Lm th? no Windows 2000 ?n ?nh, d? tr?, v ch? ci ? ?a c?a hng

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 234048 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Ch ?
Bi vi?t ny p d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thc vo ngy 13 thng 7 nm 2010. Cc Trung tm gi?i php k?t thc h? tr? Windows 2000 l m?t i?m kh?i ?u ? l?p k? ho?ch chi?n l?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. ? bi?t thm thng tin xem cc Chnh sch v?ng ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Trong Windows 2000, t?t c? cc k? t? ? ?a ?c ch? ?nh cho kh?i l?ng ?c ch? ?nh b?i chng tr?nh Mount Manager (MountMgr). Sau khi m?t k? t? ? ?a ?c gn cho m?t kh?i l?ng c?a MountMgr, k? t? ? ?a dnh ring cho m l?ng trong c s? d? li?u MountMgr n?m trong s? ng k? c?a h? th?ng. Thi?t l?p Windows 2000 c?ng s? d?ng MountMgr ? x? l? c b?n, nng ?ng v di s?n FT-Set ? th t?p trong th?i gian ci ?t s?ch v ?c hi?n th? v ch? ?nh theo m?t th? t? c? th?, i khi d?a trn qu kh? ? th t?p.

THNG TIN THM

Khi b?n th?c hi?n m?t nng c?p Windows 2000 t? Windows NT, k? t? ? ?a bi t?p ?c xu?t kh?u cho cc t?p tin $Win_nt$.~bt\Migrate.inf ? chng tr?nh thi?t l?p ch? ? vn b?n c th? tham kh?o v nh?p chng vo c s? d? li?u MountMgr nh l m?t ph?n c?a qu tr?nh nng c?p. Ti?n tr?nh ny x?y ra ngay c? khi b?n ci ?t Windows 2000 vo m?t th m?c m?i, nhng ch? khi c? hai i?u ki?n sau y l ng:
 • B?n b?t ?u ci ?t m?i trong khi b?n ang ch?y Windows NT ho?c Windows 2000.
 • B?n s? d?ng chng tr?nh Winnt32.exe ? b?t ?u ci ?t.

  B?n c th? b?t ?u ti?n tr?nh ci ?t t? h?p tho?i autorun l m? ra khi khi b?n chn ci ?t ?a CD-ROM, ho?c b?n c th? m? m?t d?u nh?c l?nh, thay ?i th m?c i386, v sau ch?y Winnt32 b? ch? huy.
LU ?: N?u b?n th?c hi?n m?t nng c?p khng gim st, cc t?p tin Migrate.inf khng ?c t?o ra, v bi t?p k? t? ? ?a khng ?c gi? l?i n?u bao g?m cc t?p tr? l?i cc "oempreinstall = yes" tham s?. i?u ny l do thi?t k?.Windows 2000 MountMgr ch? ?nh k? t? ? ?a ? phn vng ?a c b?n theo ? cc nguyn t?c sau y.

CHU Y: B?ng ny ?c s? d?ng cho kh?i l?ng m cha c ? l th gn dnh ring trong c s? d? li?u MountMgr. B?ng ny s? ch? y?u ?c s? d?ng trong m?t ti ci ?t Windows 2000. N?u khng, sau khi ci ?t xong, n?u b?n thm m?t nhm cc ? ?a, cc quy ?nh d?i y s? ?c p d?ng cho nh?ng kh?i tin m cha c m?t chuy?n nh?ng ch? ci ? ?a.

