HOWTO: การตั้งค่าเพล็กซ์ที่พิมพ์สำหรับการทำงานอัตโนมัติของ Word

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 230743 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Word สำหรับ Windows ไม่มีวิธีการทำงานอัตโนมัติไคลเอ็นต์ในการตั้งค่าสถานะการพิมพ์แบบสองทางก่อนที่จะเริ่มงานพิมพ์ ถึงแม้ว่าพารามิเตอร์ในการงานพิมพ์วิธีที่บ่งชี้การสนับสนุนสำหรับการพิมพ์แบบสองทาง พารามิเตอร์ไม่มีการพิมพ์แบบสองทางจริง และอาจไม่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งภาษาของคุณ อย่างไรก็ตาม นักพัฒนาสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้บน Windows ระบบ โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสถานะที่ดูเพล็กซ์สำหรับโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่ก่อนการเรียกของ Wordงานพิมพ์ฟังก์ชัน

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ Windows API เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าดูเพล็กซ์ของเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่ และทำให้เอกสาร Word จะพิมพ์ในเพล็กซ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสนี้ใช้ DocumentProperties API การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์ของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานการพิมพ์แบบสองทาง สำหรับรหัสนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้จะต้องการสิทธิ์เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการพิมพ์ส่วนกลางสำหรับเครื่องพิมพ์ ถ้าผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโปรแกรมควบคุม พวกเขาจะได้รับข้อผิดพลาดในการเข้าถึงถูกปฏิเสธบนการเรียก OpenPrinter API

สำหรับผู้ใช้ของ Microsoft Windows NT และ Microsoft Windows 2000 ที่จำเป็นต้องพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นปัญหาได้เนื่องจากโปรแกรมควบคุมสำหรับพิมพ์ไม่อยู่ ในเครื่อง แต่ บนเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ แม้ว่าเป็นไปได้สำหรับผู้ดูแลเมื่อต้องการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์เพื่อให้ผู้ใช้ปลายทางสิทธิ์ที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนกลาง เป็นใช่ชทำได้ในกรณีส่วนใหญ่ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คือคุณสามารถติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เครือข่าย และช่วยให้ผู้ใช้แต่ละควบคุมการตั้งค่าสำหรับระบบของเครื่อง

ขั้นตอนในการเพิ่มโปรแกรมควบคุมการพิมพ์เฉพาะเครื่องพิมพ์เครือข่ายใน Windows NT และ Windows 2000

 1. หนึ่งในเริ่มการทำงานเมนู การเลือกการตั้งค่าจากนั้น เลือกเครื่องพิมพ์คลิกสองครั้งเพิ่มเครื่องพิมพ์เมื่อต้องการแสดงหน้าตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์
 2. เมื่อได้รับการพร้อมท์ เลือกเครื่องพิมพ์จาก"My Computer"และไม่มีอยู่ จากเครือข่าย แม้ว่าคุณจะเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์เครือข่าย คุณต้องการใช้โปรแกรมควบคุมบนคอมพิวเตอร์ของฉัน กดถัดไปการดำเนินต่อ
 3. คลิกที่"เพิ่มพอร์ต."
 4. เลือกพอร์ตบนเครื่องในกล่องรายการหล่นลงแล้วคลิกพอร์ตใหม่.
 5. พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย ตัวอย่าง::
    \\printserver\printername (using the exact path name to the printer)
  					
 6. เลือกตกลงและดำเนินต่อกับส่วนที่เหลือของเซ็ตอัพ
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่จะมีผลกับโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ใช้ที่เครื่องพิมพ์ และ Word ไม่เท่านั้น ถ้าคุณวางแผนในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของงานพิมพ์เฉพาะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณคืนค่าการตั้งค่าเมื่องานเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ขั้นตอนในการสร้างตัวอย่างนี้

 1. เปิด Visual Basic และสร้างโครงการใหม่ Form1 จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 2. เพิ่มโมดูล BAS มาตรฐานกับโครงการ และเพิ่มรหัสต่อไปนี้ในหน้าต่างรหัสของโมดูล:
   
   Option Explicit
  
    Public Type PRINTER_DEFAULTS
  
      pDatatype As Long
      pDevmode As Long
      DesiredAccess As Long
    End Type
  
    Public Type PRINTER_INFO_2
      pServerName As Long
      pPrinterName As Long
      pShareName As Long
      pPortName As Long
      pDriverName As Long
      pComment As Long
      pLocation As Long
      pDevmode As Long    ' Pointer to DEVMODE
      pSepFile As Long
      pPrintProcessor As Long
      pDatatype As Long
      pParameters As Long
      pSecurityDescriptor As Long ' Pointer to SECURITY_DESCRIPTOR
      Attributes As Long
  
