Làm th? nào đ? ngăn ch?n b? nh? đ?m trong Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 234067 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? vi?c s? d?ng các tiêu đ? HTTP đ? ki?m soát các b? nh? đ?m c?a trang Web trong Internet Explorer.

B?n có th? s? d?ng Microsoft Internet Information Server (IIS) đ? d? dàng đánh d?u các trang web r?t d? bay hơi ho?c nh?y c?m b?ng cách s? d?ng đo?n m? sau vào đ?u các trang c? th? Active Server Pages (ASP), c?c:
<% Response.CacheControl = "no-cache" %>
<% Response.AddHeader "Pragma", "no-cache" %>
<% Response.Expires = -1 %>
				

THÔNG TIN THÊM

H?t h?n và các tiêu đ? h?t h?n

Nó cao đư?c đ? ngh? r?ng t?t c? các máy ch? Web s? d?ng m?t đ? án cho h?t h?n c?a t?t c? các trang Web. Đó là th?c hành x?u cho m?t máy ch? Web không đ? cung c?p h?t h?n thông tin thông qua ph?n ?ng tiêu đ? HTTP h?t h?n cho m?i tài nguyên quay tr? l?i khách hàng yêu c?u. H?u h?t các tr?nh duy?t và trung c?p proxy hôm nay tôn tr?ng này h?t h?n thông tin và s? d?ng nó đ? tăng hi?u qu? c?a truy?n thông qua m?ng.

Tiêu đ? h?t h?n nên luôn luôn đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh th?i gian h?p l? nh?t khi m?t t?p tin c? th? trên máy ch? c?n ph?i đư?c c?p nh?t c?a khách hàng. Khi các trang đư?c c?p nh?t thư?ng xuyên, giai đo?n ti?p theo cho C?p Nh?t là ph?n ?ng hi?u qu? nh?t. Đi, ví d?, m?t trang tin t?c hàng ngày trên Internet đư?c c?p nh?t m?i ngày lúc 05: 00 Các máy ch? Web cho trang tin t?c này nên tr? v? m?t tiêu đ? h?t h?n v?i m?t giá tr? cho 5 gi? sáng ngày hôm sau. Khi đi?u này đư?c th?c hi?n, tr?nh duy?t không c?n ph?i liên h? v?i h? ph?c v? Web m?t l?n n?a cho đ?n khi trang đ? th?c s? thay đ?i.

Các trang không ph?i thay đ?i nên đư?c đánh d?u b?ng m?t ngày h?t h?n c?a kho?ng m?t năm.

Trong nhi?u trư?ng h?p, các máy ch? Web có m?t ho?c nhi?u d? bay hơi trang trên m?t máy ch? có ch?a thông tin, mà có th? thay đ?i ngay l?p t?c. Các trang này nên đư?c đánh do đó d?u b?i các máy ch? v?i m?t giá tr? c?a "-1" cho tiêu đ? h?t h?n. Ngày trong tương lai yêu c?u b?i ngư?i dùng, tr?nh duy?t Internet Explorer thư?ng liên h? các máy ch? Web C?p Nh?t cho trang đó thông qua m?t đi?u ki?n n?u-Modified-Since yêu c?u. Tuy nhiên, trang v?n c?n trong b? nh? cache đ?a ("t?p Internet t?m th?i") và đư?c s? d?ng trong các t?nh hu?ng thích h?p mà không có liên h? v?i h? ph?c v? Web t? xa, ch?ng h?n như khi chuy?n ti?p nút Lùi l?i và đư?c s? d?ng đ? truy c?p vào l?ch s? chuy?n hư?ng ho?c khi tr?nh duy?t là trong ch? đ? gián tuy?n.

