Giao th?c TELNET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 231866 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Telnet cung c?p cho ngư?i dùng kh? năng ch?y các chương tr?nh t? xa và t?o đi?u ki?n qu?n l? t? xa. Telnet là có s?n cho th?c t? t?t c? các h? đi?u hành và tích h?p giúp gi?m b?t trong không đ?ng nh?t môi trư?ng m?ng.

THÔNG TIN THÊM

Telnet t?t nh?t hi?u trong b?i c?nh c?a m?t ngư?i s? d?ng v?i m?t thi?t b? đ?u cu?i đơn gi?n b?ng cách s? d?ng chương tr?nh Telnet đ?a phương (g?i là chương tr?nh khách hàng) đ? ch?y m?t phiên đăng nh?p vào máy tính t? xa nơi thông tin liên l?c c?a ngư?i dùng nhu c?u đư?c x? l? b?i m?t chương tr?nh ph?c v? Telnet.

Nó c?n nh?n m?nh r?ng h? ph?c v? Telnet có th? vư?t qua trên các d? li?u nó nh?n đư?c t? khách hàng nhi?u ngư?i các lo?i khác c?a các quá tr?nh bao g?m m?t máy ch? đăng nh?p t? xa. Đi?u này đư?c mô t? trong RFC854 và đư?c xu?t b?n l?n đ?u vào năm 1983.

M?ng ?o Terminal

Truy?n thông đư?c thành l?p b?ng cách s? d?ng TCP/IP và đư?c d?a trên m?t M?ng ?o nhà ga (NVT). Trên máy khách, chương tr?nh Telnet là ch?u trách nhi?m cho d?ch đ?n NVT m? đ? m? hi?u theo các c?a khách hàng hi?n th? thi?t b? c?ng như đ?i v?i d?ch khách hàng-t?o-ra bàn phím m? vào đi NVT m?.

NVT s? d?ng m? s? 7-bit cho k? t?. Thi?t b? hi?n th?, đư?c g?i là m?t máy in trong RFC, là ch? c?n thi?t đ? hi?n th? các k? t? ASCII chu?n in ?n đư?c đ?i di?n b?i 7-bit M? và công nh?n và x? l? m?t s? m? ki?m soát. K? t? 7-bit đang truy?n như 8-bit byte v?i bit quan tr?ng nh?t đ?t s? không. M?t k?t thúc c?a đư?ng dây đư?c truy?n đi như m?t tr? v? v?n chuy?n (CR) theo sau là m?t d?ng ngu?n c?p d? li?u (LF). N?u b?n mu?n truy?n t?i m?t tr? v? v?n chuy?n th?c t?, đi?u này đư?c truy?n như m?t v?n chuy?n tr? l?i, theo sau là m?t nhân v?t NUL (t?t c? các bit 0).

NVT ASCII đư?c s? d?ng b?i nhi?u giao th?c Internet khác như SMTP và FTP.

Các nh?ng m? ki?m soát sau đư?c yêu c?u ph?i đư?c hi?u b?i NVT.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
TênMãGiá tr? th?p phânCh?c năng
NULLNUL0Không có ho?t đ?ng
Đư?ng dây ngu?n c?p d? li?uLF10Di chuy?n máy in đ? in d?ng k? ti?p, gi? cùng m?t v? trí ngang.
V?n chuy?n tr? l?iCR13Di chuy?n máy in đ? l? trái c?a d?ng hi?n t?i.


