Sistemoje ?Windows Vista?, ?Windows Server 2008? ir naujesn?se ?Windows? bei ?Windows Server? versijose taikomosios programos ?urnale u?registruojamas ?vykio ID 4107 arba 11

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2328240 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kompiuteryje su ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? taikomosios programos ?urnale u?registruojamas ? toliau pateikiam? pana?us klaidos prane?imas:
?urnalo pavadinimas: taikomoji programa
?altinis: Microsoft-Windows-CAPI2
Data: Data ir laikas
?vykio ID: 4107
U?duoties kategorija: n?ra
Lygis: Klaida
Rakta?od?iai: klasikiniai
Vartotojas: nepasiekiamas
Kompiuteris: Kompiuterio pavadinimas
Apra?as:
Nepavyko i?skleisti tre?iosios ?alies ?akninio s?ra?o i? automatinio naujinimo CAB, esan?io <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab>, ir buvo parodytas klaidos prane?imas: ?Tikrinant reikiam? sertifikat? pagal dabartin? sistemos laikrod? arba laiko ?ym? pasira?ytame faile jis neatitinka galiojimo laikotarpio?.
Arba kompiuteryje su ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008? taikomosios programos ?urnale u?registruojamas ? toliau pateikiam? pana?us klaidos prane?imas:

?urnalo pavadinimas: taikomoji programa
?altinis: Microsoft-Windows-CAPI2
Data: Data ir laikas
?vykio ID: 11
U?duoties kategorija: n?ra
Lygis: Klaida
Rakta?od?iai: klasikiniai
Vartotojas: nepasiekiamas
Kompiuteris: Kompiuterio pavadinimas
Apra?as:
Nepavyko i?skleisti tre?iosios ?alies ?akninio s?ra?o i? automatinio naujinimo CAB, esan?io <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab>, ir buvo parodytas klaidos prane?imas: ?Tikrinant reikiam? sertifikat? pagal dabartin? sistemos laikrod? arba laiko ?ym? pasira?ytame faile jis neatitinka galiojimo laikotarpio?.

Prie?astis

?i klaida ?vyksta d?l to, kad nebegalioja ?Microsoft? patikim? sertifikat? leid?jo sertifikatas. Aplanke ?CryptnetUrlCache? yra CTL kopija su nebegaliojan?iu pasira?ymo sertifikatu.

Sprendimas

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50531


Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atidarykite komandin? eilut?. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , Visos programos, Reikmenys, tada spustel?kite Komandin? eilut?.
 2. Komandin?je eilut?je ?veskite nurodyt? komand? ir paspauskite ENTER:
  certutil -urlcache * delete
  Pastaba Komand? ?certutil? reikia paleisti kiekvienam darbo vietos vartotojui. Kiekvienas vartotojas turi ?eiti ir atlikti anks?iau pateikus 1 ir 2 veiksmus.
 3. Jei nebegaliojantis sertifikatas yra ?ra?omas ? vieno i? vietin?s sistemos profili? talpykl?, naudodami ?Windows? nar?ykl? turite panaikinti kai kuri? katalog? turin?. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Paleiskite ?Windows Explorer?. Nor?dami tai padaryti spustel?kite Prad?ti, Visos programos, Reikmenys, tada spustel?kite ?Windows? nar?ykl?.

   Pastaba Jei norite per?i?r?ti katalogus, kuri? turin? reikia panaikinti, turite ?galinti pasl?ptus aplankus. Nor?dami ?galinti pasl?ptus failus ir aplankus, atlikite tokius veiksmus:
   1. Spustel?kite Tvarkyti, tada spustel?kite Aplank? ir ie?kos parinktys.
   2. Spustel?kite skirtuk? Rodymas.
   3. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Rodyti pasl?ptus failus ir aplankus.
   4. Spustel?kite, kad ?ym?s langelyje panaikintum?te ?ym? Sl?pti ?inom? fail? tip? pl?tinius.
   5. Spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? Sl?pti apsaugotus operacin?s sistemos failus.
   6. Spustel?kite Taip, kad atmestum?te ?sp?jim?, tada spustel?kite Gerai, kad pritaikytum?te pakeitimus ir u?darytum?te dialogo lang?.
  2. Panaikinkite ?ia pateikiam? katalog? turin?. (%windir% yra ?Windows? katalogas.)

   Pastaba Gali b?ti parodytas klaidos prane?imas, kuriame nurodoma, kad neturite teis?s pasiekti ?? aplank?. Jei parodomas ?is prane?imas, spustel?kite T?sti.

   LocalService:

   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   NetworkService:
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   LocalSystem:
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Leiskite taisyti pa?iam? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Be to, ?vykio ID 4107 gali b?ti u?registruojamas su klaidos prane?imu ?Klaidingi duomenys?, o ne su klaidos prane?imu ?Tikrinant reikiam? sertifikat? pagal dabartin? sistemos laikrod? arba laiko ?ym? pasira?ytame faile jis neatitinka galiojimo laikotarpio?.

?is klaidos prane?imas ?Klaidingi duomenys? rodo, kad tinklo parodytas objektas nebuvo tinkamas CAB failas, tod?l ?Windows? negal?jo jo tinkamai analizuoti. Tokia klaida ?vyksta, kai tinklui bandant gauti CAB fail? nepavyksta pereiti per tarpin? server?. Jei tarpinis serveris parodo dal? duomen? arba prane?im?, o ne standartin? HTTP klaidos kod?, ?Windows? bandys analizuoti i? tarpinio serverio gaut? prane?im? manydama, kad tai CAB failas. To padaryti nepavyks ir bus parodytas klaidos prane?imas ?Klaidingi duomenys?.

Nor?dami pa?alinti ?i? klaid?, atlikdami skyriuje ?Sprendimas? pateikiamus veiksmus ir i?valydami talpykl? i? jos turite pa?alinti klaiding? ?ra??.


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2328240 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. gegu??s 18 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme KB2328240

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com