Không th? đăng nh?p n?u th?i gian và ngày tháng không đ?ng b? hóa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 232386 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NGKhi b?n c? g?ng đăng nh?p vào m?ng, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
H? th?ng không th? đăng nh?p b?n nh? l?i sau:
Đó là m?t th?i gian khác nhau gi?a máy khách và máy ch?.
H?y th? l?i hay h?i ngư?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u th?i gian hay ngày không đư?c đ?ng b? gi?a máy tính c?a b?n và tên mi?n mà b?n đang c? g?ng đăng nh?p vào. N?u khách hàng c?a máy tính th?i gian hay ngày không đư?c đ?ng b? v?i b? đi?u khi?n tên mi?n authenticating, xác nh?n Kerberos không thành công. Đi?u này x?y ra v? v?i s? bi?n thiên trong tem th?i gian gi?a AS_Req và AS_reply gi?a máy khách và máy ch?. B?i v? Kerberos là h?nh th?c duy nh?t c?a ch?ng th?c đăng nh?p gi?a hai máy tính trên Windows 2000, đăng nh?p không thành công.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, đăng nh?p vào máy tính c?c b? b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n v?i quy?n qu?n tr? và đ?t ngày và gi? đ? phù h?p v?i ngày và gi? trên b? đi?u khi?n tên mi?n xác nh?n đăng nh?p c?a b?n. Dư?i đây là danh sách các bư?c có th? đư?c s? d?ng đ? đ?ng b? hóa th?i gian.

Click vào Start, Ch?y
Nh?p vào CMD và nh?p vào Ok
T?i d?u nh?c l?nh g? m?t cái g? đó tương t? như sau:NET th?i gian /DOMAIN:name Set
Trong trư?ng h?p "tên" tên mi?n đang đư?c s? d?ng b?i máy tính. N?u b?n không ch?c ch?n nh?ng g? tên mi?n nên thay th? tên "% userdomain %" mà không có d?u ngo?c kép.

Thu?c tính

ID c?a bài: 232386 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbnetwork kbprb kbmt KB232386 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:232386

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com