B?t đ?u sao chép gi?a ho?t đ?ng thư m?c sao chép tr?c ti?p đ?i tác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 232072 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t mô t? b?n cách đ? b?t đ?u sao nhân b?n gi?a các đ?i tác nhân r?ng tr?c ti?p. Nh?ng phương pháp này là:
 • B?ng cách s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v? MMC snap-in
 • S? d?ng công c? d?ng l?nh Repadmin.exe t? các b? công c? h? tr? Windows 2000
 • Trong m?t k?ch b?n Microsoft Visual Basic b?ng cách s? d?ng m?t đ?i tư?ng COM t? b? công c? h? tr? Windows 2000
 • B?ng cách s? d?ng Active Directory nhân r?ng giám sát (Replmon) t? các b? công c? h? tr? Windows 2000
M?i ngư?i trong s? nh?ng h? tr? phương pháp b?ng cách s? d?ng m?t s? h?nh th?c qu?n tr? t? xa, cho phép ngư?i qu?n tr? đ? s? d?ng nh?ng công c? này t? b?t k? máy tính trên Windows 2000.

THÔNG TIN THÊM

Active Directory đư?c t?o thành m?t hay nhi?u phân ho?ch thư m?c, ho?c đ?t tên b?i c?nh. M?t phân vùng thư m?c là m?t subtree ti?p giáp c?a Active Directory mà t?o thành m?t đơn v? c?a nhân r?ng gi?a đi?u khi?n vùng.

Active Directory m?t máy ch? duy nh?t luôn luôn gi? ít nh?t ba phân ho?ch thư m?c:
 • Gi?n đ?
 • C?u h?nh (tô pô nhân r?ng và siêu d? li?u có liên quan)
 • M?t ho?c nhi?u cho m?i tên mi?n thư m?c phân (subtrees có ch?a các đ?i tư?ng c? th? tên mi?n trong thư m?c)
Ví d?, b? đi?u khi?n tên mi?n "dc1" t? tên mi?n "ntdev.microsoft.com" có phân ho?ch thư m?c sau đây (gi? đ?nh m?t tên mi?n "microsoft.com" t?n t?i như là các tên mi?n g?c và DC1 không ph?i là m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u):
 • Gi?n đ? (CN = Schema, CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com)
 • C?u h?nh (CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com)
 • Tên mi?n NTDEV (DC = ntdev, DC = microsoft, DC = com)
B? đi?u khi?n tên mi?n "dc2" t? tên mi?n "support.microsoft.com" có phân ho?ch thư m?c sau đây (gi? s? DC2 không ph?i là m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u):
 • Gi?n đ? (CN = Schema, CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com)
 • C?u h?nh (CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com)
 • Tên mi?n h? tr? (DC = h? tr?, DC = microsoft, DC = com)
Gi?n đ? và c?u h?nh đư?c nhân r?ng đ? m?i đi?u khi?n vùng trong m?t khu r?ng cho trư?c. Phân vùng thư m?c cho m?i tên mi?n đư?c nhân r?ng ch? đ? đi?u khi?n vùng cho tên mi?n đó, ngo?i tr? khi máy ch? m?c tiêu là m?t máy ch? toàn c?u Catalog. Trong ví d? này, DC1 và DC2 nhân r?ng Schema và c?u h?nh phân ho?ch thư m?c v?i nhau, nhưng không sao chép phân ho?ch thư m?c cho m?i tên mi?n, b?i v? h? đang t? khác nhau tên mi?n. B? ki?m soát mi?n t? cùng m?t tên mi?n nhân r?ng t?t c? các thư m?c ba phân vùng v?i nhau.

Đ?i v?i m?i phương pháp dư?i đây, máy ch? "ngu?n" mô t? b? đi?u khi?n tên mi?n mà sao chép nh?ng thay đ?i đ?n m?t đ?i tác nhân r?ng. B? đi?u khi?n tên mi?n "m?c tiêu" nh?n đư?c nh?ng thay đ?i.