M? ki?m soát hơn n?a sau là tùy ch?n nhưng đ?nh nên có các ch? đ?nh ngh?a có hi?u l?c trên màn h?nh.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
TênMãGiá tr? th?p phânCh?c năng
BELLBEL7T?o ra m?t tín hi?u âm thanh ho?c có th? nh?n th?y (mà không di chuy?n các đ?u in.
Quay l?i SpaceBS8Di chuy?n v? trí nhân v?t m?t đ?u in v? phía bên trái l?. (Trên m?t thi?t b? in ?n, cơ ch? này đư?c thư?ng đư?c s? d?ng đ? t?o thành Composite k? t? c?a hai nhân v?t cơ b?n trên đ?u trang c?a m?i in ?n khác.)
Ngang TabHT9Di chuy?n máy in đ? d?ng ngang tab ti?p theo. Nó v?n c?n không ch? r? bên làm th? nào xác đ?nh ho?c thi?t l?p nơi mà các đi?m d?ng tab đang Sân bay.
D?c TabVT11Di chuy?n máy in đ? d?ng th?ng đ?ng tab ti?p theo. Nó v?n c?n không ch? r? bên làm th? nào xác đ?nh ho?c thi?t l?p nơi mà các đi?m d?ng tab đang Sân bay.
Ngu?n c?p d? li?u bi?u m?uFF12Di chuy?n máy in lên đ?u trang ti?p theo, gi? cùng m?t v? trí ngang. (Trên hi?n th? tr?c quan, đi?u này thư?ng đư?c xóa màn h?nh và di chuy?n con tr? chu?t đ?n góc trên bên trái.)
Bàn phím NVT đư?c xác đ?nh là có kh? năng t?o ra t?t c? 128 m? ASCII b?ng cách s? d?ng phím, t? h?p phím ho?c phím chu?i.

L?nh

Giao th?c Telnet s? d?ng nhi?u l?nh đ? ki?m soát các tr?nh ph?c v? khách hàng k?t n?i. Nh?ng l?nh này đư?c truy?n trong d? li?u d?ng. Các l?nh đư?c phân bi?t v?i các d? li?u b?ng cách thi?t l?p t?i đa đáng k? bit đ? 1. (H?y nh? r?ng d? li?u đư?c truy?n như 7-bit v?i các th? tám chút t?p 0) l?nh luôn đư?c gi?i thi?u b?i Interpret như l?nh K? t? (IAC).

Đây là b? hoàn ch?nh các l?nh:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
TênTh?p phân Code? ngh?aB?nh lu?n
SE240K?t thúc c?a tham s? subnegotiation
NOP 241Không có ho?t đ?ng
DM242D? li?u hi?uCh? ra v? trí c?a m?t s? ki?n đ?ng b? trong d?ng d? li?u. Đi?u này nên luôn luôn đư?c đi kèm v?i m?t thông báo kh?n c?p TCP.
BRK243Phá v?Ch? ra r?ng ch?a khóa "phá v?" hay "quan tâm" đ? chào.
IP244Đ?nh ch?Ng?t ho?c ng?ng quá tr?nh mà NVT là k?t n?i.
AO245H?y b? đ?u raCho phép quá tr?nh hi?n t?i ch?y đ? hoàn thành nhưng không g?i đ?u ra c?a nó cho ngư?i dùng.
AYT246B?n ? đó khôngG?i v? NVT m?t s? b?ng ch?ng có th? nh?n th?y AYT đ? nh?n đư?c.
EC247Xóa k? t?Ngư?i nh?n nên xóa các ngay trư?c cu?i undeleted nhân v?t t? các lu?ng d? li?u.
EL248Xóa d?ngXoá k? t? t? d? li?u d?ng quay l?i nhưng không bao g?m CRLF trư?c đó.
GA249Ti?p t?c đi Trong m?t s? trư?ng h?p đư?c s? d?ng cho bi?t khác k?t thúc nó có th? truy?n t?i.
SB250SubnegotiationSubnegotiation c?a các tùy ch?n ch? ra sau.
S?251s?Ch? ra nh?ng mong mu?n đ? b?t đ?u th?c hi?n, ho?c xác nh?n r?ng b?n bây gi? di?n, các tùy ch?n ch? ra.
WONT252wontCh? ra t? ch?i đ? th?c hi?n, ho?c ti?p t?c th?c hi?n, các ch? ra tùy ch?n.
LÀM253làmCh? ra yêu c?u bên kia th?c hi?n, ho?c xác nh?n r?ng b?n đang hy v?ng bên kia đ? th?c hi?n, các ch? ra tùy ch?n.
DONT254dontCh? ra nhu c?u bên kia ng?ng th?c hi?n, ho?c xác nh?n r?ng b?n không c?n có hy v?ng bên khác đ? th?c hi?n, các ch? ra tùy ch?n.
IAC255Gi?i thích như là l?nhGi?i thích như là m?t l?nh

Telnet tùy ch?n

Cung c?p tùy ch?n cho khách hàng và máy ch? m?t xem ph? bi?n c?a các k?t n?i. H? có th? đư?c thương lư?ng b?t k? lúc nào trong th?i gian k?t n?i b?ng cách s? d?ng các l?nh. H? đư?c mô t? riêng bi?t RFCs.

