Nhóm lo?i và ph?m vi s? d?ng trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 231273 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Windows 2000 và sau đó m? r?ng khái ni?m Microsoft Windows NT 4.0 c?a nhóm ngư?i dùng b?ng cách thêm Universal và phân ph?i các nhóm. Trong Windows NT 4.0, có ch? toàn c?u và các nhóm đ?a phương, và c? hai đư?c coi là các nhóm b?o m?t.

THÔNG TIN THÊM

Trong Windows 2000 và sau đó, có hai lo?i c?a các nhóm: an ninh và phân ph?i. Ngoài ra, có ba ph?m vi: Universal, toàn c?u, và tên mi?n đ?a phương.

Các lo?i c?a các nhóm

Bảo mật

Các nhóm b?o m?t đư?c s? d?ng đ? ki?m soát quy?n truy c?p vào tài nguyên. H? c?ng có th? đư?c s? d?ng như e-mail cho danh sách phân ph?i.

Phân ph?i

Nhóm phân ph?i có th? ch? đư?c s? d?ng danh sách phân ph?i thư đi?n t?, ho?c đơn gi?n hành chính nhóm. Các nhóm này không th? đư?c s? d?ng đ? ki?m soát truy c?p b?i v? h? không ph?i là "b?o m?t cho phép." Trong ch? đ? b?n x? tên mi?n, m?t lo?i nhóm có th? đư?c chuy?n đ?i b?t k? lúc nào. Trong l?nh v?c ch? đ? h?n h?p, m?t nhóm lo?i c? đ?nh t?i th?i đi?m sáng t?o và không th? thay đ?i.

Lo?i ph?m vi

Universal

Các nhóm ph? có th? đư?c s? d?ng b?t c? nơi nào trong r?ng Windows tương t?. H? ch? có s?n trong m?t doanh nghi?p ch? đ? b?n x?. Ph? quát các nhóm có th? là m?t cách ti?p c?n d? dàng hơn cho m?t s? qu?n tr? viên do không có không có h?n ch? n?i t?i v? s? d?ng c?a h?. Ngư?i dùng có th? đư?c tr?c ti?p giao cho Universal nhóm, h? có th? đư?c l?ng nhau, và h? có th? đư?c s? d?ng tr?c ti?p v?i danh sách đi?u khi?n truy nh?p đ? bi?u th? quy?n truy c?p vào b?t k? tên mi?n trong các doanh nghi?p.

Các nhóm chung s? đư?c lưu trong danh m?c toàn c?u (GC); Đi?u này có ngh?a r?ng t?t c? thay đ?i đư?c th?c hi?n cho các nhóm này gây ra nhân r?ng đ? t?t c? các máy ch? danh m?c toàn c?u trong doanh nghi?p toàn b?. Thay đ?i đ?i v?i các nhóm ph? do đó ph?i đư?c th?c hi?n ch? sau khi m?t cu?c ki?m tra c?n th?n nh?ng l?i ích c?a các nhóm ph? quát so v?i chi phí c?a gia tăng toàn c?u vào c?a hàng sao chép t?i. N?u m?t t? ch?c có nhưng m?t LAN duy nh?t, t?t, không có s? xu?ng c?p hi?u su?t nên đư?c kinh nghi?m, trong khi các trang web phân tán r?ng r?i có th? tr?i nghi?m m?t tác đ?ng đáng k?. Thông thư?ng, các t? ch?c s? d?ng Wan nên Universal nhóm ch? s? d?ng cho nhóm tương đ?i t?nh mà thành viên thay đ?i hi?m khi.

Toàn cầu

Các nhóm toàn c?u có ph?m vi chính c?a các nhóm mà ngư?i dùng đư?c đ?t trong l?nh v?c ch? đ? h?n h?p. Toàn c?u các nhóm có th? đư?c đ?t ch? trong tr?nh mô t? b?o m?t c?a đ?i tư?ng tài nguyên mà cư trú trong cùng m?t tên mi?n. Đi?u này có ngh?a là b?n không th? h?n ch? quy?n truy c?p vào m?t đ?i tư?ng ch? d?a vào ngư?i dùng thành viên trong m?t nhóm toàn c?u t? m?t tên mi?n.

Thành viên nhóm toàn c?u cho m?t ngư?i dùng đánh giá khi ngư?i dùng đăng nh?p m?t tên mi?n. B?i v? toàn c?u nhóm thành viên mi?n trung tâm, nh?ng thay đ?i trong toàn c?u nhóm thành viên không áp đ?t danh m?c toàn c?u nhân r?ng trong su?t toàn b? doanh nghi?p.

Trong m?t tên mi?n b?n đ?a ch? đ?, toàn c?u các nhóm có th? đư?c l?ng nhau trong m?i khác. Đi?u này có th? h?u ích khi qu?n tr? viên có l?ng đơn v? t? ch?c, và mu?n đ?i bi?u t? ch?c đơn v? (OU) ch?c năng hành chính m?t cách gracefully gi?m xu?ng m?t cây OU. Trong t?nh hu?ng này, m?t cây toàn c?u nhóm có th? đư?c dùng làm m?t xây d?ng song song, chuy?n như?ng như v?y đ?c quy?n gi?m

Tên mi?n Local

Mi?n đ?a phương nhóm có th? đư?c s? d?ng cho s? phân công tr?c ti?p c?a các chính sách truy c?p vào tài nguyên c? th? s? không đư?c tr?c ti?p lưu trong Active Directory, (ch?ng h?n như các t?p tin máy ch? chia s?, hàng đ?i máy in, vv.).

Mi?n đ?a phương nhóm không nên đư?c dùng đ? gán quy?n trên các đ?i tư?ng Active Directory, v? tên mi?n đ?a phương nhóm không th? đư?c đánh giá trong các tên mi?n khác, và m?t ph?n c?a h?u h?t các đ?i tư?ng Active Directory nh?n đư?c nhân r?ng đ? các tên mi?n khác dư?i h?nh th?c các GC. Truy c?p h?n ch? đư?c đ?t trên các đ?i tư?ng Active Directory đư?c d?a trên tên mi?n đ?a phương nhóm thành viên không có hi?u l?c trên các truy v?n GC di?n ra trong các nhóm khác hơn là các tên mi?n trong đó nhóm mi?n đ?a phương có ngu?n g?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 231273 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB231273 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:231273

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com