Uptime.exe công c? cho phép b?n đ? ư?c lư?ng máy ch? có s?n v?i Windows NT 4.0 SP4 ho?c cao hơn

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 232243 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

M?t công c? m?i, Uptime.exe, có s?n đ? hi?n th? h? th?ng s?n có. Uptime.exe có th? đư?c s? d?ng đ? hi?n th? th?i gian ho?t đ?ng hi?n t?i c?a h? th?ng đ?a phương ho?c t? xa. Tùy ch?n, nó c?ng có th? quét các s? ghi s? ki?n cho các s? ki?n quan tr?ng h? th?ng như h? th?ng kh?i đ?ng l?i ho?c máy tính mà không đáp ?ng (treo). N?u có th?, nó c?ng tính toán h? th?ng s?n có. Nó là ch? y?u dành cho Windows NT Server 4.0 Service Pack 4 ho?c cao hơn, m?c dù nó ho?t đ?ng trong gi?i h?n th?i trang trên các phiên b?n trư?c đó.

THÔNG TIN THÊM

Uptime.exe là m?t chương tr?nh đ?c l?p. Đ? cài đ?t công c?, đơn gi?n ch? c?n sao chép t?p tin vào thư m?c Windows NT c?a b?n. B?n có th? sau đó ch?y công c? t?i m?t d?u nh?c l?nh.

M? r?ng giúp đ? trên công c? này, g? sau t?i d?u nh?c l?nh:
th?i gian ho?t đ?ng /help
Công c? này là chính xác nh?t khi ch?y v?i quy?n qu?n tr? viên, tuy nhiên, m?c dù không có quy?n qu?n tr?, các n? l?c công c? đ? th?c hi?n m?t ư?c lư?ng t?t nh?t d?a trên thông tin có s?n. Trong m?i trư?ng h?p, các k?t qu? nên đư?c coi là ư?c tính.

Đi?u quan tr?ng là c?n lưu ? r?ng các phép đo th?i gian ho?t đ?ng và tính s?n sàng ph?n ánh quan đi?m đ?a phương c?a h? đi?u hành ch?. Đo lư?ng "T?ng Uptime" đ? c?p đ?n t?ng c?a t?t c? các th?i gian đo mà h? đi?u hành báo cáo riêng c?a m?nh s? trong ho?t đ?ng b?nh thư?ng. Nó không ph?n ánh th?i gian khi h? ph?c v? có th? không có s?n cho các l? do khác, như v?y và m?ng lư?i cúp.

Đó c?ng là quan tr?ng c?n lưu ? r?ng m?c dù các h? đi?u hành đang ho?t đ?ng b?nh thư?ng, đi?u này không có ngh?a r?ng các chương tr?nh máy ch? đang ch?y trên máy ch? đó ho?t đ?ng b?nh thư?ng. Ví d?, h? đi?u hành có th? có s?n, nhưng m?t cơ s? d? li?u đang ch?y trên máy ch? đó có th? không ho?t đ?ng m?t cách chính xác.

Th?i gian ho?t đ?ng ph? thu?c vào s? ghi s? ki?n cho các d? li?u nó s? d?ng đ? tính toán tính s?n sàng. Công c? không ph?i là có th? làm cho tính toán trư?c cho s? kh?i đ?u c?a s? ghi s? ki?n. N?u s? ghi s? ki?n s? b? xóa, không có tính toán có th? đư?c. M?t s? cài đ?t có th? đư?c vô hi?u hóa h?n ch? tính chính xác c?a công c? này. Ví d?, vi?t m?t s? ki?n khi h? th?ng ng?ng đáp ?ng và hi?n th? m?t thông báo l?i màn h?nh xanh ho?c vô hi?u hóa Dr. Watson cho các thông báo l?i chương tr?nh. H?y xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft đ? có thông tin v? các thông báo l?i màn h?nh xanh:
192463 Thu th?p thông tin màn h?nh màu xanh sau khi b? nh? Dump
H?y xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft đ? có thông tin v? ti?n s? Watson và ?ng d?ng l?i:
188296 Làm th? nào đ? vô hi?u hoá Dr. Watson dành cho Windows NT
Th?i gian ho?t đ?ng là ch? có th? tính toán có s?n khi s? d?ng Windows NT 4.0 Service Pack 4 ho?c cao hơn. Service Pack 4 gi?i thi?u m?t nh?p tim"" (như đư?c mô t? trong th?i gian ho?t đ?ng giúp t?p tin), và các s? ki?n b? sung cho theo d?i h? th?ng t?t máy. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng s? ki?n này, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
196452 T?i sao WinNT báo cáo 6005, 6006, 6008, và 6009 s? ki?n đăng m?c
Công c? này là bây gi? có s?n t?i Web site sau:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? phiên b?n Intel (x 86)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? phiên b?n Alpha

Thu?c tính

ID c?a bài: 232243 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB232243 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:232243

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com