Hư?ng d?n kh?c ph?c s? c? cho các v?n đ? cài đ?t MDAC

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 232060 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này tr?nh bày m?t hư?ng d?n t?ng bư?c x? l? s? c? cho các v?n đ? thi?t l?p MDAC.

THÔNG TIN THÊM

Sau đây là danh sách các gi?i đáp th?c m?c bư?c đ? làm theo n?u b?n đang g?p v?n đ? cài đ?t MDAC.
 1. Đóng c?a t?t c? các d?ch v? Windows NT và các ?ng d?ng Windows đang s? d?ng MDAC.

  Khi b?n ch?y MDAC nó cài đ?t d? li?u m?i truy c?p DLLs và thi?t l?p c?ng C?p Nh?t hi?n có h? th?ng DLLs trên h? th?ng. N?u m?t ho?c nhi?u các DLL đang dùng b?i m?t ?ng d?ng, nó có th? d?n đ?n không thành công MDAC thi?t l?p. Trư?c khi ch?y chương tr?nh cài đ?t MDAC Mdac_typ.exe, đóng m?i ?ng d?ng mà s? d?ng MDAC v?i d?ch v? Windows NT và đóng m?i ?ng d?ng trên máy tính. Đây là m?t s? l? do mà d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft đ? xác đ?nh có th? gây ra thi?t l?p MDAC th?t b?i. Trong nhi?u trư?ng h?p, ch? c?n đóng t?t c? các ?ng d?ng và d?ch v? b?ng cách s? d?ng MDAC và re-running MDAC tr?nh cài đ?t s? đúng cách c?u h?nh MDAC sau khi m?t thi?t l?p không thành công. Các ?ng d?ng Microsoft sau và d?ch v? s? d?ng các thành ph?n MDAC:
  • Ch?ng ch? máy ch?
  • Exchange Server
  • Internet Explorer
  • Máy ch? thông tin Internet
  • Microsoft Office (t?t c? các ?ng d?ng văn ph?ng)
  • Outlook và Outlook Express
  • SNA Server
  • Máy ch? tin nh?n SMS
  • Máy chủ SQL
  • Visual Studio (t?t c? các phát tri?n s?n ph?m)
  Lưu ? r?ng danh sách trư?c đó chi ti?t các s?n ph?m ph? bi?n nh?t s? d?ng MDAC. Cho k?t qu? t?t nh?t, đóng t?t c? các ?ng d?ng ngư?i dùng trư?c khi ch?y MDAC.

  Đ? hoàn toàn ch?c ch?n r?ng không có DLLs MDAC s? d?ng trên h? th?ng, b?n có th? ch?y m?t ti?n ích c?a bên th? ba ph? bi?n đư?c g?i là ListDLLs mà có s?n t? các trang Web sau đây:
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Sysinternals/Default.aspx
  B?ng cách s? d?ng t?m ki?m cơ s? trong ti?n ích này, t?m ki?m các Odbc32.dll, Oledb32.dll, và Msado15.dll. B?t k? quá tr?nh đó b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng DLLs b?ng cách s? d?ng các thành ph?n MDAC và nên đư?c đóng c?a trư?c đ? cài đ?t MDAC.
 2. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? trên Windows NT và Windows 2000.

  Chú ý Trên các máy tính đang ch?y Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Millennium Edition, bư?c này không áp d?ng. Đúng cách cài đ?t DLLs, và t?o thi?t đ?t đăng k?, tr?nh cài đ?t MDAC đ?i h?i r?ng b?n đang đăng nh?p v?i quy?n qu?n tr? trên máy tính Windows NT. N?u không làm như v?y có th? d?n đ?n m?t thi?t l?p MDAC không thành công, b?i v? MDAC s? không có đ?c quy?n b?o m?t thích h?p đ? vi?t DLLs thư m?c h? th?ng ho?c thay đ?i s? đăng k?. B?n có th? xem các thông báo l?i sau đây:
  Thi?t l?p l?i 168 - thi?t l?p đ? g?p ph?i m?t v?n đ? c?p nh?t c?a b?n đăng k? h? th?ng
  Không đ? đ?c quy?n - b?n không có đ? quy?n đ? cài đ?t ? đây
 3. Vô hi?u hóa ph?n b?t k? đ?a ho?c ch?ng vi rút b?o m?t m?m ?ng d?ng ch?y trên máy tính.