Sau đây là Ví d? v? các l?a ch?n ph? bi?n:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Th?p phân m?TênRFC
3ngăn ch?n đi trư?c858
5t?nh tr?ng859
1echo857
6th?i gian đánh d?u860
24ki?u thi?t b? cu?i1091
31Kích thư?c c?a s?1073
32t?c đ? thi?t b? đ?u cu?i1079
33ki?m soát d?ng ch?y t? xa1372
34linemode1184
36bi?n môi trư?ng1408

Hai đ?u c?a m?t cu?c tr? chuy?n Telnet có th? t?i đ?a phương ho?c t? xa kích ho?t ho?c vô hi?u hoá m?t l?a ch?n. Xư?ng s? g?i m?t l?nh 3 byte c?a các h?nh th?c:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
IACKi?u ho?t đ?ngTùy ch?n

Các ph?n ?ng là c?a các h?nh th?c tương t?. Ho?t đ?ng là m?t trong:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Mô tảTh?p phân CodeHành đ?ng
S?251Ngư?i g?i mu?n làm m?t cái g? đó.
WONT252Ngư?i g?i không mu?n làm đi?u g? đó.
LÀM253Ngư?i g?i mu?n bên kia đ? làm m?t cái g? đó.
DONT254Ngư?i g?i mu?n khác không làm đi?u g? đó.


Liên k?t v?i m?i các l?nh ph?n ?ng có th? khác nhau:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngư?i g?i g?iNh?n ph?n ?ngNg? ?
S? LÀMNgư?i g?i mu?n s? d?ng m?t cơ s? nh?t đ?nh n?u ngư?i nh?n có th? x? l? nó.Tùy ch?n là bây gi? có hi?u l?c.
WILL DONTNh?n nói nó không th? h? tr? các tùy ch?n.Tùy ch?n là không có hi?u l?c.
S?Ngư?i g?i nói nó có th? x? l? lưu lư?ng truy c?p t? ngư?i dùng n?u các ngư?i g?i mong mu?n s? d?ng m?t tùy ch?n nào đó.Tùy ch?n là bây gi? có hi?u l?c.
WONTNh?n nói nó không th? h? tr? các tùy ch?n.Tùy ch?n là không có hi?u l?c.
WONT KHÔNGTùy ch?n vô hi?u hóa.DONT là ch? h?p l? ph?n ?ng.
DONT WONTTùy ch?n vô hi?u hóa.WONT là ch? h?p l? ph?n ?ng.


Ví d?, n?u ngư?i g?i mu?n bên kia đ? ngăn ch?n go-ahead, nó s? g?i chu?i byte:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
IACS?Ngăn ch?n Go Ahead

Các byte cu?i cùng c?a chu?i 3-byte xác đ?nh các yêu c?u hành đ?ng.

M?t s? tùy ch?n giá tr? c?n ph?i đư?c truy?n đ?t sau khi h? tr? các tùy ch?n đ? đư?c đ?ng ?. Đi?u này đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng sub-option đàm phán. Các giá tr? đang thương lư?ng b?ng cách s? d?ng giá tr? truy v?n l?nh và ph?n ?ng trong sau đây h?nh th?c:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
IACSBtùy ch?n m?1IACSE
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
IACSBtùy ch?n m?0IACSE


Ví d?, n?u khách hàng mu?n đ? xác đ?nh các ki?u thi?t b? cu?i đ?n máy ch?, vi?c trao đ?i sau đây có th? x?y ra:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KHÁCH HÀNGIACS?Ki?u thi?t b? cu?i
H? PH?C V?IACLÀMKi?u thi?t b? cu?i
KHÁCH HÀNGIACSBKi?u thi?t b? cu?i1IACSE
H? PH?C V?IACSBKi?u thi?t b? cu?i0VT220IACSE

Vi?c trao đ?i đ?u tiên thi?t l?p r?ng ki?u thi?t b? cu?i (tùy ch?n s? 24) đư?c x? l?, các máy ch? sau đó th?c m?c c?a khách hàng nh?ng g? giá tr? nó mong mu?n liên k?t v?i ki?u thi?t b? cu?i.

