L?ch s? phát hành Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 231943 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này v?ch ra truy c?p d? li?u khác nhau c?a Microsoft Phiên b?n thành ph?n (MDAC) có s?n và các s?n ph?m mà cài đ?t h?.

THÔNG TIN THÊM

B?ng dư?i đây ch?a danh sách khác nhau MDAC b?n phát hành cùng v?i ngày phát hành cho m?i.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?n MDACNgày phát hànhV?n chuy?n V?iThêm ghi chú
MDAC 2,8 SP203/2005Windows 2003 SP1 Không có b?n phát hành Web
MDAC 2,8 SP108/2004Windows XP SP2 và Windows XP SP3Phát hành trên Web và có s?n t?i Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2,808/2003Windows Server 2003Phát hành trên Web và có s?n t?i Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2,7 SP1 Refresh (X 86 ch?)08/2006Windows 2000, Windows 98, Windows ME, và Windows NTPhát hành Trang web trên Web và có s?n t?i các trang Web sau đây: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2,7 SP108/2002Windows XP SP1Không có b?n phát hành Web
MDAC 2,710/2001Windows XPPhát hành Trang web trên Web và có s?n t?i các trang Web sau đây: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2.6 SP26/2002SQL Server 2000 SP2Phát hành trên Web và có s?n t?i Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2.6 SP16/2001SQL Server 2000 SP1Phát hành trên Web và có s?n t?i Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2.69/2000Máy chủ SQL năm 2000Phát hành trên Web và có s?n t?i Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2.5 SP312/2003Windows 2000 SP3Phát hành trên Web và có s?n t?i Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2.5 SP25/2001Windows 2000 SP2Phát hành trên Web và có s?n t?i Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2.5 SP17/31/2000Windows 2000 SP1Phát hành trên Web và có s?n t?i Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2.52/17/2000Windows năm 2000Phát hành trên Web và có s?n t?i Web site sau: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Data/aa937730.aspx
MDAC 2.1 SP2Không có b?n phát hành Web
MDAC 2.1 SP1a (GA)4/1/1999Office 2000, BackOffice 4.5, Visual Studio 98 SP3 (* Internet Explorer 5a v?n chuy?n t?i thi?u cài đ?t)Phiên b?n web
MDAC 2.1 SP13/15/1999Internet Explorer 5,0Không có b?n phát hành Web
MDAC 2,111/07/1998SQL Server 7.0, máy ch? 6.5 SP5Không có b?n phát hành Web
MDAC 2.0 SP207/01/1998Phát hành thông qua Web. Y2K túc cho t?t c? các n?n t?ng
MDAC 2.0 SP107/01/1998Windows NT 4.0 (SP4)Y2K túc cho Windows NT 4.0
MDAC 2.007/01/1998Visual Studio 98Không có b?n phát hành Web
MDAC 1.5 a/b/c/d 08/01/1997n/an/a
MDAC 1,508/01/1997MDAC 1.5 v?n chuy?n hai tách b?n phát hành, v?i hai b? t?p tin riêng bi?t. V?n chuy?n trong b?n beta cho Thông tin ph?c v? Internet (IIS) 4.0 (Windows NT 4.0 tùy ch?n Pack), Internet Explorer 4.0 Internet Explorer 4.01 SP1 và Windows 98. Phiên b?n đ?u tiên trong Internet Explorer 4.0. Th? hai là t? các nhà phát tri?n 1997 chuyên nghi?p c?a H?i ngh?
Thông tin v? chính sách v?ng đ?i h? tr? cho MDAC, xem câu h?i 6 ngày sau Web site c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/lifedevtool

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
230722Visual Studio 6.0 Service Pack 3 Readme: Ph?n 1 - t?ng quan và cài đ?t
232574 Readme.txt cho SQL Server gói d?ch v? 7,0

Thu?c tính

ID c?a bài: 231943 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Data Access Components 2.5
  • Microsoft Data Access Components 2.6
  • Microsoft Data Access Components 2.7
T? khóa: 
kbarttypeverlist kbinfo kbmt KB231943 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:231943

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com