  Ph?n nhi?u ch?ng vi-rút và đ?a an ninh m?m ?ng d?ng ch?y b? nh? cư trú chương tr?nh mà có th? ?nh hư?ng t?i cài đ?t ph?n m?m khác. Trư?c khi cài đ?t MDAC, t?m th?i vô hi?u hóa ph?n nào ch?ng vi-rút và đ?a an ninh m?m ?ng d?ng ch?y trên máy tính.
 4. Đ?m b?o b?n có không gian đ?y đ? ? c?ng đ? cài đ?t MDAC MDAC đ?i h?i ít nh?t 40 MB dung lư?ng mi?n phí ? c?ng đ? cài đ?t m?t cách chính xác.

  Lưu ? r?ng MDAC cài đ?t t?p tin vào thư m?c t?p tin chương tr?nh c?ng như vào thư m?c h? th?ng (Windows\System trên Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Millennium Edition d?a trên máy tính) ho?c WinNT\System32 trên m?t máy tính Windows NT. Trong h?u h?t trư?ng h?p, các thư m?c này s? đư?c đ?t trên ? đ?a C:, nhưng các thư m?c có th? đư?c cài đ?t trên b?t k? ? đ?a trên máy tính.
 5. Đ?m b?o r?ng b?n có m?t thư m?c TEMP h?p l? đư?c xác đ?nh và r?ng có đ?y đ? không gian trên ? đ?a TEMP. (TEMP ? đ? c?p đ?n m?t ? nơi thư m?c TEMP là.)

  Khi tr?nh cài đ?t MDAC b?t đ?u ch?y, nó chi?t xu?t t?t c? các t?p tin MDAC vào ? TEMP đư?c đ?nh ngh?a trên h? th?ng c?a b?n. Do đó, b?n s? c?n ít nh?t 40 MB c?a không gian ? đ?a c?ng tr?ng trên ? nơi cư trú c?a TEMP. B?n có th? xác đ?nh v? trí ? đ?a c?a b?n TEMP b?ng vi?c m? m?t d?u nh?c l?nh MS-DOS và nh?p THI?T L?P và sau đó nh?p vào Nh?p. M?t danh sách các thi?t đ?t bi?n môi trư?ng nên xu?t hi?n và trong danh sách, b?n s? th?y TEMP = và TMP = theo sau là m?t v? trí thư m?c ví d? như C:\TEMP ho?c C:\WINDOWS\TEMP. Thư m?c TEMP li?t kê ph?i t?n t?i và đư?c đ?t trên m?t ? đ?a v?i ít nh?t 40 MB c?a không gian tr?ng.
 6. H?y ch?c ch?n r?ng máy tính Windows 95 có DCOM95 cài đ?t.

  T?t c? các c?a s? 95 máy tính c?n ph?i có DCOM95 cài đ?t trư?c khi ch?y thi?t l?p MDAC. B?n có th? t?i xu?ng DCOM95 t? v? trí Web sau đây:
  http://www.Microsoft.com/com/Resources/Downloads.asp
  H?y ch?c ch?n r?ng b?n hoàn toàn cài đ?t DCOM95 và kh?i đ?ng l?i máy tính trư?c khi c? g?ng cài đ?t MDAC.
 7. Cài đ?t MDAC t? m?t ? đ?a đư?c ánh x? vào Windows 95 máy tính.

