Korzystanie z obiektów zasad grupy do ukrywania wybranych dysków w oknie Mój komputer w systemie Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 231289 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Obiekty zasad grupy w systemie Windows zawierają opcję „Ukryj te określone dyski w oknie Mój komputer”, za pomocą której można ukrywać wybrane dyski. Może jednak powstać potrzeba ukrycia tylko jednego, wybranego dysku i zachowania dostępu do innych.

Dostępnych jest siedem domyślnych opcji służących do ograniczania dostępu do dysków. Inne ograniczenia można dodać, modyfikując plik System.adm domyślnej zasady domeny lub dowolny niestandardowy obiekt zasad grupy (GPO). Siedem domyślnych opcji podano poniżej:
 • Ogranicz tylko dyski A, B, C i D
 • Ogranicz tylko dyski A, B i C
 • Ogranicz tylko dyski A i B
 • Ogranicz wszystkie dyski
 • Ogranicz tylko dysk C
 • Ogranicz tylko dysk D
 • Nie ograniczaj dysków
Firma Microsoft nie zaleca zmieniania pliku System.adm, tylko utworzenie nowego pliku adm i zaimportowanie go do obiektu GPO. Zastosowanie zmian w pliku System.adm może spowodować zastąpienie tych zmian w przypadku, gdy firma Microsoft opublikuje nową wersję pliku System.adm w dodatku Service Pack.

W dokumencie „Implementing Registry-Based Group Policy for Applications” (Implementowanie opartych na rejestrze zasad grupy dla aplikacji) opisano sposób tworzenia niestandardowych plików ADM. Aby wyświetlić ten dokument, zobacz następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/deploy/confeat/regappgp.mspx

Więcej informacji

Domyślna lokazlizacja pliku System.adm w domyślnej zasadzie domeny to:
%SystemRoot%\Sysvol\Sysvol\nazwa_domeny\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Adm\System.adm
Zawartość tych folderów jest replikowana w domenie przez usługę Replikacja plików (FRS, File Replication Service). Należy pamiętać, że folder Adm i jego zawartość są wypełniane dopiero po pierwszym pomyślnym załadowaniu domyślnej zasady domeny.

Aby zmienić zasadę dla jednej z siedmiu wartości domyślnych:
 1. Uruchom program Microsoft Management Console. W menu Konsola kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
 2. Dodaj przystawkę Zasady grupy dla domyślnej zasady domeny. Aby to zrobić, po wyświetleniu monitu o wybranie obiektu zasady grupy (GPO) kliknij przycisk Przeglądaj. Domyślny obiekt GPO to Komputer lokalny. Możesz również dodać obiekty GPO dla innych partycji w domenie (w tym Jednostek organizacyjnych).
 3. Otwórz następujące sekcje: Konfiguracja użytkownika, Szablony administracyjne, Składniki systemu Windows oraz Eksplorator Windows.
 4. Kliknij opcję Ukryj te określone dyski w oknie Mój komputer.
 5. Zaznacz pole wyboru Ukryj te określone dyski w oknie Mój komputer.
 6. Kliknij wybraną opcję na liście rozwijanej.
Ikony reprezentujące wybrane dyski twarde zostaną usunięte z okien Mój komputer, Eksplorator Windows oraz Moje miejsca sieciowe. Dyski nie będą również wyświetlane w oknie dialogowym Otwieranie w dowolnych programach.

Zasada ta chroni wybrane dyski, w tym stację dyskietek, przed nieodpowiednim użyciem. Może być również używana do wskazywania użytkownikom dysków, na których mają zapisywać swoją pracę.

Aby użyć tej zasady, wybierz jeden lub więcej dysków na liście rozwijanej. Aby wyświetlić wszystkie dyski (żaden nie będzie ukryty), wyłącz zasadę lub kliknij opcję Nie ograniczaj dysków.

Zasada nie uniemożliwia użytkownikom korzystania z innych programów w celu uzyskania dostępu do dysków sieciowych ani nie uniemożliwia wyświetlania i zmiany charakterystyki dysków za pomocą przystawki Zarządzanie dyskami.

