HOWTO: Đ?t song in ?n cho t? đ?ng hóa t?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 230743 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Word cho Windows không cung c?p m?t phương pháp cho khách hàng t? đ?ng hóa thi?t in c? song công trư?c khi b?t đ?u công vi?c in. M?c dù có m?t tham s? trong các PrintOut phương pháp ch? ra h? tr? cho vi?c in ?n song, các tham s? không cung c?p đúng song in và có th? không có s?n tùy thu?c vào h? đi?u hành ho?c cài đ?t ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, các nhà phát tri?n có th? làm vi?c xung quanh gi?i h?n này trên h? th?ng Windows b?i thay đ?i các c? song công tr?nh đi?u khi?n máy in ho?t đ?ng trư?c khi g?i c?a t? PrintOut ch?c năng.

Bài vi?t này ch?ng t? làm th? nào đ? s? d?ng Windows API đ? thay đ?i các thi?t l?p song c?a máy in ho?t đ?ng và cho phép m?t tài li?u Word đ? đư?c in trong song.

THÔNG TIN THÊM

M? này s? d?ng DocumentProperties API đ? thay đ?i các thi?t đ?t in c?a tr?nh đi?u khi?n máy in cho phép in ?n song. Đ?i v?i m? này đ? làm vi?c thành công, ngư?i dùng s? c?n đ?y đ? quy?n đ? thay đ?i các thi?t đ?t in ?n toàn c?u cho máy in. N?u ngư?i dùng không có quy?n thích h?p đ? thay đ?i cài đ?t tr?nh đi?u khi?n, h? s? nh?n đư?c m?t truy c?p t? ch?i l?i trên g?i OpenPrinter API.

Đ?i v?i ngư?i dùng c?a Microsoft Windows NT và Microsoft Windows 2000 ngư?i c?n in ra máy in m?ng chia s?, đi?u này có th? là m?t v?n đ? v? tr?nh đi?u khi?n in không cư trú trên máy tính đ?a phương nhưng trên h? ph?c v? in. M?c dù nó có th? cho ngư?i qu?n tr? đ? c?u h?nh h? ph?c v? in đ? cung c?p cho ngư?i dùng cu?i đư?c s? cho phép thích h?p đ? thay đ?i thi?t đ?t toàn c?u, nó không ph?i là mong mu?n đ? làm như v?y trong ph?n l?n trư?ng h?p. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, có th? cài đ?t m?t tr?nh đi?u khi?n in đ?a phương cho máy in m?ng, và đ? cho m?i ngư?i dùng ki?m soát các thi?t đ?t cho h? th?ng đ?a phương c?a h?.

Các bư?c đ? thêm đ?a phương in tr?nh đi?u khi?n cho máy in m?ng trên Windows NT và Windows 2000

 1. M?t trong nh?ng B?t đ?u tr?nh đơn, ch?n Thiết đặt, sau ñoù choïn Máy in và b?m đúp Thêm máy in đ? mang l?i thu?t s? thêm máy in.
 2. Khi đư?c nh?c, ch?n máy in t?"Máy tính của tôi"và không ph?i t? m?ng. M?c dù b?n s? k?t n?i t?i máy in m?ng, b?n mu?n s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n trên máy tính c?a tôi. Báo chí Ti?p theo đ? ti?p t?c.
 3. Nh?p vào"Thêm c?ng."
 4. Ch?n Local c?ng trong danh sách th? xu?ng h?p và sau đó b?m C?ng m?i.
 5. G? v? trí c?a máy in trên m?ng. Ví dụ:
    \\printserver\printername (using the exact path name to the printer)
  					
 6. Ch?n Ok và ti?p t?c v?i ph?n c?n l?i c?a các thi?t l?p.
Thay đ?i thu?c tính máy in cho máy in ho?t đ?ng s? ?nh hư?ng đ?n t?t c? các ?ng d?ng s? d?ng mà máy in, và không ch? t?. N?u b?n có k? ho?ch thay đ?i các thi?t l?p cho công vi?c in c? th?, h?y ch?c ch?n r?ng b?n khôi ph?c l?i các thi?t l?p khi công vi?c đư?c hoàn t?t.