  Đ? có báo cáo trư?ng h?p nơi cài đ?t MDAC t? đư?ng d?n UNC đ? không thành công trên các máy tính Windows 95. Ánh x? ? đ?a m?ng ho?c sao chép cài đ?t MDAC t?i đ?a phương trư?c khi cài đ?t trên Windows 95.
 8. Cài đ?t MDAC ngày ph?c v? đ?u cu?i. Cài đ?t MDAC trên máy ch? đ?u cu?i Windows NT bit khác nhau hơn so v?i thư?ng xuyên MDAC cài đ?t. Đ? hoàn thành hư?ng d?n, xem bài vi?t sau đây:
  216149 Làm th? nào đ? cài đ?t ODBC ho?c MDAC trên máy ph?c v? đ?u cu?i
 9. Cài đ?t MDAC trên máy ch? đ?u cu?i Windows NT bit khác nhau hơn so v?i thư?ng xuyên MDAC cài đ?t. Đ? hoàn thành hư?ng d?n, xem bài vi?t sau đây: Cài đ?t MDAC trên m?t c?m máy ch? SQL.

  N?u b?n đang cài đ?t MDAC trên m?t máy tính ch?y SQL Server trong m?t c?u h?nh t?p h?p, xem xét các bài vi?t sau đây trư?c khi cài đ?t:
  239473 Kh?c ph?c: 70rebind.exe cho Windows 2000 và MDAC nâng c?p trên các máy ch? SQL Server 7.0 c?m
  219264 Th? t? cài đ?t cho SQL Server 7.0 clustering thi?t l?p
  254321 C?m máy ch? SQL làm, nh?ng đi?u nên tránh, và cơ b?n c?nh báo

Thi?t l?p MDAC đ? th?t b?i. Tôi nên làm g? bây gi??

N?u b?n làm theo các bư?c trên và MDAC v?n không cài đ?t, đây là m?t s? các bư?c b? sung trouble-shooting b?n có th? th?:
 • Ch? đ? im l?ng th?t b?i N?u thi?t l?p MDAC đ? th?t b?i trong khi ch?y trong ch? đ? im l?ng (ví d? m?t s? ?ng d?ng th? cài đ?t MDAC âm th?m như m?t ph?n c?a chương tr?nh cài đ?t c?a h?). C? g?ng đ? ch?y cài đ?t ch? đ? tiêu chu?n c?a MDAC trên máy tính.