Można używać wartości innych niż domyślne. Edytując plik System.adm, można dodać własne wartości. Poniżej podano sekcję pliku System.adm, którą można zmodyfikować:
POLICY !!NoDrives 
  EXPLAIN !!NoDrives_Help
   PART !!NoDrivesDropdown     DROPDOWNLIST NOSORT REQUIRED
     VALUENAME "NoDrives"
     ITEMLIST
        NAME !!ABOnly      VALUE NUMERIC 3
        NAME !!COnly      VALUE NUMERIC 4
        NAME !!DOnly      VALUE NUMERIC 8
        NAME !!ABConly     VALUE NUMERIC 7
        NAME !!ABCDOnly     VALUE NUMERIC 15
        NAME !!ALLDrives    VALUE NUMERIC 67108863                         
        ;ustawiono 26 młodszych bitów (1 bit na dysk)
        NAME !!RestNoDrives   VALUE NUMERIC 0 (Default)
     END ITEMLIST
   END PART        
  END POLICY

[strings]
ABCDOnly="Ogranicz tylko dyski A, B, C i D"
ABConly="Ogranicz tylko dyski A, B i C"
ABOnly="Ogranicz tylko dyski A i B"
ALLDrives="Ogranicz wszystkie dyski"
COnly="Ogranicz tylko dysk C"
COnly="Ogranicz tylko dysk D"
RestNoDrives="Nie ograniczaj dysków"
				
Sekcja [strings] zawiera wartości pojawiające się na liście rozwijanej.

Zasada umożliwia wyświetlanie tylko wybranych dysków na komputerze klienckim. Klucz rejestru, który odpowiada za działanie zasady, jest liczbą dziesiętną odpowiadającą 26-bitowemu ciągowi, w którym każdy bit oznacza literę dysku:
11111111111111111111111111
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
				
W postaci dziesiętnej ta konfiguracja odpowiada wartości 67108863 i oznacza ukrycie wszystkich dysków. Aby ukryć dysk C, trzeci najmłodszy bit powinien mieć wartość 1; następnie należy przekonwertować ciąg binarny na dziesiętny.

Nie trzeba tworzyć opcji, aby wyświetlać wszystkie dyski, ponieważ wyczyszczenie pola wyboru powoduje usunięcie wpisu „NoDrives”, a wtedy wszystkie dyski są pokazywane automatycznie.

W celu skonfigurowania zasady, która będzie umożliwiała wyświetlenie innej kombinacji dysków, utwórz odpowiedni ciąg binarny, przekonwertuj go na ciąg dziesiętny, a następnie dodaj nowy wpis w sekcji ITEMLIST oraz odpowiedni wpis w sekcji [strings]. Na przykład, aby ukryć dyski L, M, N oraz O, utwórz następujący ciąg:
00000000000111100000000000
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
				
i przekonwertuj go do wartości dziesiętnej. Ten ciąg binarny odpowiada wartości dziesiętnej 30720. Dodaj następujący wiersz do sekcji [strings] w pliku System.adm:
LMNO_Only="Ogranicz tylko dyski L, M, N i O"
				
Dodaj następujący wpis w sekcji ITEMLIST i zapisz plik System.adm.
NAME !!LMNO_Only     VALUE NUMERIC 30720
				
Na liście rozwijanej zostanie utworzona nowa, ósma pozycja, służąca do ukrycia tylko dysków L, M, N i O. Użyj tej metody do umieszczenia większej liczby pozycji na liście rozwijanej. Zmodyfikowana sekcja pliku System.adm będzie wyglądać jak poniżej:
POLICY !!NoDrives 
  EXPLAIN !!NoDrives_Help
   PART !!NoDrivesDropdown     DROPDOWNLIST NOSORT REQUIRED
     VALUENAME "NoDrives"
     ITEMLIST
        NAME !!ABOnly      VALUE NUMERIC 3
        NAME !!COnly      VALUE NUMERIC 4
        NAME !!DOnly      VALUE NUMERIC 8
        NAME !!ABConly     VALUE NUMERIC 7
        NAME !!ABCDOnly     VALUE NUMERIC 15
        NAME !!ALLDrives    VALUE NUMERIC 67108863                         
        ;ustawiono 26 młodszych bitów (1 bit na dysk)
        NAME !!RestNoDrives   VALUE NUMERIC 0 (Default)
              NAME !!LMNO_Only     VALUE NUMERIC 30720
     END ITEMLIST
   END PART        
  END POLICY

[strings]
ABCDOnly="Ogranicz tylko dyski A, B, C i D"
ABConly="Ogranicz tylko dyski A, B i C"
ABOnly="Ogranicz tylko dyski A i B"
ALLDrives="Ogranicz wszystkie dyski"
COnly="Ogranicz tylko dysk C"
COnly="Ogranicz tylko dysk D"
RestNoDrives="Nie ograniczaj dysków"
LMNO_Only="Ogranicz tylko dyski L, M, N i O"
				
Sekcja [strings] zawiera wartości pojawiające się na liście rozwijanej.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
230263 HOW TO: Create custom MMC snap-in tools using Microsoft Management Console

Właściwości

Numer ID artykułu: 231289 - Ostatnia weryfikacja: 21 listopada 2005 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Słowa kluczowe: 
kbenv kbinfo KB231289

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com