Bư?c đ? xây d?ng m?u

 1. M? Visual Basic và t?o ra m?t d? án m?i. Form1 đư?c t?o ra theo m?c đ?nh.
 2. Thêm m?t mô-đun BAS tiêu chu?n vào các d? án và thêm m? sau vào c?a s? c?a mô-đun m?:
   
   Option Explicit
  
    Public Type PRINTER_DEFAULTS
  
      pDatatype As Long
      pDevmode As Long
      DesiredAccess As Long
    End Type
  
    Public Type PRINTER_INFO_2
      pServerName As Long
      pPrinterName As Long
      pShareName As Long
      pPortName As Long
      pDriverName As Long
      pComment As Long
      pLocation As Long
      pDevmode As Long    ' Pointer to DEVMODE
      pSepFile As Long
      pPrintProcessor As Long
      pDatatype As Long
      pParameters As Long
      pSecurityDescriptor As Long ' Pointer to SECURITY_DESCRIPTOR
      Attributes As Long
  
  
      Priority As Long
      DefaultPriority As Long
      StartTime As Long
      UntilTime As Long
      Status As Long
      cJobs As Long
      AveragePPM As Long
    End Type
  
    Public Type DEVMODE
      dmDeviceName As String * 32
  
      dmSpecVersion As Integer
      dmDriverVersion As Integer
      dmSize As Integer
      dmDriverExtra As Integer
      dmFields As Long
      dmOrientation As Integer
      dmPaperSize As Integer
      dmPaperLength As Integer
      dmPaperWidth As Integer
      dmScale As Integer
      dmCopies As Integer
      dmDefaultSource As Integer
      dmPrintQuality As Integer
      dmColor As Integer
      dmDuplex As Integer
      dmYResolution As Integer
      dmTTOption As Integer
      dmCollate As Integer
      dmFormName As String * 32
      dmUnusedPadding As Integer
      dmBitsPerPel As Integer
      dmPelsWidth As Long
      dmPelsHeight As Long
      dmDisplayFlags As Long
      dmDisplayFrequency As Long
      dmICMMethod As Long
      dmICMIntent As Long
      dmMediaType As Long
      dmDitherType As Long
      dmReserved1 As Long
      dmReserved2 As Long
    End Type
  
    Public Const DM_DUPLEX = &H1000&
    Public Const DM_IN_BUFFER = 8
  
    Public Const DM_OUT_BUFFER = 2
    Public Const PRINTER_ACCESS_ADMINISTER = &H4
    Public Const PRINTER_ACCESS_USE = &H8
    Public Const STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = &HF0000
    Public Const PRINTER_ALL_ACCESS = (STANDARD_RIGHTS_REQUIRED Or _
         PRINTER_ACCESS_ADMINISTER Or PRINTER_ACCESS_USE)
  
    Public Declare Function ClosePrinter Lib "winspool.drv" _
    (ByVal hPrinter As Long) As Long
    Public Declare Function DocumentProperties Lib "winspool.drv" _
     Alias "DocumentPropertiesA" (ByVal hwnd As Long, _
     ByVal hPrinter As Long, ByVal pDeviceName As String, _
     ByVal pDevModeOutput As Long, ByVal pDevModeInput As Long, _
     ByVal fMode As Long) As Long
    Public Declare Function GetPrinter Lib "winspool.drv" Alias _
     "GetPrinterA" (ByVal hPrinter As Long, ByVal Level As Long, _
     pPrinter As Byte, ByVal cbBuf As Long, pcbNeeded As Long) As Long
    Public Declare Function OpenPrinter Lib "winspool.drv" Alias _
     "OpenPrinterA" (ByVal pPrinterName As String, phPrinter As Long, _
     pDefault As PRINTER_DEFAULTS) As Long
    Public Declare Function SetPrinter Lib "winspool.drv" Alias _
     "SetPrinterA" (ByVal hPrinter As Long, ByVal Level As Long, _
     pPrinter As Byte, ByVal Command As Long) As Long
  
    Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
    (pDest As Any, pSource As Any, ByVal cbLength As Long)
   
    ' ==================================================================
    ' SetPrinterDuplex 
    '
    ' Programmatically set the Duplex flag for the specified printer
    ' driver's default properties.
    '
    ' Returns: True on success, False on error. (An error will also
  
    ' display a message box. This is done for informational value
    ' only. You should modify the code to support better error
    ' handling in your production application.)
    '
    ' Parameters:
    '  sPrinterName - The name of the printer to be used.
    '
    '  nDuplexSetting - One of the following standard settings:
    '    1 = None
    '    2 = Duplex on long edge (book)
    '    3 = Duplex on short edge (legal)
    '
    ' ==================================================================
    Public Function SetPrinterDuplex(ByVal sPrinterName As String, _
  
      ByVal nDuplexSetting As Long) As Boolean
  
     Dim hPrinter As Long
     Dim pd As PRINTER_DEFAULTS
     Dim pinfo As PRINTER_INFO_2
     Dim dm As DEVMODE
    
     Dim yDevModeData() As Byte
     Dim yPInfoMemory() As Byte
     Dim nBytesNeeded As Long
     Dim nRet As Long, nJunk As Long
    