B?t đ?u sao chép b?ng cách s? d?ng các trang web và các d?ch v? qu?n l?-theo

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?.
 2. M? r?ng các Các trang web kho ch?a trong ngăn bên trái. M? r?ng các container mà đ?i di?n tên c?a trang web có ch?a các máy ch? m?c tiêu c?n ph?i đ?ng b? hóa v?i các đ?i tác nhân r?ng.
 3. M? r?ng các Các máy ch? container, và sau đó m? r?ng các m?c tiêu h? ph?c v? đ? hi?n th? đ?i tư?ng thi?t đ?t NTDS (m?t đ?i tư?ng mà đ?i di?n cho thi?t đ?t cho b? đi?u khi?n tên mi?n).
 4. B?m vào các Cài đ?t NTDS đ?i tư?ng. K?t n?i các đ?i tư?ng trong ngăn bên ph?i đ?i di?n cho các đ?i tác nhân r?ng tr?c ti?p c?a máy ch? m?c tiêu.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào m?t đ?i tư?ng k?t n?i trong c?a s? bên ph?i, và sau đó nh?p vào Nhân r?ng bây gi?. Windows 2000 kh?i làm b?n sao c?a b?t k? thay đ?i t? máy ch? ngu?n (máy ch? đư?c đ?i di?n b?i đ?i tư?ng k?t n?i) ph?c v? m?c tiêu cho t?t c? các phân ho?ch thư m?c máy ch? m?c tiêu đư?c c?u h?nh đ? nhân r?ng t? máy ch? ngu?n.

B?t đ?u sao chép s? d?ng Repadmin.exe

Repadmin.exe là m?t công c? d?ng l?nh t? 2000 tài nguyên b? Windows đư?c bao g?m trong c?p công c? h? tr? trên Windows 2000 CD-ROM.
 1. Xác đ?nh tên máy ch? m?c tiêu c?n ph?i đ?ng b? hóa.
 2. M?t d?u nh?c l?nh, s? d?ng Repadmin.exe đ? xác đ?nh các đ?i tác nhân r?ng tr?c ti?p c?a máy ch? m?c tiêu b?ng cách g? l?nh sau đây:
  repadmin /showreps target_server_name
  N?u máy ch? m?c tiêu có th? đ?t đư?c, nó s? hi?n th? đ?u ra tương t? như m?u sau. Trong ví d? này, DC1 và DC2 đang trong cùng m?t tên mi?n, "support.microsoft.com."
  Redmond\DC1
  DSA Options: (không có)
  objectGuid: 4a11d649-f9ab-11d2-b17f-00c04f5cb503
  invocationID: 45d18b0b-f9ab-11d2-98b8-0000f87a546b

  ==== TRONG NƯ?C HÀNG XÓM ======================================

  CN = Schema, CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com
  Redmond\DC2 qua RPC
  objectGuid: d2e3badd-e07a-11d2-b573-0000f87a546b
  Qua n? l?c @ 1999-05-03 18:07.04 đ? thành công.
  CN = Configuration, DC = microsoft, DC = com
  Redmond\DC2 qua RPC
  objectGuid: d2e3badd-e07a-11d2-b573-0000f87a546b
  Qua n? l?c @ 1999-05-03 18:07.05 đ? thành công.
  DC = h? tr?, DC = microsoft, DC = com
  Redmond\DC2 qua RPC
  objectGuid: d2e3badd-e07a-11d2-b573-0000f87a546b
  Qua n? l?c @ 1999-05-03 18:07.09 đ? thành công.

  (Các d? li?u b? lo?i tr? b?i v? nó không liên quan đ?n bài vi?t này.)
  Dư?i ph?n trong nư?c hàng xóm c?a đ?u ra, các đ?i tác nhân r?ng tr?c ti?p cho m?i phân vùng thư m?c đư?c xác đ?nh cùng v?i tr?ng thái c?a b?n sao cu?i cùng.
 3. T?m phân vùng thư m?c c?n đ?ng b? hóa và xác đ?nh v? trí máy ch? ngu?n mà m?c tiêu s? đư?c đ?ng b? hóa. Lưu ? các objectGuid các máy ch? ngu?n.
 4. S? d?ng Repadmin.exe đ? b?t đ?u sao chép b?ng cách g? l?nh sau đây:
  repadmin /sync directory_partition target_server_name source_server_objectGuid
  Ví d?, đ? b?t đ?u sao chép trên DC1 đ? các thay đ?i đư?c nhân r?ng t? DC2:
  repadmin /sync dc = h? tr?, dc = microsoft, dc = com DC1 d2e3badd-e07a-11d2-b573-0000f87a546b
  N?u thành công, Repadmin.exe s? hi?n th? thông báo sau:
  ReplicaSync() t? ngu?n: d2e3badd-e07a-11 d 2-b573-0000f87a546b, đ? dest: DC1 là thành công.
Tùy ch?n, b?n có th? s? d?ng các thi?t b? chuy?n m?ch sau vào d?ng l?nh:
 • / l?c: đè l?ch tr?nh b?nh thư?ng sao chép.
 • /async: b?t đ?u s? ki?n nhân r?ng. Repadmin.exe ch? đ?i cho s? ki?n này nhân r?ng đ? k?t thúc.
 • / full: l?c lư?ng m?t sao chép đ?y đ? c?a t?t c? các đ?i tư?ng t? đi?m đ?n DSA.

