Kai i? naujo inicijuoti autonomini? fail? talpykl? ir duomen? baz?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 230738 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Autonomini? fail? (CSC arba kliento kaupimo) talpykloje ir duomen? baz?je yra integruota funkcija paleisti i? naujo, jei ?tariama, kad jos turinys gali b?ti sugadintas. Jei ?tariama, kad gali b?ti sugadinti duomenys, sinchronizavimo vedlys gali parodyti tok? klaidos prane?im?:
Ne?manoma sujungti \\server_name\share_name autonomini? pakeitim?. Neteisingas parametras.

DAUGIAU INFORMACIJOS

1 b?das

Autonomini? fail? talpykla ? tai aplanko strukt?ra, esanti aplanke %SystemRoot%\CSC, kuris pagal numatytuosius parametrus yra pasl?ptas. CSC aplankas ir visi failai bei jame esantys poaplankiai netur?t? b?ti kei?iami tiesiogiai; tai padar? galite prarasti duomenis ir visi?kai sugadinti autonomini? fail? funkcij?.

Jei ?tariate, kad duomen? baz? gali b?ti sugadinta, failus reik?t? panaikinti naudojant autonomini? fail? per?i?ros priemon?. Panaikinus failus i? autonomini? fail? per?i?ros priemon?s fail? sinchronizavimas gali b?ti priverstas naudoti sinchronizavimo tvarkytuv?. Jei talpykla vis tiek neveikia tinkamai, autonomini? fail? nustatym? i? naujo galima atlikti pasitelkus toliau pateikiamus veiksmus:
 1. Dalyje Aplank? parinktys, skirtuke Autonominiai failai, paspauskite CTRL+SHIFT, tada spustel?kite Panaikinti failus. Bus parodytas toks prane?imas:
  Vietiniame kompiuteryje esanti autonomini? fail? talpykla bus inicijuota i? naujo. Visi su tinklo kompiuteriais nesinchronizuoti pakeitimai bus prarasti. Visi failai ir aplankai, kuriuos galima naudoti neprisijungus, nebebus prieinami neprisijungus. Kompiuter? reikia paleisti i? naujo.

  Ar norite i? naujo inicijuoti talpykl??
 2. Dukart spustel?kite Taip, kad paleistum?te kompiuter? i? naujo.

2 b?das

Naudokite registro rengykl?

Jei norite, kad autonomini? fail? talpykl? ir duomen? baz? i? naujo inicijuotume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50561Pastabos
 • Pasir?pinkite, kad prie? paleid?iant automatin? pataisym? failai b?t? sinchronizuoti. Kitaip bus prarasti nesinchronizuoti pakeitimai. 
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Jei negalite pasiekti skirtuko Autonominiai failai, pasinaudokite ?iuo b?du ir autonomini? fail? (CSC) talpykl? sistemoje i? naujo inicijuokite per registr?. ?iuo b?du galite pasinaudoti ir prireikus i? naujo inicijuoti autonomini? fail? duomen? baz? / kliento talpykl? keliose sistemose. Prid?kite nurodyt? dalin? registro rakt?: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

Rakto pavadinimas: FormatDatabase
Rakto tipas: DWORD
Rakto reik?m?: 1
Pastaba Tikrosios registro rakto reik?m?s nepaisoma. ?iam registro pakeitimui reikalingas paleidimas i? naujo. Paleid?iant kompiuter? i? naujo apvalkalas i? naujo inicijuos CSC talpykl?, tada panaikins registro rakt?, jei toks registro ?ra?as yra.

?sp?jimas Visi talpyklos failai panaikinami, o nesinchronizuoti duomenis prarandami.

Naudokite ?Reg.exe?

?ios registro reik?m?s nustatym? galite automatizuoti naudodami ?Reg.exe? komandin?s eilut?s rengykl?. Nor?dami tai padaryti ?veskite toliau pateikiam? komand? ? ?Reg.exe? lang?:
REG.EXE. REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache" /v FormatDatabase /t REG_DWORD /d 1 /f
Pastaba Jei reikia konkre?i? veiksm?, kuriuos atlikdami galite i? naujo inicijuoti autonomini? fail? talpykl? ir duomen? baz? sistemoje ?Windows Vista? arba ?Windows 7?, spustel?kite toliau pateikiam? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
942974 Sistemos ?Windows Vista? arba ?Windows 7? kliento kompiuteryje autonominius failus vis tiek gal?site pasiekti, nors fail? serveris ir bus pa?alintas i? tinklo

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
230739 Autonomini? fail? talpyklos aplanko strukt?ra
328284 ? talpykl? ?ra?omi kai kurie failai ir aplankai, kurie n?ra sukonfig?ruoti b?ti pasiekiami neprisijungus

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Leiskite taisyti pa?iam? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 230738 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 11 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbmsifixme kbfixme KB230738

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com