  Đ? ngh? chung là đ? t?i phiên b?n m?i nh?t c?a MDAC t?
  http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Data/aa937729.aspx
  và cài đ?t này đ?u tiên trư?c khi re-running cài đ?t im l?ng (ho?c cài đ?t ?ng d?ng s? d?ng tr?nh cài đ?t im l?ng MDAC).
 • T? gi?i nén Mdac_typ.exe. Ch?t chi?t xu?t khi b?n ch?y thi?t l?p MDAC, nó t? t?t c? các t?p tin cài đ?t vào thư m?c TEMP h? th?ng xác đ?nh đ?u tiên trư?c khi ti?p t?c. B?n có th? t? gi?i nén các t?p tin MDAC b?n thân và ch?y cài đ?t tr?c ti?p là t?t. Đây là m?t bư?c trouble-shooting t?t n?u b?n ngh? r?ng máy tính có th? không có m?t thư m?c TEMP đúng quy đ?nh. Đ? trích xu?t các t?p tin cài đ?t MDAC, sao chép cài đ?t MDAC (Mdac_typ.exe) vào thư m?c g?c c?a c: \ và ch?y l?nh sau t? B?t đ?u Nh?p vào tr?nh đơn Ch?y:
  C:\mdac_typ.exe/c / /t:c:\MDACSetup
  L?nh trên kh?i đ?ng tr?nh cài đ?t MDAC và gi?i nén các t?p tin vào m?t thư m?c có tên C:\MDACSetup (nó s? t? đ?ng t?o thư m?c n?u nó không t?n t?i). M?t khi các t?p tin đư?c trích xu?t, tr?nh cài đ?t MDAC quits (nó không c? g?ng cài đ?t MDAC). M?t khi các t?p tin đư?c trích xu?t, ch?y Setup.exe chi?t xu?t bên trong thư m?c C:\MDACSetup đ? b?t đ?u tr?nh cài đ?t MDAC trong "ch? đ? trích xu?t".
 • S? d?ng đăng nh?p. Chương tr?nh cài đ?t MDAC đ? nâng cao thi?t l?p kh? năng khai thác g?. B?n có th? ch?y thi?t l?p MDAC v?i th? h? t?p tin đăng nh?p và sau đó ki?m tra các t?p tin đăng nh?p đ? xác đ?nh nh?ng g? ph?n c?a thi?t l?p MDAC th?t b?i. T?p nh?t k? này c?ng s? có b?t k? l?i nào x?y ra trong khi cài đ?t. Đ? ch?y thi?t l?p MDAC v?i khai thác g?, l?n đ?u tiên gi?i nén ra chương tr?nh cài đ?t MDAC như chi ti?t trong ph?n trư?c đó và sau đó ch?y l?nh sau t? B?t đ?u Nh?p vào tr?nh đơn Ch?y:
  C:\MDACSetup\Setup.exe /gc C:\Mdaclog.txt
  Lưu ? b?n có th? tránh khai thác bư?c b?ng cách ch?y l?nh tr?c ti?p:
  C:\Mdac_typ.exe /C: "Thi?t l?p /GC C:\Mdaclog.txt"
  Khi thi?t l?p hoàn t?t, b?n có th? ki?m tra c:\Mdaclog.txt trong notepad đ? đ?t đư?c thêm thông tin v? nơi mà các thi?t l?p b? th?t b?i.
 • Không th? t?m th?y Setup.lst. N?u thư m?c b?n đang ch?y thi?t l?p MDAC t?, có m?t Setup.exe trong đó, MDAC cài đ?t s? hi?n th? l?i sau:
  Thi?t l?p không th? truy nh?p t?p kh?i t?o b?t bu?c '\FolderName\Setup.lst'
  The workaround cho v?n đ? này là đ? lo?i b? ho?c đ?i tên Setup.exe file ho?c b?t đ?u MDAC thi?t l?p t? thư m?c khác nhau.
 • S? d?ng các t?p tin Dasetup.log (MDAC 2.6), thư?ng n?m trong thư m?c g?c c?a thư m?c Windows, đ? xác đ?nh các cu?c g?i qua th?t b?i trong vi?c thi?t l?p MDAC. N?u cu?c g?i cu?i cùng cho th?y sau đây:
  Nh?p ch?c năng: ExecuteInstall()
  Các tham s?:
  nDirective = 1
  hWnd = 0x00000000
  pwcsInfFile = C:\WINDOWS\TEMP\IXP000.TMP\MDACXPDL.INF
  pwcsCabFile = (null)
  pwcsSection = DefaultInstall
  pwcsExtractPath = C:\WINDOWS\TEMP\IXP000.TMP
  dwSetupFlags = 68
  pContext = 0x0062ED5C
  Thoát kh?i ch?c năng: ExecuteInstall()
  Thoát: Thi?t l?p đang t?t...
  Cài đ?t k?t thúc s?m nh?t: Hi?n nay ngày/th?i gian (Hoa K? Local Time): 06/12/2001: 15: 34: 32
  L?i b? sưu t?p: m?c đ? nghiêm tr?ng: 100, lo?i: 2, Code: 0x80004005, tiêu đ?: (null), văn b?n: không ch? r? l?i
  L?i: L?i sau đ? g?p ph?i trong lúc thi?t l?p:
  *** (null):
  L?i không xác đ?nh
  (M?c đ? nghiêm tr?ng: 100, lo?i: 2, Code: 0x80004005)
  đư?ng d?n tr?nh đi?u khi?n SQL Server ODBC trong các m?c nh?p registry ho?c là không h?p l? ho?c ch? vào m?t tr?nh đi?u khi?n m?ng. Đi?u này gây ra ti?n tr?nh cài đ?t MDAC th?t b?i. Đi đ?n các m?c nh?p registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\SQL Server
  và thay đ?i các giá tr? "đi?u khi?n" và "thi?t l?p" đ? tr? đ?n các đ?a phương Windows\System (Win9.x) ho?c Windows\System32 thư m?c (WinNT và Win2000). Sau đó kh?i đ?ng l?i thi?t l?p MDAC.
 • G? b? cài đ?t MDAC. Trong trư?ng h?p hi?m b?n có th? c?n ph?i hoàn toàn b? cài đ?t MDAC trư?c khi ti?p t?c v?i tái cài đ?t. Ví d?, n?u b?n mu?n lo?i b? m?t phiên b?n sau này c?a MDAC và cài đ?t m?t phiên b?n c? c?a MDAC, b?n không th? over-install Phiên b?n c? (tr?nh cài đ?t MDAC s? không over-write DLL Phiên b?n m?i hơn v?i m?t dll phiên b?n c? hơn). C?ng trong trư?ng h?p đó t?t c? các khuy?n ngh? nêu trên không thành công trên m?t thi?t l?p b?nh thư?ng, re-configuring MDAC là m?t bư?c k? ti?p t?t.