Tr?nh t? SB, 24, 1 ng? ? sub-option đàm phán cho các tùy ch?n lo?i 24, giá tr? c?n thi?t (1). IAC, Nam chu?i ch? ra s? k?t thúc c?a yêu c?u này.

Các ph?n ?ng IAC, SB, 24, 0, 'V'... ng? ? sub-option đàm phán cho các tùy ch?n lo?i 24, giá tr? cung c?p (0), IAC, Nam chu?i ch? ra s? k?t thúc c?a các ph?n ?ng (và các cung c?p giá tr?).

B? m? hóa c?a các giá tr? là c? th? cho các tùy ch?n nhưng m?t chu?i các k? t?, như đư?c hi?n th? ? trên, là ph? bi?n.

Mô t? c?a Telnet tùy ch?n

Nhi?u ngư?i trong s? nh?ng ngư?i đư?c li?t kê đư?c t? hi?n nhiên, nhưng m?t s? cu?c g?i đ? bi?t thêm thông tin.

Ngăn ch?n Go Ahead

Vi?c th?c hi?n Telnet ban đ?u cài đ?t s?n đ? t?m song chi?n d?ch. Đi?u này có ngh?a r?ng lưu lư?ng truy c?p d? li?u ch? có th? đi theo m?t hư?ng t?i m?t th?i gian và hành đ?ng c? th? c?n thi?t đ? ch? ra s? k?t thúc c?a lưu lư?ng truy c?p vào m?t trong nh?ng hư?ng và lưu lư?ng truy c?p bây gi? có th? b?t đ?u theo m?t hư?ng khác. [Này gi?ng vi?c s? d?ng "roger" và "hơn" b?i nghi?p dư và nhà khai thác đài phát thanh CB.] Các hành đ?ng c? th? là s? bao g?m c?a m?t nhân v?t GA trong d?ng d? li?u.

Liên k?t hi?n đ?i thư?ng cho phép thao tác bi-directional và các "ngăn ch?n đi phía trư?c" tùy ch?n đư?c kích ho?t.

Echo

Tùy ch?n echo đư?c kích ho?t, thư?ng là do máy ch?, đ? cho bi?t mà máy ch? echos m?i nhân v?t nó nh?n đư?c. M?t s? k?t h?p c?a "ngăn ch?n đi trư?c"và"echo"đư?c g?i là ch? đ? nhân v?t t?i m?t th?i gian có ngh?a là m?i nhân v?t m?t cách riêng bi?t truy?n và l?p l?i.

Có m?t đó hi?u đư?c bi?t đ?n như là ch? đ? kludge – d?ng, có ngh?a là n?u m?t trong hai "t?t đi trư?c"ho?c"echo"là cho phép nhưng không ph?i c? hai, sau đó Telnet ho?t đ?ng ? có ngh?a là ch? đ? d?ng t?i m?t th?i gian hoàn thành d?ng đư?c l?p ráp t?i m?i đ?u và truy?n trong m?t "đi".

Linemode

Tùy ch?n này s? thay th? và thay th? d?ng ch? đ? kludge.

Đi?u khi?n lu?ng t? xa

Tùy ch?n này ki?m soát nơi tác đ?ng ki?m soát d?ng ch?y đ?c bi?t c?a Ctrl + S ho?c Ctrl + Q đư?c th?c hi?n.

Ch?c năng ki?m soát Telnet

Giao th?c Telnet bao g?m m?t s? ch?c năng đi?u khi?n. Đây đang b?t đ?u đ? đáp ?ng v?i đi?u ki?n c?a khách hàng nào (thư?ng đó phát hi?n phím đ?c bi?t ho?c t? h?p phím) ho?c máy ch?. Gây ra các đi?u ki?n đ? phát hi?n m?t k? t? đ?c bi?t đ? đư?c tích h?p vào trong d?ng d? li?u.