Các tiêu đ? Cache-Control

Các trang nh?t đ?nh, tuy nhiên, là như v?y d? bay hơi ho?c nh?y c?m mà h? yêu c?u không có đ?a b? nh? đ?m. Đ? k?t thúc này, Internet Explorer h? tr? các tiêu đ? HTTP 1.1 Cache-Control, ngăn ch?n t?t c? caching c?a m?t ngu?n tài nguyên Web c? th? khi b? nh? cache không có giá tr? đư?c xác đ?nh b?i m?t máy ch? HTTP 1.1.

B?i v? các trang đư?c lưu gi? ra kh?i b? nh? cache không có th? truy c?p cho đ?n khi tr?nh duy?t có th? re-contact các máy ch? Web, máy ch? nên s? d?ng các tiêu đ? Cache-Control ít. Trong h?u h?t trư?ng h?p, vi?c s? d?ng "h?t h?n: -1" đư?c ưa thích.

Pragma: No-Cache Header

Th?t không may, các máy ch? HTTP 1.0 k? th?a không th? s? d?ng các tiêu đ? Cache-Control. Đ?i v?i m?c đích tương thích ngư?c v?i các máy ch? HTTP 1.0, Internet Explorer h? tr? m?t cách s? d?ng đ?c bi?t c?a HTTP Pragma: b? nh? cache không có tiêu đ?. N?u khách hàng liên l?c v?i h? ph?c v? trên k?t n?i an toàn (https: / /) và máy ch? tr? v? m?t Pragma: không nh? cache tiêu đ? v?i nh?ng ph?n ?ng, Internet Explorer không nh? cache các ph?n ?ng.

Lưu ?, tuy nhiên, r?ng Pragma: b? nh? cache không có tiêu đ? không đư?c d? đ?nh cho vi?c này. Theo HTTP 1.0 và 1,1 thông s? k? thu?t, tiêu đ? này đư?c đ?nh ngh?a trong b?i c?nh c?a m?t yêu c?u duy nh?t, không ph?i là m?t ph?n ?ng, và th?c s? là dành cho các máy ch? proxy có th? khi?n m?t s? yêu c?u quan tr?ng đ?n máy ch? Web đích. Cho các ?ng d?ng trong tương lai, các tiêu đ? Cache-Control là phương ti?n thích h?p cho vi?c ki?m soát b? nh? đ?m.

HTTP-EQUIV META Tags

Các trang HTML cho phép cho m?t h?nh th?c HTTP-EQUIV đ?c bi?t c?a các t? khóa META xác đ?nh ph?n đ?u HTTP c? th? t? bên trong các tài li?u HTML. Đây là m?t ví d? ng?n HTML trang có s? d?ng c? hai Pragma: no-b? nh? cache và h?t h?n: -1:
<HTML><HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">
<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="-1">
</HEAD><BODY>
</BODY>
</HTML>
				
Pragma: không nh? cache ngăn ch?n b? nh? đ?m ch? khi đư?c s? d?ng trên m?t k?t n?i an toàn. Pragma: không nh? cache META t? khóa đi?u tr? h?t đ? h?t h?n: -1 N?u đư?c s? d?ng trong m?t trang không an toàn. Trang web s? đư?c lưu tr? nhưng đánh d?u là ngay l?p t?c h?t h?n.

B? nh? cache-Control META HTTP-EQUIV tags đang b? b? qua và không có hi?u l?c trong các phiên b?n Internet Explorer 4 ho?c 5. S? d?ng b? nh? Cache-Control tiêu đ? này ph?i đư?c xác đ?nh b?ng cách s? d?ng ph?n đ?u HTTP như đư?c di?n t? trong ph?n b? nh? Cache-Control ? trên.

Lưu ? r?ng vi?c s? d?ng các tiêu đ? HTTP tiêu chu?n đư?c nhi?u ưa thích trong th? META. Th? META thư?ng ph?i xu?t hi?n ? phía trên cùng c?a ph?n đ?u HTML. Và có ít nh?t m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i các Pragma HTTP-EQUIV META tag. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
222064"Pragma: không nh? cache" t? khóa có th? không ngăn trang đư?c lưu tr?