C b?n ?a - Drive Letter chuy?n nh?ng quy t?c

Sau y l quy t?c chuy?n nh?ng ch? ci ? ?a c b?n cho Windows 2000:
 • Qut t?t c? cc ?a c?ng c? ?nh khi h? ?c li?t k, ch? ?nh k? t? ? ?a b?t ?u v?i ho?t ?ng chnh phn (n?u c m?t), n?u khng, qut phn vng chnh th? nh?t trn m?i ? ?a. Gn ti?p theo k? t? c s?n b?t ?u t? v?i C:
 • L?p l?i qut cho c? ?nh t?t c? cc ?a c?ng v ? ?a lu ?ng (JAZ, MO) v ch? ?nh k? t? ? ?a cho ? ?a logic t?t c? trong m?t phn vng m? r?ng, ho?c b? r?i nh li?t k. Gn ti?p theo k? t? c s?n b?t ?u t? v?i C:.
 • Cu?i cng, l?p l?i qut cho t?t c? cc c? ?nh ? ?a c?ng, v ch? ?nh k? t? ? ?a cho t?t c? cc phn vng c?n l?i chnh. Gn ti?p theo k? t? c s?n b?t ?u t? v?i C:.
 • ? ?a m?m. Gn k? t? b?t ?u v?i A:
 • ? ?a CD-ROM. Gn ti?p theo k? t? c s?n b?t ?u v?i D:.
CHU Y: Trong Windows 2000, t?t c? cc di s?n FT-t?p trn c b?n ?a ghi l?i k? t? ? ?a ?c s? d?ng qua trong m?t khu v?c t nhn trn ?a v?t l?. Trong khi m?t ci ?t m?i, cc ch? ci ? ?a ?c chi?t xu?t v ?ng h? khi re-assigning k? t? ? ?a. i?u ny c ngh?a l di s?n FT-b? ?c ch? ?nh k? t? ? ?a tr?c khi t?i vi?c phn cng b?t k? k? t? ? ?a khc ? phn vng ?a c b?n khc, nh ? nu ? trn.

T?t c? cc k? t? ? ?a ?c ch? ?nh l "lin t?c" sau khi h? ?c ch? ?nh. i?u ny c ngh?a l h? nn v?n c?n ?c giao ?n kh?i l?ng cho ?n khi n ho?c ? b? xa ho?c thay ?i b?ng tay b?ng cch s? d?ng Disk Management. i?u ny nn gi? ng cho t?t c? cc tr?c tuy?n t?p khi b?n thm v lo?i b? ?a h? th?ng.

Ngo?i l? cho quy t?c ny l r?ng n?u m?t kh?i l?ng (?a) l ngo?i tuy?n, v m?t kh?i l?ng m?i khc nhau ?n tr?c tuy?n, n c th? nh?n ?c kh?i l?ng gin tuy?n k? t? ? ?a. ? ?m b?o b?n gi? ? ?a c?a b?n th t?p c?n nguyn v?n, b?n ph?i gi? hi?n t?i t?p tr?c tuy?n khi gi?i thi?u m?i t?p.

CHU Y: Bn i?u khi?n qu?n l? ?a c?m thay ?i k? t? ? ?a phn vng Windows 2000 h? th?ng/Boot.
i?u ny l do thi?t k?.

? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? thay ?i k? t? ? ?a h? th?ng/kh?i ?ng trong Windows 2000, b?m vo s? bi vi?t d?i y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
223188 Lm th? no ? thay ?i ch? ? ?a h? th?ng/kh?i ?ng trong Windows 2000

Nng ?ng ?a cn nh?c

Logical Disk Manager (LDM) theo d?i c?a k? t? ? ?a cu?i cng ?c gn cho m?t kh?i l?ng nng ?ng b?ng cch ghi n trong c s? d? li?u c?u h?nh c?a n. C s? d? li?u c?u h?nh LDM n?m trong m?t khu v?c t nhn 1 MB vo cu?i m?i ?a nng ?ng. K? t? ? ?a ny sau ?c thng qua ? MountMgr khi MountMgr yu c?u LDM cho m?t k? t? ? ?a "? ngh?" tr?c khi gn m?t kh?i l?ng.