Làm gián đo?n quá tr?nh

Đi?u này đư?c s? d?ng b?i khách hàng gây ra vi?c đ?nh ch? ho?c ch?m d?t c?a quá tr?nh máy ch?. Thông thư?ng, ngư?i s? d?ng lo?i Ctrl + C trên bàn phím. M?t IP (244) nhân v?t đư?c bao g?m trong d?ng d? li?u.

H?y b? đ?u ra

Đi?u này đư?c s? d?ng đ? ngăn ch?n vi?c truy?n t? xa quá tr?nh đ?u ra. M?t nhân v?t AO (238) đư?c bao g?m trong d?ng d? li?u.

B?n ? đó không

Đi?u này đư?c s? d?ng đ? kích ho?t m?t ph?n ?ng có th? nh?n th?y t? đ?u kia c?a k?t n?i đ? xác nh?n chi?n d?ch liên k?t và quá tr?nh t? xa. M?t AYT (246) nhân v?t đư?c k?t h?p trong d?ng d? li?u.

Xóa k? t?

Đi?u này đư?c g?i đ? hi?n th? cho bi?t nó đ? xóa các ngay l?p t?c nhân v?t trư?c t? màn h?nh. M?t nhân v?t EC (247) tích h?p vào trong d?ng d? li?u.

Xóa d?ng

Tùy ch?n này gây ra vi?c xoá d?ng hi?n t?i c?a đ?u vào. M?t EL (248) nhân v?t đư?c k?t h?p trong d?ng d? li?u.

D? li?u Mark

M?t s? ch?c năng đi?u khi?n như AO và IP đ?i h?i ph?i hành đ?ng ngay l?p t?c và đi?u này có th? gây khó khăn n?u d? li?u đư?c t? ch?c trong b? đ?m đang ch? đ?u vào yêu c?u t? m?t quá tr?nh t? xa (có th? b?). Đ? làm vi?c xung quanh đây v?n đ?, m?t nhân v?t DM (242) đư?c g?i trong m?t phân đo?n TCP kh?n c?p, đi?u này cho các b? ti?p nh?n đ? ki?m tra d?ng d? li?u cho "thú v?" k? t? như IP, AO, và AYT. Đi?u này đư?c g?i là cơ ch? đ?ng b? hoá Telnet.
M?T DM không có trong m?t TCP kh?n c?p phân khúc không có hi?u l?c.

L?nh Telnet

Có trên Windows NT và UNIX ph?n l?n h? th?ng, m?t phiên Telnet th? b?t đ?u b?ng cách s? d?ng l?nh Telnet. H?u h?t ngư?i dùng ch? c?n g?:
Telnet remote_host
Tuy nhiên, n?u ngư?i dùng ch? c?n lo?i Telnet, sau đó, các tùy ch?n khác nhau và subcommands có s?n.

Sau đây là m?t ví d? v? m?t phiên Telnet t? sfuclnt đ? sfusrvr.
C:\>Telnet

Phiên Microsoft (R) Windows NT (TM) b?n 4.00 (xây d?ng năm 1381)
Chào m?ng đ?n v?i Microsoft Telnet Client
Telnet Client xây d?ng 5.00.99034.1
Thoát hi?m nhân v?t là ' CTRL +]'
Microsoft Telnet > m? sfusrvr

**** Màn h?nh s? r? ràng và các thông tin sau s? đư?c hi?n th?:

Phiên Microsoft (R) Windows NT (TM) b?n 4.00 (xây d?ng năm 1381)
Chào m?ng đ?n v?i d?ch v? Telnet c?a Microsoft
H? ph?c v? telnet xây d?ng 5.00.99034.1
đăng nh?p: sfu
m?t kh?u: ********

**** Màn h?nh s? r? ràng m?t l?n n?a và các thông tin sau s? đư?c hi?n th?:

*===============================================================
Chào m?ng đ?n v?i h? ph?c v? Telnet Microsoft.
*===============================================================
C: \ >

Thu?c tính

ID c?a bài: 231866 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows NT Server 3.51
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbFAQ kbinfo kbmt KB231866 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:231866

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com