Tùy ch?n máy ch? cho b? nh? đ?m

Khi các tiêu đ? Cache-Control c?n ph?i đư?c s? d?ng trên các trang ASP không, nó có th? c?n thi?t đ? s? d?ng tùy ch?n trong c?u h?nh máy ch? đ? thêm tiêu đ? này t? đ?ng. Tham kh?o tài li?u máy ch? quá tr?nh c?a vi?c thêm các tiêu đ? HTTP đ?n máy ch? h?i đáp cho m?t thư m?c c? th?. Ví d?, trong IIS 4, làm theo các bư?c sau:
 • G?i ngư?i qu?n l? d?ch v? Internet.
 • B?ng cách s? d?ng máy tính và d?ch v? cây, m? Default Web Server (ho?c máy ch? web trong câu h?i) và t?m thư m?c có ch?a n?i dung mà c?n tiêu đ? Cache-Control.
 • Đưa lên h?p tho?i thu?c tính cho thư m?c đó.
 • Ch?n tab ph?n đ?u HTTP.
 • B?m vào nút Add Custom HTTP Headers nhóm và thêm "B? nh? Cache-Control" cho tiêu đ? tên và b? nh? "no-cache" cho giá tr? đ?u trang.
H?y nh? r?ng nó không ph?i là m?t ? tư?ng t?t đ? s? d?ng tiêu đ? này trên toàn c?u trên h? ph?c v? Web toàn b?. H?n ch? s? d?ng c?a nó hoàn toàn vào n?i dung mà hoàn toàn không ph?i đư?c lưu tr? trên máy khách. Danh sách ki?m tra v?n đ? N?u b?n đ? áp d?ng các k? thu?t trong bài vi?t này và b?n v?n c?n g?p v?n đ? v?i b? nh? đ?m và Internet Explorer, h?y xem l?i danh sách ki?m tra ti?n này t?ng bư?c trư?c khi liên h? v?i Microsoft đ? đư?c h? tr? k? thu?t h? tr?:
 • B?n đang s? d?ng các tiêu đ? Cache-Control v?i ASP "Response.CacheControl" b?t đ?ng s?n ho?c thông qua m?t tiêu đ? HTTP tr? l?i? Đây là cách duy nh?t đ? th?c s? ngăn ch?n b? nh? đ?m trong Internet Explorer.
 • B?n đang s? d?ng Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 ho?c cao hơn? Không có không có cách nào đ? hoàn toàn ngăn ch?n b? nh? đ?m trong phiên b?n trư?c c?a tr?nh duy?t.
 • B?n có double-checked r?ng máy ch? web c?a b?n có HTTP 1.1 b?t và quay l?i v?i HTTP 1.1 responses to Internet Explorer? Tiêu đ? cache-Control là không h?p l? trong h?i đáp HTTP 1.0.
 • N?u b?n đang s? d?ng CGI/ISAPI/Servlet v? phía máy ch?, b?n sau HTTP 1.1 đ?c đi?m k? thu?t chính xác, đ?c bi?t là trong quan đ?n CRLF ch?m d?t ph?n đ?u HTTP có? Trong s? quan tâm c?a hi?u su?t, tr?nh duy?t Internet Explorer là thư?ng không h? khoan như?ng c?a ph?n ?ng mà vi ph?m các đ?c t? HTTP 1.1. Đi?u này thư?ng k?t qu? trong tiêu đ? b? b? qua ho?c báo cáo l?i máy ch? b?t ng?.
 • Đúng các tiêu đ? HTTP chính t??

THAM KH?O

165150 Làm th? nào đ? s? d?ng Pragma: không nh? cache v?i IIS và tr?nh duy?t IE
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? HTTP/1.1, ghé thăm Web site sau đ? có đư?c RFC 2616:
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html

Thu?c tính

ID c?a bài: 234067 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
T? khóa: 
kbcaching kbfaq kbhowto kbmt KB234067 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:234067

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com