Nng ?ng ?a - Drive Letter chuy?n nh?ng quy t?c

MountMgr gn m?t k? t? ? ?a cho t?p nng ?ng theo cc quy t?c sau:
 1. N?u c s? d? li?u MountMgr trong s? ng k? h? th?ng c m?t k? t? ? ?a ghi l?i cho ? ny, kh?i l?ng ?c k? t? ? ?a t? c s? d? li?u. MountMgr ?m r?ng ch? c m?t kh?i l?ng s? h?u m?t k? t? ? ?a trong c s? d? li?u.
 2. N?u c s? d? li?u MountMgr khng c m?t k? t? ? ?a cho ? ny, MountMgr s? h?i LDM cho m?t k? t? ? ?a "? ngh?" cho ? ?a ny. LDM s? cho m?t b?c th ?c ghi l?i trong c s? d? li?u c?u h?nh c?a n v cho th?y n ? MountMgr. N?u tn ? ?a ny l mi?n ph, kh?i l?ng ?c k? t? ? ?a ? xu?t r?ng v c?ng ?t l k? t? ? ?a vo c s? d? li?u MountMgr ? ?c s? d?ng trong ni ti?p theo.
 3. Cu?i cng, n?u ? ? ngh? ? ?c s? d?ng ho?c c khng c k? t? ? ?a ? ngh? t? LDM, kh?i l?ng ?c gn tn ? ?a c s?n k? ti?p.

Chuy?n nh?p ngo?i ?ng ?a

Sau khi b?n nh?p kh?u n?c ngoi ?a nng ?ng, nhi?u hn c th? MountMgr c s? d? li?u trn h? th?ng ?a phng khng c h? s cho nh?ng kh?i tin khi h? ang mang l?i tr?c tuy?n. Tuy nhin, nh?ng kh?i tin tng t? c th? ? c ch? ci ? ?a ?c ch? ?nh cho h? khi h? ? ?c s? d?ng trn h? th?ng khc v LDM ghi l?i nh?ng ch? ci ? ?a trong c s? d? li?u c?u h?nh c?a n ? ph?n cu?i c?a ?a v?t l?. Khi kh?i l?ng g?n k?t cho l?n ?u tin, LDM "? ngh?" l k? t? ? ?a c? ?c s? d?ng b?i m kh?i l?ng ? MountMgr. N?u ? ? xu?t khng ?c s? d?ng, kh?i l?ng ?c k? t? ? ?a ?c ? ngh?, n?u khng n nh?n ?c k? t? ? ?a c s?n k? ti?p.

Nng ?ng ?a trong khi thi?t l?p

Windows 2000 hi?n ang khng h? ?y ? tr? kh?i l?ng tinh khi?t nng ?ng ?a trong khi thi?t l?p. Thi?t l?p ch? hi?u ?c phn vng ?ng ?a ang kh lin k?t. Kh lin k?t nng ?ng phn vng ?c t?o ra khi b?n nng c?p m?t ?a c b?n nng ?ng, v ?a c b?n ? t?n t?i tr?c chnh v hay h?p l? ? ?a ?c c?u h?nh. M?i trong s? ny pre-existing phn vng gi? l?i m?t m?c nh?p b?ng phn vng ki?u di s?n (lo?i-42 cho ti?u h?c v lo?i-05 cho m? r?ng) ngay c? sau khi b?n nng c?p ?a ? nng ?ng. Nh?ng kho?n m?c b?ng phn vng ?c bi?t kh khn lin k?t cho php thi?t l?p ? nh?n ra chng nh l phn vng h?p l? trong h? i?u hnh ?c ci ?t.

