Raksta ID: 2321134 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Kad atverat Internet Explorer, j?s redzat dialoga logu, kur? teikts, ka j?su instal?t?s versijas r?kjoslu Baidu nav sader?gs ar Windows Internet Explorer 8. Varat atsp?jot pievienojumprogrammu Baidu r?kjoslu vai to atjaunin?t uz jaun?ko versiju, lai atrisin?tu ?o probl?mu.

Risin?jums

Autom?tiska probl?mas noteik?ana un labo?ana

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Vienuma Internet Explorer pievienojumprogrammu probl?mu nov?rst, kad IE uzkaras vai iesald? probl?mu risin?t?js autom?tiski labot ?aj? rakst? aprakst?to probl?mu.
?? trauc?jummekl?t?ja nov?r? daudzas probl?mas.apg?t vair?kpalaist t?l?t
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2

Atjaunin?t Baidu r?kjoslu

Instal?t Baidu r?kjoslas jaun?ko versiju lai padar?tu to sader?gu ar Internet Explorer 8.

Manu?las darb?bas, kas j?veic, lai atsp?jotu Baidu r?kjoslu

Lai atsp?jotu pievienojumprogrammu r?kjoslai Baidu, r?kojieties ??di:
  1. Aizveriet visus p?rl?kprogrammas Internet Explorer logus.
  2. Atveriet jaunu p?rl?kprogrammas Internet Explorer logu.
  3. Ja redzat zi?ojumu, kur? teikts "Manage Add-ons" Baidu r?kjoslas, noklik??iniet uzVienm?r atv?rt programmu Internet Explorer bez ??s pievienojumprogrammas.

    Piez?me. Pievienojumprogrammu, tagad ir atsp?jota un atkal netiks iel?d?ts. Internet Explorer 8 ir j?str?d? tagad bez jebk?d?m probl?m?m.

Ja probl?ma netiek nov?rsta, sazinieties ar Microsoft atbalsta centrs lai sa?emtu papildu pal?dz?bu.

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz netie??s vai cit?das garantijas attiec?b? uz ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2321134 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2014. gada 3. marts - P?rskat??ana: 10.0
Attiecas uz:
  • Windows Internet Explorer 8
Atsl?gv?rdi: 
kbfixmedell kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip kbmt KB2321134 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2321134

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com