Tính năng chuy?n hư?ng thư m?c trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 232692 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các tính năng chuy?n hư?ng c?p trong Windows.

THÔNG TIN THÊM

Windows cung c?p kh? năng chuy?n hư?ng thư m?c ngư?i s? d?ng c? th? đ?n các đ?a đi?m máy ch?, s? d?ng m?t m? r?ng chính sách nhóm đư?c g?i là chuy?n hư?ng c?p.

Nhi?u qu?n tr? viên có th? s? d?ng chuy?n hư?ng c?p như v?y r?ng m?t ngư?i s? d?ng thư m?c t? đ?ng chuy?n hư?ng đ?n m?t thư m?c m?i đư?c t?o ra cho m?i ngư?i dùng. Bài vi?t này th?o lu?n làm th? nào đ? chuy?n hư?ng đ?n v? trí thư m?c m?i và các quy?n NTFS danh sách đi?u khi?n truy nh?p (ACL) t?i thi?u, b?n c?n đ? hoàn thành vi?c chuy?n hư?ng thành công.

Thi?t l?p

Đ?i hư?ng c?p là m?t chính sách nhóm ngư?i dùng. Đi?u này có ngh?a r?ng m?t ngư?i dùng cho ngư?i mà b?n c?u h?nh chuy?n hư?ng c?p ph?i có m?t chính sách nhóm liên k?t v?i m?t s? c?u trúc thư m?c nơi mà đ?i tư?ng ngư?i dùng là is-ddeddfwriaeth, như là m?t trang web, tên mi?n, ho?c đơn v? t? ch?c.

M?t khi b?n t?o ra các chính sách nhóm và liên k?t nó vào thư m?c thích h?p đ?i tư?ng, ngư?i qu?n tr? có th? ch? đ?nh thư m?c đ? chuy?n hư?ng và nơi Đ? th?c hi?n vi?c này, các qu?n tr? viên c?n ph?i t?m đ?n v? trí sau đây trong đ?i tư?ng chính sách nhóm:
Chuy?n hư?ng ngư?i dùng Configuration\Windows Settings\Folder
Trong các thu?c tính c?a thư m?c, b?n có th? ch?n Cơ b?n ho?c nâng cao chuy?n hư?ng c?p, và b?n có th? ch? đ?nh máy ch? t?p tin h? th?ng đư?ng mà c?p nên đư?c chuy?n hư?ng d?n.

% USERNAME % bi?n có th? đư?c s? d?ng như là m?t ph?n c?a đư?ng d?n chuy?n hư?ng, do đó cho phép h? th?ng đ? t? đ?ng t?o ra m?t thư m?c m?i đư?c chuy?n hư?ng cho m?i ngư?i dùng đ? ngư?i mà đ?i tư?ng chính sách áp d?ng.

Yêu c?u b?o m?t

N?u b?n c?u h?nh chuy?n hư?ng c?p đ? t?o c?p con m?i cho m?i ngư?i dùng, ngư?i dùng c?n đ? chia s? và NTFS ACL quy?n đ? t?o ra thư m?c con trong v? trí thích h?p.

Khi m?t ngư?i dùng không có đ? quy?n chia s? và NTFS ACL, thư m?c c?a h? không đ?i hư?ng và b?n có th? xem m?t trong các s? ki?n sau thư trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ng đ?a phương:
T? ch?c s? ki?n ID: 101

Người dùng: tên ngư?i dùng

Máy tính: computername

Mô t?:
Th?t b?i trong vi?c th?c hi?n chuy?n hư?ng c?p foldername. Không th? t?o đư?c thư m?c m?i cho thư m?c chuy?n hư?ng. Thư m?c đư?c c?u h?nh đ? đư?c chuy?n hư?ng đ?n \\ServerName\sharename\%username%, đư?ng d?n m? r?ng cu?i cùng \\ServerName\sharename\tên ngư?i dùng. L?i sau x?y ra:
Truy c?p b? t? ch?i.
- hay -
T? ch?c s? ki?n ID: 101

Người dùng: tên ngư?i dùng

Máy tính: computername

Mô t?:

Không th? th?c hi?n vi?c chuy?n hư?ng c?a d? li?u ?ng d?ng thư m?c. Không th? chuy?n các t?p tin cho thư m?c chuy?n hư?ng đ?n v? trí m?i. Thư m?c đư?c c?u h?nh đ? đư?c chuy?n hư?ng đ?n đư?ng d?n. T?p đ? đư?c di chuy?n t? đư?ng d?n đ? đư?ng d?n. L?i sau x?y ra: c?u trúc mô t? b?o m?t không h?p l?.
Đ? thêm thông tin v? c?p phép đư?c yêu c?u cho m?t ph?n s? t? ch?c chuy?n hư?ng thư m?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
274443Làm th? nào đ? t? đ?ng t?o nâng cao b?o m?t đ?i hư?ng thư m?c b?ng cách s? d?ng chuy?n hư?ng c?p trong Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 232692 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB232692 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:232692

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com