  
      Priority As Long
      DefaultPriority As Long
      StartTime As Long
      UntilTime As Long
      Status As Long
      cJobs As Long
      AveragePPM As Long
    End Type
  
    Public Type DEVMODE
      dmDeviceName As String * 32
  
      dmSpecVersion As Integer
      dmDriverVersion As Integer
      dmSize As Integer
      dmDriverExtra As Integer
      dmFields As Long
      dmOrientation As Integer
      dmPaperSize As Integer
      dmPaperLength As Integer
      dmPaperWidth As Integer
      dmScale As Integer
      dmCopies As Integer
      dmDefaultSource As Integer
      dmPrintQuality As Integer
      dmColor As Integer
      dmDuplex As Integer
      dmYResolution As Integer
      dmTTOption As Integer
      dmCollate As Integer
      dmFormName As String * 32
      dmUnusedPadding As Integer
      dmBitsPerPel As Integer
      dmPelsWidth As Long
      dmPelsHeight As Long
      dmDisplayFlags As Long
      dmDisplayFrequency As Long
      dmICMMethod As Long
      dmICMIntent As Long
      dmMediaType As Long
      dmDitherType As Long
      dmReserved1 As Long
      dmReserved2 As Long
    End Type
  
    Public Const DM_DUPLEX = &H1000&
    Public Const DM_IN_BUFFER = 8
  
    Public Const DM_OUT_BUFFER = 2
    Public Const PRINTER_ACCESS_ADMINISTER = &H4
    Public Const PRINTER_ACCESS_USE = &H8
    Public Const STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = &HF0000
    Public Const PRINTER_ALL_ACCESS = (STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or _
         PRINTER_ACCESS_ADMINISTER Or PRINTER_ACCESS_USE)
  
    Public Declare Function ClosePrinter Lib "winspool.drv" _
    (ByVal hPrinter As Long) As Long
    Public Declare Function DocumentProperties Lib "winspool.drv" _
     Alias "DocumentPropertiesA" (ByVal hwnd As Long, _
     ByVal hPrinter As Long, ByVal pDeviceName As String, _
     ByVal pDevModeOutput As Long, ByVal pDevModeInput As Long, _
     ByVal fMode As Long) As Long
    Public Declare Function GetPrinter Lib "winspool.drv" Alias _
     "GetPrinterA" (ByVal hPrinter As Long, ByVal Level As Long, _
     pPrinter As Byte, ByVal cbBuf As Long, pcbNeeded As Long) As Long
    Public Declare Function OpenPrinter Lib "winspool.drv" Alias _
     "OpenPrinterA" (ByVal pPrinterName As String, phPrinter As Long, _
     pDefault As PRINTER_DEFAULTS) As Long
    Public Declare Function SetPrinter Lib "winspool.drv" Alias _
     "SetPrinterA" (ByVal hPrinter As Long, ByVal Level As Long, _
     pPrinter As Byte, ByVal Command As Long) As Long
  
    Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
    (pDest As Any, pSource As Any, ByVal cbLength As Long)
   
    ' ==================================================================
    ' SetPrinterDuplex 
    '
    ' Programmatically set the Duplex flag for the specified printer
    ' driver's default properties.
    '
    ' Returns: True on success, False on error. (An error will also
  
    ' display a message box. This is done for informational value
    ' only. You should modify the code to support better error
    ' handling in your production application.)
    '
    ' Parameters:
    '  sPrinterName - The name of the printer to be used.
    '
    '  nDuplexSetting - One of the following standard settings:
    '    1 = None
    '    2 = Duplex on long edge (book)
    '    3 = Duplex on short edge (legal)
    '
    ' ==================================================================
    Public Function SetPrinterDuplex(ByVal sPrinterName As String, _
  
      ByVal nDuplexSetting As Long) As Boolean
  
     Dim hPrinter As Long
     Dim pd As PRINTER_DEFAULTS
     Dim pinfo As PRINTER_INFO_2
     Dim dm As DEVMODE
    
     Dim yDevModeData() As Byte
     Dim yPInfoMemory() As Byte
     Dim nBytesNeeded As Long
     Dim nRet As Long, nJunk As Long
    