B?t đ?u sao chép trong m?t k?ch b?n Visual Basic b?ng cách s? d?ng IADsTools

Trên máy Windows 2000 d?a trên tính s? th?c hi?n các t?p l?nh, cài đ?t Windows 2000 h? tr? công c? tài nguyên Kit, mà bao g?m ho?t đ?ng thư m?c nhân r?ng giám sát và IADsTools (m?t COM v?t có th? đư?c s? d?ng cho nhi?u ch?c năng, bao g?m m?t mô t? ? đây đ? đ?ng b? hóa các đ?i tác nhân r?ng). Thông tin chi ti?t v? các tham s? ch?c năng này t?a l?c trong các tài li?u Windows 2000 Resource Kit.

Ch?c năng ReplicaSync có th? đư?c s? d?ng đ? đ?ng b? đi?u khi?n vùng m?c tiêu v?i m?t ngu?n cho m?t phân vùng thư m?c. Cú pháp cho các ch?c năng ReplicaSync là như sau
ReplicaSync)target_server,directory_partition,Source_Server,use_flags,use_credentials)
Nơi:
 • target_server là đi?u khi?n vùng ti?p nh?n nh?ng thay đ?i, đư?c đ?ng b? hóa v?i các Source_Server.
 • directory_partition là phân vùng đ? đư?c nhân r?ng.
 • Source_Server là đi?u khi?n vùng s? nhân r?ng các thay đ?i vào h? ph?c v? đích.
 • use_flags không ph?i đư?c xác đ?nh, nhưng n?u thi?t l?p đ? 1, ch?c năng nh?n vào nh?ng lá c? đư?c ch? ra b?i SetReplicaSyncFlags (xem tài li?u Windows 2000 Resource Kit cho bi?t thêm thông tin) đ? xác đ?nh nh?ng tùy ch?n đ? thi?t l?p trong yêu c?u. Đ? ch? đ?nh không có c?, s? d?ng m?t giá tr? là 0 (s? không).
 • use_credentials không ph?i đư?c dùng theo m?c đ?nh n?u ngư?i dùng đăng nh?p vào có th? hành chính ?y nhi?m. N?u tham s? này xác đ?nh và giá tr? là 1, giao di?n ch?c năng ng?i ?y nhi?m đư?c xác đ?nh b?i các ch?c năng SetUserCredentials (gi?i thích dư?i đây) và vư?t qua nh?ng ngư?i có yêu c?u. N?u tham s? này là ch? đ?nh, use_flags c?ng ph?i đư?c xác đ?nh.
Ch?c năng này tr? v? 0 cho s? thành công hay 1 cho s? th?t b?i.
Ví d?, n?u ngư?i dùng đăng nh?p vào đ? hành chính ch?ng trên DC1, đo?n m? sau đây có th? ch?y đ?ng b? hóa DC1 v?i b?t k? thay đ?i nào mà đ? x?y ra trên DC2 cho phân vùng thư m?c "DC = h? tr?, DC = microsoft, DC = com":
Thi?t l?p comDLL=CreateObject("IADsTools.DCFunctions")
Result=comDLL.ReplicaSync("DC1","DC=support,DC=Microsoft,DC=com","DC2")
N?u k?t qu? = 0 th? MsgBox "thành công." khác MsgBox "Không"
N?u ?y nhi?m khác c?n ph?i đư?c ch? đ?nh, các ch?c năng SetUserCredentials có th? đư?c dùng đ? xác đ?nh chúng ngoài đ? ch? đ?nh m?t giá tr? c?a "1" cho các tham s? cu?i đ? ch?c năng ReplicaSync. Ch?c năng SetUserCredentials có cú pháp sau đây
SetUserCredentials)user_name,domain_name,user_LDAP_dn,m?t kh?u)
Nơi:
 • user_name là tên ngư?i dùng xu?ng c?p c?a tài kho?n trong tên mi?n.
 • domain_name là tên vùng NetBIOS c?a trương m?c ngư?i dùng.
 • user_LDAP_dn là không c?n thi?t cho ch?c năng ReplicaSync nhưng có th? đư?c xác đ?nh. Đây là tên phân bi?t c?a trương m?c ngư?i dùng ch? đ?nh.
 • m?t kh?u là m?t kh?u cho ngư?i dùng.
Ví d?, sau khi s?a đ?i k?ch b?n ? trên, nó s? gi?ng như m?u sau:
Thi?t l?p comDLL=Createobject("IADsTools.DCFunctions")
comDLL.SetUserCredentials "johndoe","h? tr?", "", "m?t kh?u"
Result=comDLL.ReplicaSync("DC1","DC=support,Microsoft,DC=com","DC2",0,1)
N?u k?t qu? = 0 th? MsgBox "thành công." khác MsgBox "Không"
Trong VBScript, t?t c? các bi?n đư?c đ?nh ngh?a như lo?i bi?n th?. Đ? vư?t qua các bi?n cho b?t k? ch?c năng trong đ?i tư?ng IADsTools, nh?ng bi?n ph?i đư?c r? ràng g?. Ví dụ:
Thi?t l?p comDLL=Createobject("IADsTools.DCFunctions")
comDLL.SetUserCredentials CStr(strUserName), CStr(strDomainName), CStr(strPassword)
Result=comDLL.ReplicaSync(Cstr(strTargetServer), CStr(strDomainPartition), CStr(strSourceServer), CInt(iFlags), CInt(iUseCreds))
N?u k?t qu? = 0 th? MsgBox "thành công." khác MsgBox "Không"
Đ? xem m?t ngôn ng? và th?i gian ch?y reference VBScript, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ms950396.aspx

