietot?js nav iestat?ta laika joslu, administrat?vais laiks zonai ir iestat?ts (UTC) Monrovija, Reikjavika. Nav metodes admins lai iestat?tu laika joslas iestat?jumi iepriek? sada?? Outlook t?mek?a lietojumprogramma visiem lietot?jiem.

??das screen shot liecina pierakst??an?s ekr?na Outlook t?mek?a lietojumprogramma Office 365.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
ekr?nuz??mums no lietojumprogrammas Outlook t?mek?a lietojumprogramma pierakst??an?s ekr?na Office 365 ar atbilsto?o laika joslu, kas iestat?ts uz (UTC) Monrovija, Reikjavika

???DUMS

Main?t laika joslu lietojumprogramm? Outlook t?mek?a lietojumprogramma iestat?jum?. Lai to paveiktu, veiciet ??s darb?bas.
 1. Pierakst?ties pakalpojum? Outlook t?mek?a lietojumprogramma, noklik??iniet uz Iestat?jumi (
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ekr?nuz??mums no uzst?d?jumus ikona
  ), un p?c tam noklik??iniet uz Opcijas.
 2. Kreisaj? navig?cijas r?t? noklik??iniet uz Iestat?jumiun p?c tam noklik??iniet uz re?ionu.
 3. Pa?reiz?j? laikapst?k?u josla adreses lodzi??, noklik??iniet uz bulti?as un p?c tam uz pareiz? laika zonas iestat?jumu.
 4. Noklik??iniet uz saglab?t.

PAPILDINFORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? iestat?t laika joslu lietojumprogramm? Outlook t?mek?a lietojumprogramma, sk. Re?ion?lie iestat?jumi.

Pla??ku inform?ciju par apliecin?jumi pareiza laika joslu inform?ciju skatiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?:
2800633 las??anas apliecin?jums no Office 365 adres?ts r?da nepareizu laika joslu inform?ciju
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2298834 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2014. gada 2. j?lijs - P?rskat??ana: 8.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365e kbgraphxlink o365p o365022013 o365m kbgraphic kbmt KB2298834 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2298834

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com