  Chương tr?nh cài đ?t MDAC cho MDAC các phiên b?n trư?c 2.6 không có m?t tính năng đư?c xây d?ng trong b? cài đ?t. H? tr? s?n ph?m c?a Microsoft đ? m?t công c? ki?m tra thành ph?n đư?c thi?t k? đ? ch?n đoán và re-configure (b? cài đ?t và cài đ?t l?i) MDAC.

  Chú ý MDAC 2,5 đ?n cài đ?t s?n trên các máy tính v?i Windows 2000 và Windows Millennium Edition. Hi?n nay, b?n không th? s? d?ng thành ph?n Checker đ? g? b? cài đ?t MDAC t? máy tính ch?y Windows 2000 ho?c Windows Millennium Edition. MDAC 2.6 cung c?p riêng c?a m?nh b? cài đ?t ch?c năng. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  842193Câu h?i thư?ng g?p v? vi?c cài đ?t c?a Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC)
  N?u b?n ch?y vào m?t v?n đ? cài đ?t v?i MDAC trên Windows 2000 ho?c Windows Millennium Edition, xin vui l?ng liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft s?n ph?m h? tr? d?ch v? s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
  N?u t?t c? các k? thu?t kh?c ph?c s? c? ? trên không, có đư?c thành ph?n Checker t? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft, xem bài vi?t sau đây đ? bư?c re-configuring MDAC:
  307255 Thành ph?n Checker: Ch?n đoán v?n đ? và c?u h?nh l?i cài đ?t MDAC
 • N?u b?n v?n g?p v?n đ? v?i cài đ?t MDAC ho?c n?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i cài đ?t c?a b?n đ? không đư?c thông qua Windows Logo th? nghi?m đ? xác minh tính tương thích c?a ti?n tr?nh cài đ?t v?i phiên b?n c?a Windows, truy c?p vào bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau cho các bư?c g? r?i b? sung:
  822798 B?n không th? cài đ?t m?t s? thông tin C?p Nh?t ho?c các chương tr?nh

Tôi ngh? r?ng thi?t l?p MDAC làm vi?c. Làm th? nào tôi có th? xác minh r?ng MDAC thi?t l?p m?t cách chính xác?

