Khi b?n ch?y Dcpromo.exe đ? t?o ra m?t b?n sao đi?u khi?n vùng, b?n nh?n đư?c nh?ng "không th? s?a đ?i các thu?c tính c?n thi?t cho các tài kho?n máy. Truy c?p b? t? ch?i"thông báo l?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 232070 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?y Dcpromo.exe đ? t?o ra m?t b?n sao đi?u khi?n vùng, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây trong Dcpromo.exe:
Thông báo lỗi 1
Không th? s?a đ?i các thu?c tính c?n thi?t cho các tài kho?n máy. Truy c?p b? t? ch?i.
Thông báo l?i 2
L?i - thu?t s? cài đ?t Active Directory đ? không th? chuy?n trương m?c máy tính <computer name="">$ đ?n trương m?c b? đi?u khi?n vùng. (5)</computer>

Ki?m tra các t?p tin Dcpromoui.log ch? ra r?ng ph?n đ?u c?a vi?c qu?ng cáo thành công (đây c?ng xác nh?n b?i v? máy tính s? tr? thành m?t thành viên server trong tên mi?n), nhưng mà vi?c thúc đ?y đ? đi?u khi?n vùng không thành công b?i v? Dcpromo.exe có th? không ch?nh s?a các tài kho?n máy.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u tài kho?n đư?c s? d?ng cho chi?n d?ch qu?ng cáo không đư?c ch? đ?nh quy?n "Phái đoàn đ?c quy?n". Ho?c, n?u quy?n này đ? đư?c ch? đ?nh, các chính sách có không propagated đư?c nêu ra, có th? v? c?a đ? tr? nhân r?ng. Theo m?c đ?nh, các thành viên duy nh?t trong nhóm ngư?i qu?n tr? có quy?n đoàn đ?i bi?u"" ngay.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t tài kho?n trong nhóm ngư?i qu?n tr? ho?c thêm các tài kho?n thích h?p cho nhóm ngư?i qu?n tr?. Đ? c?p quy?n này đ? ngư?i dùng ho?c nhóm khác, thi?t l?p các đoàn đ?i bi?u đ?c quy?n trên đ?i tư?ng chính sách nhóm:
 1. Trong các Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính -theo, ch?nh s?a các Chính sách b? đi?u khi?n tên mi?n m?c đ?nh trên các B? đi?u khi?n tên mi?n đơn v? t? ch?c.
 2. B?m đúp C?u h?nh máy tính, b?m Thi?t đ?t Windows, b?m Thi?t đ?t b?o m?t, b?m Chính sách đ?a phương, và sau đó nh?p vào Chuy?n như?ng quy?n s? d?ng.
 3. Dư?i Cho phép máy tính và tài kho?n ngư?i dùng đư?c tin c?y cho đoàn đ?i bi?u, thêm tài kho?n thích h?p ho?c nhóm.
 4. Áp d?ng chính sách b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • N?u nó là b? ki?m soát mi?n Windows 2000, m? m?t d?u nh?c l?nh, và sau đó g?:
   secedit /refreshpolicy machine_policy / th?c thi
  • N?u nó là m?t Windows Server 2003 ho?c b? ki?m soát mi?n Windows Server 2008, m? m?t d?u nh?c l?nh, và g?:
   gpupdate /force
 5. Quân nhân r?ng t? b? đi?u khi?n tên mi?n mà trên đó các chính sách đư?c đ?i thành các b? đi?u khi?n vùng khác thu?c các tên mi?n b?ng cách s? d?ng repadmin, replmon, ho?c ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?.
Đ? áp d?ng chính sách C?p Nh?t, kh?i đ?ng l?i máy ch? có v?n đ? mà b?n mu?n qu?ng bá như là đi?u khi?n vùng.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Các t?p tin Dcpromoui.log báo cáo m?t l?i tương t? như h?nh dư?i đây. Trong ví d? sau, m?t b? đi?u khi?n vùng b?n sao/sao lưu là c? g?ng đ? đư?c cài đ?t:
dcpromoui t:0x490 00685  Exit doProgressLoop 
dcpromoui t:0x490 00686  Exit DS::CreateReplica 
dcpromoui t:0x490 00687  Exception caught 
dcpromoui t:0x490 00688  catch completed 
dcpromoui t:0x490 00689  handling exception 
dcpromoui t:0x490 00690  Active Directory Installation Failed 
dcpromoui t:0x490 00691  Enter GetErrorMessage 80070005 
dcpromoui t:0x490 00692  Exit GetErrorMessage 80070005 
dcpromoui t:0x490 00693  Access is denied. 
Hơn n?a xu?ng trong Nh?t k?, các văn b?n sau v?
Failed to modify the necessary properties for the machine account MYDC$

"Access is denied. " 
Đây là m?u Dcpromoui.log ra t? m?t máy tính đang ch?y Windows 2000 Service Pack 4 (SP4):
09/12 09:33:14 [INFO] Error - The Active Directory Installation Wizard was unable 
to convert the computer account <machinename>$ to a domain controller account. (5) 
09/12 09:33:15 [INFO] NtdsInstall for <domainname> returned 5 
09/12 09:33:15 [INFO] DsRolepInstallDs returned 5 
09/12 09:33:15 [ERROR] Failed to install to Directory Service (5)

Thu?c tính

ID c?a bài: 232070 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB232070 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:232070

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com