?a ?ng thu?n ty (nh?ng ng?i khng c b?t k? kh khn lin k?t phn vng) ch? c m?t n phn m?c b?ng nh?p (lo?i 42) ? xc ?nh ton b? ?a. Kh?i l?ng ch?a trn ?a ?ng tinh khi?t ?c g?i l m?m lin k?t, v khng hi?n th? ch? ci ? ?a cho h? cho ?n khi thi?t l?p ?c hon t?t. Thi?t l?p Windows 2000 s? hi?n th? m?t k? t? ? ?a n cho ton b? ?a (th?ng ? ch? ?c ch? ?nh ? phn vng th? nh?t lin k?t m?m) ngay c? khi th? ny c nhi?u kh?i l?ng c?u h?nh. B?n khng th? th?c hi?n m?t ci ?t m?i ? lo?i nng ?ng ?a m khng ph h?y ti?m ?n t?p.

Xem xt ? trn, cho m?t ci ?t m?i c?a Windows 2000, c s? d? li?u MountMgr trong s? ng k? h? th?ng m?i ?c t?o ra. Ch? ci ? ?a cho kh?i l?ng nng ?ng ?c li?t k ?u tin v hnh x? tng t? nh nh?p kh?u n?c ngoi ?ng ?a. i?u ny c ngh?a l k? t? ? ?a ? ngh? t? LDM ?c phn cng nng ?ng t?p tr?c ? qut v giao vi?c k? t? ? ?a c b?n ?a, nhng sau khi di s?n FT-b? ?c ch? ?nh. C?n l?i nng ?ng phn vng m khng th? gn tn ? ?a ? ngh? c?a h?, h? ?c ch? ?nh m?t th d?a trn cc quy t?c tng t? ?i v?i c b?n ?a. Nng ?ng lin k?t c?ng phn vng l tng ng v?i m?t ti?u h?c c b?n v nng ?ng m?m lin k?t l tng ng v?i ? ?a logic c b?n.

Trong tr?ng h?p c?a m?t b?n nng c?p, Winnt32 thi?t l?p sao c s? d? li?u MountMgr do vo t?p tin $Win_nt$.~bt\Migrate.inf ? thi?t l?p ch? ? vn b?n ? s? d?ng, do , cc ch? ci ? ?a nn ?c b?o t?n cho kh?i l?ng nng ?ng.

Xin lu ? nh?ng v?n ? sau y:
221799 ? th ?c ch? ?nh khng ?c h? tr? phn lo?i
227364 Kh?i l?ng nng ?ng khng ?c hi?n th? chnh xc trong thi?t l?p bn ho?c ph?c h?i giao di?n i?u khi?n
227605 Ch? ci ? ?a Windows 95 c th? khng di chuy?n sang Windows 2000 trong khi nng c?p
225025 Thi?t l?p k? t? ? ?a thay ?i sau khi m?t phn vng s? b? xa
LU ?: N?u b?n ang dual kh?i ?ng gi?a Windows 2000 v MS-DOS ho?c cc phin b?n khc c?a Windows, cc ch? ci ? ?a ?c ch? ?nh ? phn vng c th? khng ph h?p v?i.

Cho bi?t thm thng tin v? lm th? no h? i?u hnh khc ch? ?nh k? t? ? ?a xin vui l?ng tham kh?o bi vi?t sau y:
51978 Th? t? trong MS-DOS v ch? ci ? ?a ch? ?nh Windows
D?a trn t?t c? cc thng tin trn, t?t c? cc k? t? ? ?a hi?n th? v phn cng theo th? t? sau trong m?t ci ?t m?i c?a Windows 2000 ho?c kh?i ?ng ? Recovery Console.
 1. Di s?n FT b? trn ?a c b?n.
 2. Nng ?ng lin k?t c?ng phn vng nh ? xu?t (n?u mi?n ph).
 3. Nng ?ng m?m lin k?t phn vng nh ? xu?t (n?u mi?n ph) (m?c d khng th? nh?n th?y trong lc thi?t l?p ch? ? vn b?n).
 4. C b?n ?a, ? ?a v phn vng ?ng ?a khc c th? khng ?c ch? ?nh tr?c .
 5. ? ?a CD-ROM.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 234048 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? kha:
kbinfo kbmt KB234048 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:234048

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com