     On Error GoTo cleanup
    
     If (nDuplexSetting < 1) Or (nDuplexSetting > 3) Then
       MsgBox "Error: dwDuplexSetting is incorrect."
       Exit Function
     End If
     
     pd.DesiredAccess = PRINTER_ALL_ACCESS
     nRet = OpenPrinter(sPrinterName, hPrinter, pd)
     If (nRet = 0) Or (hPrinter = 0) Then
       If Err.LastDllError = 5 Then
        MsgBox "Access denied -- See the article for more info."
       Else
        MsgBox "Cannot open the printer specified " & _
         "(make sure the printer name is correct)."
       End If
       Exit Function
     End If
    
     nRet = DocumentProperties(0, hPrinter, sPrinterName, 0, 0, 0)
     If (nRet < 0) Then
       MsgBox "Cannot get the size of the DEVMODE structure."
       GoTo cleanup
     End If
    
     ReDim yDevModeData(nRet + 100) As Byte
     nRet = DocumentProperties(0, hPrinter, sPrinterName, _
           VarPtr(yDevModeData(0)), 0, DM_OUT_BUFFER)
     If (nRet < 0) Then
       MsgBox "Cannot get the DEVMODE structure."
       GoTo cleanup
     End If
    
     Call CopyMemory(dm, yDevModeData(0), Len(dm))
    
     If Not CBool(dm.dmFields And DM_DUPLEX) Then
      MsgBox "You cannot modify the duplex flag for this printer " & _
          "because it does not support duplex or the driver " & _
          "does not support setting it from the Windows API."
       GoTo cleanup
     End If
    
     dm.dmDuplex = nDuplexSetting
     Call CopyMemory(yDevModeData(0), dm, Len(dm))
    
     nRet = DocumentProperties(0, hPrinter, sPrinterName, _
      VarPtr(yDevModeData(0)), VarPtr(yDevModeData(0)), _
      DM_IN_BUFFER Or DM_OUT_BUFFER)
  
     If (nRet < 0) Then
      MsgBox "Unable to set duplex setting to this printer."
      GoTo cleanup
     End If
    
     Call GetPrinter(hPrinter, 2, 0, 0, nBytesNeeded)
     If (nBytesNeeded = 0) Then GoTo cleanup
    
     ReDim yPInfoMemory(nBytesNeeded + 100) As Byte
  
     nRet = GetPrinter(hPrinter, 2, yPInfoMemory(0), nBytesNeeded, nJunk)
     If (nRet = 0) Then
       MsgBox "Unable to get shared printer settings."
       GoTo cleanup
     End If
    
     Call CopyMemory(pinfo, yPInfoMemory(0), Len(pinfo))
     pinfo.pDevmode = VarPtr(yDevModeData(0))
     pinfo.pSecurityDescriptor = 0
     Call CopyMemory(yPInfoMemory(0), pinfo, Len(pinfo))
    
     nRet = SetPrinter(hPrinter, 2, yPInfoMemory(0), 0)
     If (nRet = 0) Then
       MsgBox "Unable to set shared printer settings."
     End If
    
     SetPrinterDuplex = CBool(nRet)
  
    cleanup:
     If (hPrinter <> 0) Then Call ClosePrinter(hPrinter)
  
    End Function
  
  
  					
 3. บน Form1 เพิ่มปุ่มคำสั่งที่มาตรฐาน
 4. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ในหน้าต่างรหัสสำหรับ Form1:
    Option Explicit
    
    Private Sub Command1_Click()
     Dim oWord As Object
     Dim oDoc As Object
     
     Set oWord = CreateObject("Word.application")
  
     oWord.Visible = True
     
     Set oDoc = oWord.Documents.Add
     oDoc.Range.Select
     
  
     oWord.Selection.TypeText "This is on page 1" & vbCr
     oWord.Selection.InsertBreak 1
     oWord.Selection.TypeText "This is page 2"
     
     SetPrinterDuplex Printer.DeviceName, 2
     
     oDoc.PrintOut Background:=False
     
     SetPrinterDuplex Printer.DeviceName, 1
     
     MsgBox "Print Done", vbMsgBoxSetForeground
     
     oDoc.Saved = True
     oDoc.Close
     Set oDoc = Nothing
    
     oWord.Quit
     Set oWord = Nothing
    End Sub
  
  					
 5. เรียกใช้ตัวอย่าง ถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองทาง เอกสารการทดสอบจะพิมพ์บนทั้งสองข้างของหน้า

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา คุณอาจพบขณะพยายามพิมพ์เอกสาร Word โดยใช้เครื่องพิมพ์แบบสองทาง โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

176189WD97: แรเงาสีดำทึบหรือสีเทา Won't พิมพ์เพล็กซ์บน NT

196857WD97: แรกหน้าพิมพ์บนด้านหลังของหน้าสุดท้ายกับเพล็กซ์

214683ไม่พิมพ์แบบสองทาง WD97: ดูเพล็กซ์ไม่ มีวัตถุบนหน้ากระดาษ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 230743 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
Keywords: 
kbapi kbautomation kbhowto kbprint kbmt KB230743 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:230743

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com