Các bài ki?m tra trouble-shooting sau đây cung c?p m?t s? phương pháp đơn gi?n đ? ki?m tra n?u MDAC đư?c cài đ?t đúng. K? t? khi MDAC g?m có m?t s? l?n các inter-dependant DLLs, test MDAC thi?t l?p thành công, ch? th?c s? là hoàn toàn ki?m tra c?a b?n MDAC b?ng cách s? d?ng các ?ng d?ng đ? b?o đ?m t?t c? m?i th? đang làm vi?c đúng cách. Các xét nghi?m sau đây không yêu c?u b?t k? ?ng d?ng c? th? nào đư?c cài đ?t trên máy tính, do đó, h? là t?t cho m?t MDAC nhanh chóng thi?t l?p xác minh trên máy tính b?t k?.
 1. Trư?c tiên ki?m tra r?ng các qu?n tr? viên ODBC làm vi?c. M? b?ng đi?u khi?n và ch?n bi?u tư?ng ODBC ngu?n d? li?u. (Trong Windows 2000 vaøo B?ng đi?u khi?n, ch?n Công c? qu?n tr? và nh?p vào Ngu?n d? li?u (ODBC) ). M?t h?p tho?i s? xu?t hi?n v?i tiêu đ? "ODBC d? li?u ngu?n Administrator". C? g?ng t?o ra m?t datasource ODBC m?i thông qua các bư?c sau:
  1. Ch?n các H? th?ng DSN tab trong qu?n tr? ODBC.
  2. Nh?p vào Thêm đ? t?o ra m?t ngu?n d? li?u ODBC m?i
  3. Ch?n Tr?nh đi?u khi?n Microsoft Access (*.mdb) t? danh sách và b?m K?t thúc.
  4. Lo?i TH? NGHI?M trong tên ngu?n d? li?u ch?nh s?a h?p.
  5. Nh?p vào Tạo.
  6. Lo?i trong C:\TEST.MDB trong tên cơ s? d? li?u ch?nh s?a h?p và b?m Ok. T?i th?i đi?m này m?t h?p thông đi?p s? xu?t hi?n ch? ra r?ng m?t cơ s? d? li?u đó đ? đư?c t?o thành công. Nh?p vào Ok.
  7. Nh?p vào Ok m?t l?n n?a đ? đóng các ODBC Microsoft Access Setup h?p tho?i h?p và t?o ra m?t m?i ODBC datasource.
  8. Ti?p theo b?m Ok đ? đóng nh?ng ODBC Administrator h?p tho?i.
  N?u các bư?c trư?c đó hoàn t?t thành công, b?n có th? khá ch?c ch?n r?ng các t?p tin l?i ODBC và ODBC nhân viên đang thi?t l?p m?t cách chính xác.
 2. Sau đó, t?o m?t t?p tin Microsoft đư?ng truy?n d? li?u và ki?m tra k?t n?i t?i datasource TEST t?o ra trư?c đó thông qua các bư?c sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i trên bàn làm vi?c c?a máy tính và t? các M?i l?a ch?n tr?nh đơn Liên k?t d? li?u Microsoft. Đi?u này nên t?o m?t t?p tin m?i trên bàn làm vi?c đ?t tên "New Microsoft d? li?u Link.udl". Trong Windows 2000 b?m chu?t ph?i vào máy tính c?a b?n và t?o m?t t?p tin văn b?n và đ?i tên nó Test.udl.
  2. B?m đúp vào t?p này đ? m? các D? li?u thu?c tính n?i k?t h?p tho?i.
  3. Ch?n bài ki?m tra (ngu?n d? li?u b?n t?o ra trư?c đó) trong h?p th? xu?ng "S? d?ng d? li?u ngu?n tên".
  4. Nh?p vào Ki?m th? k?t n?i nút. T?i th?i đi?m này, b?n s? th?y m?t h?p thư cho th?y "ki?m th? k?t n?i thành công".
  N?u các bư?c trư?c đó hoàn t?t thành công, b?n có th? th?c hi?n ki?m tra c?a c? OLE DB và ODBC c?ng như tr?nh đi?u khi?n truy c?p ODBC.
Đ? xác minh r?ng ADO và RDS đư?c cài đ?t đúng, b?n c?n ph?i ch?y m?t ?ng d?ng s? d?ng ADO ho?c RDS trên máy tính. B?n có th? s? d?ng công c? ki?m tra thành ph?n đư?c di?n t? trong ph?n trư?c.

N?u thi?t l?p MDAC ti?p t?c th?t b?i sau khi th?c hi?n các bi?n pháp ph?ng ng?a đ? mô t? ? trên và x? l? s? c? k? thu?t, xin vui l?ng liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? đư?c tr? giúp chuyên nghi?p. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft s?n ph?m h? tr? d?ch v? s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

THAM KH?O

238239 Danh sách các t?p tin cài đ?t b?i MDAC 2.1 Service Pack 2
232053 Danh sách các t?p tin cài đ?t b?i MDAC 2,1 (GA)
243069 Danh sách các h?u ích bài vi?t liên quan đ?n thi?t l?p MDAC

Thu?c tính

ID c?a bài: 232060 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Data Access Components 2.1
 • Microsoft Data Access Components 2.5
 • Microsoft Data Access Components 2.6
T? khóa: 
kbgrpdsmdac kbgrpdsvcdb kbhowto kbsetup tslic_tslic kbmt KB232060 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:232060

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com