     On Error GoTo cleanup
    
     If (nDuplexSetting < 1) Or (nDuplexSetting > 3) Then
       MsgBox "Error: dwDuplexSetting is incorrect."
       Exit Function
     End If
     
     pd.DesiredAccess = PRINTER_ALL_ACCESS
     nRet = OpenPrinter(sPrinterName, hPrinter, pd)
     If (nRet = 0) Or (hPrinter = 0) Then
       If Err.LastDllError = 5 Then
        MsgBox "Access denied -- See the article for more info."
       Else
        MsgBox "Cannot open the printer specified " & _
         "(make sure the printer name is correct)."
       End If
       Exit Function
     End If
    
     nRet = DocumentProperties(0, hPrinter, sPrinterName, 0, 0, 0)
     If (nRet < 0) Then
       MsgBox "Cannot get the size of the DEVMODE structure."
       GoTo cleanup
     End If
    
     ReDim yDevModeData(nRet + 100) As Byte
     nRet = DocumentProperties(0, hPrinter, sPrinterName, _
           VarPtr(yDevModeData(0)), 0, DM_OUT_BUFFER)
     If (nRet < 0) Then
       MsgBox "Cannot get the DEVMODE structure."
       GoTo cleanup
     End If
    
     Call CopyMemory(dm, yDevModeData(0), Len(dm))
    
     If Not CBool(dm.dmFields And DM_DUPLEX) Then
      MsgBox "You cannot modify the duplex flag for this printer " & _
          "because it does not support duplex or the driver " & _
          "does not support setting it from the Windows API."
       GoTo cleanup
     End If
    
     dm.dmDuplex = nDuplexSetting
     Call CopyMemory(yDevModeData(0), dm, Len(dm))
    
     nRet = DocumentProperties(0, hPrinter, sPrinterName, _
      VarPtr(yDevModeData(0)), VarPtr(yDevModeData(0)), _
      DM_IN_BUFFER Or DM_OUT_BUFFER)
  
     If (nRet < 0) Then
      MsgBox "Unable to set duplex setting to this printer."
      GoTo cleanup
     End If
    
     Call GetPrinter(hPrinter, 2, 0, 0, nBytesNeeded)
     If (nBytesNeeded = 0) Then GoTo cleanup
    
     ReDim yPInfoMemory(nBytesNeeded + 100) As Byte
  
     nRet = GetPrinter(hPrinter, 2, yPInfoMemory(0), nBytesNeeded, nJunk)
     If (nRet = 0) Then
       MsgBox "Unable to get shared printer settings."
       GoTo cleanup
     End If
    
     Call CopyMemory(pinfo, yPInfoMemory(0), Len(pinfo))
     pinfo.pDevmode = VarPtr(yDevModeData(0))
     pinfo.pSecurityDescriptor = 0
     Call CopyMemory(yPInfoMemory(0), pinfo, Len(pinfo))
    
     nRet = SetPrinter(hPrinter, 2, yPInfoMemory(0), 0)
     If (nRet = 0) Then
       MsgBox "Unable to set shared printer settings."
     End If
    
     SetPrinterDuplex = CBool(nRet)
  
    cleanup:
     If (hPrinter <> 0) Then Call ClosePrinter(hPrinter)
  
    End Function
  
  
  					
 3. Ngày Form1, thêm m?t nút l?nh tiêu chu?n.
 4. Thêm m? sau vào c?a s? m? cho Form1:
    Option Explicit
    
    Private Sub Command1_Click()
     Dim oWord As Object
     Dim oDoc As Object
     
     Set oWord = CreateObject("Word.application")
  
     oWord.Visible = True
     
     Set oDoc = oWord.Documents.Add
     oDoc.Range.Select
     
  
     oWord.Selection.TypeText "This is on page 1" & vbCr
     oWord.Selection.InsertBreak 1
     oWord.Selection.TypeText "This is page 2"
     
     SetPrinterDuplex Printer.DeviceName, 2
     
     oDoc.PrintOut Background:=False
     
     SetPrinterDuplex Printer.DeviceName, 1
     
     MsgBox "Print Done", vbMsgBoxSetForeground
     
     oDoc.Saved = True
     oDoc.Close
     Set oDoc = Nothing
    
     oWord.Quit
     Set oWord = Nothing
    End Sub
  
  					
 5. Ch?y m?u. N?u b?n có m?t máy in h? tr? song in ?n, tài li?u ki?m tra nên in trên c? hai m?t c?a trang.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm v? v?n đ? b?n có th? th?y trong khi th? in tài li?u Word b?ng cách s? d?ng m?t máy in song, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

176189 WD97: Bóng c?a r?n màu đen ho?c màu xám s? không in Duplex trên NT

196857 WD97: Đ?u tiên trang in trên m?t sau c?a trang cu?i cùng v?i Duplex

214683 WD97: Song in ?n Does không kép v?i các đ?i tư?ng trên trang

Thu?c tính

ID c?a bài: 230743 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
T? khóa: 
kbapi kbautomation kbhowto kbprint kbmt KB230743 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:230743

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com