B?t đ?u sao chép b?ng cách s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c nhân r?ng giám sát

 1. Trên máy Windows 2000 d?a trên tính s? ch?y script, cài đ?t Windows 2000 h? tr? công c? tài nguyên Kit, bao g?m các ho?t đ?ng thư m?c sao chép Monitor (Replmon.exe).
 2. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c nhân r?ng màn h?nh và nh?p vào Thêm trang web/Server trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn. S? d?ng thu?t s? "Thêm trang web ho?c máy ch?" đ? thêm máy ch? m?c tiêu đ?n ch? đ? xem.
 3. Replmon.exe nh?n d?ng phân ho?ch thư m?c và hi?n th? chúng như là các nút con cho máy ch? m?c tiêu trong ngăn bên trái.
 4. T?m và m? r?ng phân vùng thư m?c c?n ph?i đ?ng b? hóa. T?t c? các b? đi?u khi?n vùng đư?c li?t kê cho m?t phân vùng thư m?c là ngu?n máy ch?, nhưng các đ?i tác nhân r?ng tr?c ti?p đư?c hi?n th? v?i m?t bi?u tư?ng đ?i di?n cho hai máy ch? k?t n?i m?ng. Sao chép tr?c ti?p các đ?i tác c?ng có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách nh?p chu?t ph?i m?t máy ch? và nh?p vào Thu?c tính. H?p tho?i thu?c tính hi?n th? máy ch? ngu?n là m?t đ?i tác nhân r?ng tr?c ti?p, m?t đ?i tác nhân r?ng Transitive, ho?c m?t k?t n?i BridgeHead (c?ng là m?t k?t n?i nhân r?ng tr?c ti?p).
 5. Nh?p chu?t ph?i đ?i tác nhân r?ng tr?c ti?p, và sau đó nh?p vào Đ?ng b? b?n sao. Replmon.exe kh?i nhân r?ng và báo cáo s? thành công hay th?t b?i c?a các yêu c?u.

Thu?c tính

ID c?a bài: 232072 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB232072 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:232072

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com