Thông báo: M?c ki?m nh?p và t? khóa cho k?t n?i máy ch? SQL Strings

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 229929 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các m?c ki?m nh?p khác nhau đư?c t?o ra khi b?n t?o m?t tên ngu?n d? li?u (DSN) b?ng cách s? d?ng đi?u khi?n ODBC Microsoft SQL Server.

THÔNG TIN THÊM

Chú ?: bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? ki?m nh?p. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry


Thông tin đư?c tr?nh bày trong bài vi?t này là dành cho m?c đích ch? g? r?i. Có th? có các tham s? khác mà không đư?c di?n t? ? đây.

Khi b?n t?o m?t h? th?ng DSN trong qu?n tr? ngu?n d? li?u ODBC trong Panel điều khiển, và b?n s? d?ng tr?nh đi?u khi?n Microsoft SQL Server ODBC, DSN thi?t đ?t đư?c lưu trong m?t khóa registry dư?i sau đây có cùng tên DSN c?a b?n:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ODBC\Odbc.ini
N?u b?n t?o m?t ngư?i s? d?ng DSN, các thi?t đ?t đư?c lưu trong m?t khóa registry dư?i đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\Odbc.ini <BR><BR>
cài đ?t chuyên bi?t driver ODBC Microsoft SQL Server c?ng vi?t các tham s? cho các m?c nh?p registry Odbc.ini. Có r?t nhi?u tham s? trong các thi?t l?p driver ODBC Microsoft SQL Server có m?t giá tr? m?c đ?nh.

Khi b?n l?n đ?u kh?i đ?ng c?u h?nh m?t DSN cho SQL Server b?n s? th?y r?ng m?t s? các tham s? đ? có giá tr?. N?u b?n không thay đ?i giá tr? m?c đ?nh c?a m?t tham s? b?n s? không th?y m?t m?c nh?p registry tương ?ng.

Ví d?, không có m?t tham s? trong các thi?t l?p đ?t tên s? d?ng ANSI trích d?n đ?nh danh, mà đư?c ch?n theo m?c đ?nh. N?u b?n xoá tham s? đó b?n s? th?y m?t m?c nh?p trong DSN tương ?ng, theo Odbc.ini trong ki?m nh?p, tên là QuotedId và giá tr? là không có. theo m?c đ?nh giá tr? là và b?n s? không th?y giá tr? trong registry n?u b?n gi? giá tr? m?c đ?nh trong thi?t l?p.

Trong trư?ng h?p xác th?c, m?c đ?nh là xác th?c máy ch? SQL. N?u b?n ch?n Xác th?c NT b?n s? th?y m?t m?c nh?p cơ quan ki?m nh?p tên Trusted_Connection thi?t l?p đ? . V? v?y, n?u b?n không có b?t k? m?c trong registry mà tương ?ng v?i Trusted_Connection, đi?u này có ngh?a r?ng b?n đang s? d?ng SQL Server xác th?c. B?n c?ng có th? thi?t l?p này Trusted_Connection đ? không có t? chương tr?nh c?a b?n đ? có đư?c xác th?c máy ch? SQL.

