Kh?c ph?c: V?n đ? thông báo kí nh?p DTC lá các giao d?ch không đ?y đ?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 232533 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi s? d?ng Microsoft SQL Server, Microsoft giao d?ch máy ch? hay t? ch?c ph?n m?m phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên (DTC) tr?c ti?p, phân ph?i các giao d?ch đôi khi không hoàn thành không có l? do r? ràng.

B?i v? các giao d?ch d?ng đáp ?ng, b?n không nh?n đư?c m?t l?i c?ng không ph?i là m?t nh?t kí l?i b?t c? nơi nào. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng tab các giao d?ch c?a MS DTC Admin Console đ? t?m các giao d?ch "không di chuy?n," nhà nư?c "không ch? th? thông báo cho", ho?c trong nhà nư?c "chu?n b?" cho m?t kho?ng th?i gian dài đ? có đư?c m?t d?u ki?m hi?u c?a v?n đ? này. MS DTC Admin Console đư?c đ?t trong m?c tin thư thoại system32 trên máy tính c?a b?n:

c:\winnt\system32\dac.exe

NGUYÊN NHÂN

DTC s? d?ng m?t t?p nh?t kí đ? ghi l?i nhà nư?c hi?n nay c?a m?t giao d?ch. Trong th?i gian ghi nh?t k? trạm đậu cho m?t giao d?ch, thông báo kí nh?p b? m?t và không bao gi? nh?n đư?c. Đi?u này làm cho ngư?i qu?n l? c?a giao d?ch ph?i đ?i vô th?i h?n và giao d?ch không bao gi? đư?c hoàn thành.

GI?I PHÁP

SQL Server

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT 4.0 ho?c các c?p nh?t ph?n m?m. Thông tin v? vi?c thu th?p các gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t, xin vui l?ng h?y vào:
Thông tin v? vi?c thu th?p các c?p nh?t ph?n m?m, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft. Cho m?t danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, xin vui l?ng đi đ?n đ?a ch? sau đây trên World Wide Web:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS

Windows NT Server ho?c máy tr?m 4,0

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT 4.0 ho?c các c?p nh?t ph?n m?m. Thông tin v? vi?c thu th?p các gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t, xin vui l?ng h?y vào:
 • Windows Service Pack Center- hay -

 • 152734làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a windows nt 4.0
Thông tin v? vi?c thu th?p các c?p nh?t ph?n m?m, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft. Cho m?t danh sách đ?y đ? các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, xin vui l?ng đi đ?n đ?a ch? sau đây trên World Wide Web:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
152734 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows NT Server Phiên b?n 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6.

THÔNG TIN THÊM

cài đ?t chuyên bi?t hotfix

Hotfix này ch? nên đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng ch?y Microsoft Windows NT Phiên b?n 4.0 (Service Pack 5 tr? lên đư?c khuy?n khích). Nó không nên đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng ch?y Microsoft Windows NT Phiên b?n 3.51 ho?c Microsoft Windows 2000.

Lưu ? r?ng hotfix này d?a trên các phiên b?n c?a Microsoft DTC bao g?m v?i vi?c phát hành Windows NT 4.0 Service Pack 5. B?ng cách cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n đang nâng c?p Microsoft DTC Windows NT 4.0 Service Pack 5 phát hành c?p ngoài đ? s?a ch?a các v?n đ? mô t? ? đây.

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t trên m?t h? th?ng Nonclustered

 1. T?o m?t m?c tin thư thoại r?ng t?m th?i trên h? th?ng c?a b?n.
 2. Ch?y t?p tin th?c thi self-extracting (I051099c.exe [i386] ho?c A051099c.exe [Alpha]) g? tên c?a m?c tin thư thoại t?m th?i khi ñang nh?c làm như v?y. Chương tr?nh s? gi?i nén các t?p tin theo đây vào m?c tin thư thoại t?m th?i:
  Dtcsetup.exe
  Qfe051099c.txt
 3. D?ng b?n ghi d?ch v? Microsoft DTC, n?u nó đang ch?y. D?ng Tất cả các dịch vụ mà ph? thu?c vào Microsoft DTC (bao g?m c? Microsoft giao d?ch Server, Microsoft SQL Server, Microsoft thông báo hàng đ?i, và Microsoft COM Giao d?ch Integrator [COMTI]).
 4. Đóng Panel điều khiển, n?u nó đang m?.
 5. Ch?y Dtcsetup.exe.
 6. Kh?i đ?ng l?i h? th?ng.
 7. Kh?i đ?ng l?i Tất cả các dịch vụ mà ph? thu?c vào DTC.

