Cc "cu?i Backup Set" ki?m tra h?p v c?ng ph?c h?i trong trao ?i

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 232938 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Khi b?n khi ph?c l?i m?t c s? d? li?u Exchange, b?n c th? ch?n ? ch? ra r?ng cc th? t?c khi ph?c m b?n ang th?c hi?n cc th? t?c khi ph?c cu?i cng b?n s? th?c hi?n tr?c khi b?n g?n k?t c s? d? li?u. Ty ch?n ny ?c kch ho?t b?ng cch nh?n vo ? ch?n cc T?p sao lu cu?i h?p ki?m sau khi b?n b?m cc B?t ?u khi ph?c nt trn cc Khi phuc tab trong Microsoft Windows 2000 Backup.

Bi vi?t ny gi?i thch nh?ng ?nh h?ng c?a b?t ty ch?n ny.

THNG TIN THM

Khi b?n khi ph?c l?i m?t sao lu tr?c tuy?n c?a m?t c s? d? li?u Exchange, c s? d? li?u l ? tr?ng thi khng nh?t qun. Qu tr?nh mang l?i c s? d? li?u v? m?t tr?ng thi nh?t qun sau khi m?t th? t?c khi ph?c ?c g?i l "hard recovery." Trong th?i gian kh ph?c h?i, cc m? r?ng lu tr? cng c? (Ty Nam) s? d?ng thng tin trong cc t?p tin ng nh?p v mi?ng v file ? lm l?i cc ho?t ?ng ? th?c hi?n trn c s? d? li?u v sau ? hon tc b?t k? ho?t ?ng thu?c v? cc giao d?ch khng ?y ?.

Trong phin b?n tr?c c?a Exchange Server, i?u ny x?y ra t? ?ng sau khi d?ch v? b?t ?u. Khi d?ch v? kh?i ?ng, s? hi?n di?n c?a m?t Khi ph?c ang ti?p di?n kha s? ng k? ch? ra r?ng ph?c h?i ph?i ?c ch?y trn c s? d? li?u b?ng cch s? d?ng cc thng tin trong cc Khi ph?c ang ti?p di?n bam gi? phm.

?i l?i, c?ng ph?c h?i khng c?n ?c qu?n l? b?i cc Khi ph?c ang ti?p di?n bam gi? phm. N ?c i?u khi?n b?i m?t t?p tin g?i l Restore.env ?c t?o ra trong th m?c b?n ch? ?nh trong qu tr?nh khi ph?c trong cc V? tr t?m th?i cho cc t?p tin ng nh?p v v h?p. C?p ny s? c?ng ch?a cc t?p tin ng nh?p v v (.pat) t?p tin c?n thi?t ? ph?c h?i hon ton trn c s? d? li?u.

Chu y N?u b?n ang ch?y Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 2 (SP2) ho?c m?t phin b?n sau ny c?a Microsoft Exchange 2000 Server, b?n s? khng c b?t k? b?n v t?p (.pat) sau khi khi ph?c.

Cc T?p sao lu cu?i ki?m tra h?p trong Windows 2000 Backup s? xc ?nh n?u c?ng ph?c h?i nn ch?y sau khi sao lu hon t?t. N?u b?n ch?n h?p ki?m ny, c?ng ph?c h?i ?c ch?y t? ?ng sau khi th? t?c khi ph?c k?t thc, v sau cc t?p tin t?m th?i ?c g? b?. T?i th?i i?m ny, b?n c th? g?n k?t c s? d? li?u. N?u b?n khng ch?n h?p ki?m ny, c?ng ph?c h?i khng ch?y. Sau khi c s? d? li?u t?p v t?p t?m th?i ?c sao chp vo ?a, k?t thc th? t?c khi ph?c. N?u b?n c? g?ng ? g?n k?t c s? d? li?u t?i th?i i?m ny, b?n s? khng th? ?.

M?c ch c?a cc T?p sao lu cu?i ty ch?n khc l ? cho php b?n khi ph?c l?i m?t sao lu ?y ?, v sau khi ph?c m?t ho?c nhi?u gia tng sao lu ho?c b?n sao lu khc bi?t. B?n ch? ch?n h?p ki?m ny trong th? t?c khi ph?c cu?i b?i v? b?n khng mu?n c?ng ph?c h?i ? ch?y cho ?n khi t?t c? cc t?p tin ng nh?p ? ?c ph?c h?i a ra.

V d?, n?u b?n ang khi ph?c l?i m?t c s? d? li?u Exchange t? m?t sao lu ?y ? v hai gia tng b?n sao lu, b?m vo ? xa cc T?p sao lu cu?i ki?m tra h?p khi b?n khi ph?c l?i ?y ? v cc b?n sao lu ?u tin c?a gia tng. Nh?n vo y ? ch?n cc T?p sao lu cu?i ki?m tra h?p ch? cho sao lu cu?i gia tng.

Trong m?t s? tr?ng h?p, b?n c th? khng mu?n ch?y c?ng ph?c h?i ngay l?p t?c sau khi th? t?c khi ph?c. Ngoi ra, b?n c th? qun ? ch?n cc T?p sao lu cu?i ki?m tra h?p trong th? t?c khi ph?c cu?i. ?i v?i nh?ng l? do ny, b?n c th? t? ch?y c?ng ph?c h?i b?ng cch s? d?ng cc ti?n ch Eseutil.exe.

S? d?ng l?nh sau ? t? ch?y c?ng ph?c h?i:
eseutil /cc ?ng d?n ?n th m?c ch?a cc t?p tin Restore.env
V d?, n?u ?ng d?n ch? r? trong cc V? tr t?m th?i cho cc t?p tin ng nh?p v v th? ny c h?p trong th? t?c khi ph?c C:\TempRest, cc l?nh ? ch?y c?ng ph?c h?i l:
eseutil /cc c:\temprest\tn c?a nhm lu tr?
Chu y B?n ph?i ch?y Eseutil.exe t? th m?c Exchsrvr\Bin.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 232938 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? kha:
kbinfo kbmt KB232938 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:232938

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com