B?ng sau li?t kê m?t vài thông s? và giá tr? m?c đ?nh c?a h?:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tham s?giá tr? m?c đ?nhCác giá tr? có th? khácNh?n xét
H? ph?c v?DSN tênB?t k? tên máy (ứng dụng) phục vụ.Thay đ?i giá tr? này đ? tr? đ?n máy ch? c?a b?n.
b? máy cơ s? d? li?uKhông cóB?t k? tên b? máy cơ s? d? li?u bên trong các máy ch? trư?c.Thay đ?i giá tr? này đ? tr? đ?n b? máy cơ s? d? li?u c?a b?n.
Ngôn ng?us_englishB?t k? ngôn ng? h?p l? tên cho máy ch? c?a b?n.tên máy (ứng dụng) phục vụ SQL ngôn ng?. SQL Server có th? lưu gi? các thư cho nhi?u ngôn ng? trong sysmessages b?ng h? th?ng. N?u b?n k?t n?i v?i m?t máy ch? SQL v?i nhi?u ngôn ng?, cài đ?t chuyên bi?t ngôn ng? ch? đ?nh mà t?p h?p các thông đi?p đư?c s? d?ng cho k?t n?i.
UseProcForPrepare10 ho?c 2B?t đ?u v?i Microsoft SQL Server Phiên b?n tr?nh đi?u khi?n 3,7, ho?c m?i hơn, thu?c tính này b? vô hi?u hóa. Microsoft SQL Server 7.0, và sau này, luôn luôn s? d?ng m?t th? t?c d?ch s?n t?m th?i hay không b?n chu?n b? m?t l?nh SQL trư?c khi th?c hi?n.
Trusted_ConnectionKhôngTài s?n này s? xác đ?nh xem b?n mu?n s? d?ng SQL Server xác th?c ho?c NT xác th?c. Trusted_Connection= không có phương ti?n mà b?n mu?n s? d?ng SQL xác th?c.
QuotedIdKhôngĐi?u này s? xác đ?nh cho dù s? d?ng trích d?n đ?nh danh (ví d?, m?t đôi báo xung quanh b?ng tên) hay không.
AnsiNPWKhôngĐi?u này s? xác đ?nh cho dù s? d?ng ANSI null đ?m và c?nh báo hay không. N?u thi?t l?p đ? có b?n có d? li?u kí t? đ?i di?n c?a kích thư?c 10 (không varchar) trong máy ch? SQL c?a b?n và b?n ch?n r?ng d? li?u, nó có tr? l?i t?t c? 10 kí t? đ?i di?n. N?u d? li?u ch? có 2 kí t? đ?i di?n (gi?ng như "AA"), b?n s? nh?n đư?c AA v?i 8 kho?ng tr?ng đ?n vào cu?i.
AutoTranslateKhôngXác đ?nh li?u d? li?u nh? phân đ?i x? như d? li?u kí t? đ?i di?n.
QueryLog_OnKhôngXác đ?nh li?u m?t truy v?n ch?y dài s? đư?c kí nh?p.
QueryLogTime30000 trong mili giâyB?t k? s? nguyên. (Thi?t đ?t này đư?c s? d?ng khi QueryLog_On đư?c thi?t l?p đ? có.)Ch? s? nhân v?t chu?i mà ch? đ?nh ngư?ng (trong mili giây) đ? khai thác g? dài ch?y truy v?n. B?t k? truy v?n mà không nh?n đư?c m?t ph?n ?ng trong th?i gian quy đ?nh ghi vào t?p nh?t k? dài ch?y truy v?n.
QueryLogFileC:\Query.logB?t k? tên t?p h?p l? trên đ?a c?a b?n. (Thi?t đ?t này đư?c s? d?ng khi QueryLog_On đư?c thi?t l?p đ? có.)Đư?ng d?n đ?y đ? và t?p đ? đ?t tên tin đư?c s? d?ng đ? kí nh?p dài ch?y truy v?n.
Khu v?cKhôngTôn tr?ng thi?t đ?t máy tr?m khách hàng cho khu v?c khi chuy?n đ?i các giá tr? ngày tháng, th?i gian và ti?n t? cho chu?i kí t? đ?i di?n. Thi?t đ?t này ch? nên đư?c xác đ?nh cho các ?ng d?ng ch? hi?n th? d? li?u, không ph?i cho các ?ng d?ng x? lí d? li?u.
StatsLog_OnKhôngCho phép ghi nh?t k? hi?u su?t c?a tr?nh đi?u khi?n. giá tr? m?c đ?nh là "Vô hi?u hoá tr?nh đi?u khi?n hi?u su?t đăng".
StatsLogFileC:\Stats.logB?t k? tên t?p h?p l? trong ổ đĩa c?a b?n. (Thi?t đ?t này đư?c s? d?ng khi StatsLog_On đư?c thi?t l?p đ? có.)Đư?ng d?n đ?y đ? và t?p đ? đ?t tên tin s? d?ng đ? ghi SQL Server ODBC th?ng kê hi?u su?t c?a tr?nh đi?u khi?n.


Trong tương lai các phiên b?n c?a tr?nh đi?u khi?n SQL Server ODBC có th? m?t s? tham s? b? sung. T?t c? các thông s? có m?t giá tr? m?c đ?nh, do đó, nó s? không ?nh hư?ng đ?n thi?t l?p hi?n th?i. Đây là l? do t?i sao m?t s? thông s? có kho?n m?c nào trong s? ki?m nh?p.

N?u b?n ch?n giá tr? m?c đ?nh cho m?t tham s? s? có không có m?c nh?p registry tương ?ng. B?n s? t?m th?y m?t m?c nh?p registry ch? khi b?n thay đ?i giá tr? m?c đ?nh. B?n c?ng có th? ghi đè hành vi m?c đ?nh b?ng cách thi?t l?p các t? khóa trong chu?i k?t n?i c?a b?n.

Không có t? hai khóa khác mà c?ng r?t quan tr?ng, m?ng và đ?a ch?. Không ph?i c?a các t? khóa này hai đư?c t?m th?y trong SQL Server ODBC m?c trong registry.

Các t? khóa này đi?u khi?n k?t n?i m?ng. B?n có th? thi?t l?p giao th?c m?ng mà khách hàng c?a b?n s? d?ng đ? k?t n?i v?i SQL Server b?ng cách nh?n vào nút ch?n m?t C?u h?nh máy tính khách , Qu?n tr? ngu?n d? li?u ODBC cho SQL Server. N?u b?n s?a C?u h?nh máy tính khách, b?n s? t?m th?y m?t m?c nh?p registry tương ?ng dư?i:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo
B?n có th? s? d?ng sau đây trong chu?i k?t n?i các ?ng d?ng c?a b?n:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
T? khóaĐ?i v?i TCP/IPCho đư?ng ?ng đư?c đ?t tên theo
Đ?a ch?YourServerName, ThePortNumber (m?c đ?nh 1433)\\.\pipe\sql\query
M?ngDBMSSOCNDBNMPNTW


Lưu ?: b?n c?ng có th? s? d?ng các t? khóa trư?c khi b?n k?t n?i v?i SQL Server b?ng cách s? d?ng các OLE DB Provider cho SQL Server (SQLOLEDB) tr?c ti?p v?i chu?i k?t n?i c?a b?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 229929 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Data Access Components 2.1
  • Microsoft Data Access Components 2.5
  • Microsoft Data Access Components 2.6
  • Microsoft Data Access Components 2.7
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB229929 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:229929

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com