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t trên m?t c?m v?i m?t DTC Microsoft đ? t?p h?p

 1. T?o m?t m?c tin thư thoại t?m th?i có s?n ph?m nào trên c? hai nút ch?n m?t c?a c?m.
 2. Ch?y self-extracting executable file (I051099c.exe [i386] ho?c A051099c.exe [Alpha]) trên c? hai nút ch?n m?t c?a c?m và g? tên c?a m?c tin thư thoại t?m th?i khi b?n đư?c nh?c làm như v?y. Chương tr?nh s? gi?i nén các t?p tin theo đây vào m?c tin thư thoại t?m th?i:
  Dtcsetup.exe
  Qfe051099c.txt
 3. S? d?ng các qu?n tr? viên chuỗi máy chủ c?m Microsoft (MSCS) đ? ngăn ch?n các c?m Microsoft DTC tài nguyên, n?u nó đang ch?y. Ng?ng Tất cả các dịch vụ mà ph? thu?c vào Microsoft DTC (bao g?m c? Microsoft giao d?ch Server, Microsoft SQL Server, Microsoft thông báo hàng đ?i, và Microsoft COMTI).
 4. Đóng Panel điều khiển trên m?i h? th?ng trong c?m sao.
 5. Ch?y Dtcsetup.exe trên nút ch?n m?t đi?u khi?n Microsoft DTC c?m tài nguyên. Khi b?n đư?c nh?c đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft DTC ngày khác các nút ch?n m?t trong c?m sao, ch?y Dtcsetup.exe trên các nút ch?n m?t.
 6. Kh?i đ?ng l?i t?t c? h? th?ng.
 7. Kh?i đ?ng l?i Tất cả các dịch vụ mà ph? thu?c vào Microsoft DTC.

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t trên m?t c?m v?i m?t phi nhóm Microsoft DTC

 1. T?o m?t m?c tin thư thoại t?m th?i có s?n ph?m nào trên c? hai nút ch?n m?t c?a c?m.
 2. Ch?y self-extracting executable file (I051099c.exe [i386] ho?c A051099c.exe [alpha]) trên c? hai nút ch?n m?t c?a c?m và g? tên c?a m?c tin thư thoại t?m th?i khi b?n đư?c nh?c làm như v?y. Chương tr?nh s? gi?i nén các t?p tin theo đây vào m?c tin thư thoại t?m th?i:
  Dtcsetup.exe
  Qfe051099c.txt
 3. D?ng b?n ghi d?ch v? DTC c?a Microsoft trên m?i h? th?ng trong c?m sao. D?ng t?t c? b?n ghi d?ch v? mà ph? thu?c vào Microsoft DTC (bao g?m c? Microsoft giao d?ch Server, Microsoft SQL Server, Microsoft thông báo hàng đ?i, và Microsoft COMTI).
 4. Đóng Panel điều khiển trên m?i h? th?ng trong c?m sao.
 5. Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n phát hành này trên m?t h? th?ng t?p h?p, thi?t l?p t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t b?n t?p h?p c?a Microsoft DTC. Các nhóm Phiên b?n c?a Microsoft DTC đ?i h?i m?t ngu?n tài nguyên MSCS nhóm đó có c? m?t ngu?n tài nguyên tên m?ng và m?t ngu?n l?c đư?c chia s? đ?a. Trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t b?n phát hành này, đ?m b?o r?ng ít nh?t m?t ngu?n tài nguyên như v?y MSCS nhóm t?n t?i. Dtcsetup.exe s? gán Microsoft DTC cho MSCS đ?u tiên Resource group r?ng nó t?m th?y có ch?a c? m?t tên nguyên m?ng và m?t ngu?n l?c đư?c chia s? đ?a. Sau khi đ?m b?o r?ng các ngu?n tài nguyên c?n thi?t nhóm t?n t?i, ch?y Dtcsetup.exe trên nút ch?n m?t ki?m soát tài nguyên đó nhóm.
 6. Khi b?n đư?c nh?c đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft DTC trên các nút ch?n m?t khác trong các c?m, ch?y Dtcsetup.exe trên các nút ch?n m?t.
 7. Kh?i đ?ng l?i t?t c? các máy tính.
 8. Kh?i đ?ng l?i Tất cả các dịch vụ mà ph? thu?c vào Microsoft DTC.

Thu?c tính

ID c?a bài: 232533 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Transaction Services 2.0
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbbug kbdtc kbfix kbmt KB232533 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 232533

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com