C?p Nh?t II sau khi b?n thay đ?i tên máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 234142
Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p đ? Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên b?n 6.0 ch?y trên Microsoft Windows Server 2003. IIS 6.0 làm tăng đáng k? Web an ninh cơ s? h? t?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan đ?n an ninh IIS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/prodtech/IIS.mspx
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Khi b?n thay đ?i tên máy tính Internet Information Server (IIS) đư?c cài đ?t trên, h?u h?t IIS ch?c năng ti?p t?c ho?t đ?ng b?nh thư?ng mà không có b?t k? s? can thi?p; Tuy nhiên, các ch?c năng sau đây c?a IIS c?n C?p Nh?t:
 • Máy ch? thông tin Internet snap-in cho Microsoft Management Console (MMC).
 • Microsoft giao d?ch máy ch? (MTS) gói mà ch?y trong m?t không gian riêng bi?t b? nh? (cô l?p tr?nh).
Bài vi?t này gi?i thích làm th? nào đ? làm cho MMC và b? cô l?p tr?nh MTS gói th?c hi?n đúng cách sau khi máy tính đ? đư?c đ?i tên.

Lưu ý: Bài vi?t này không bao g?m các k?ch b?n có trang web Server 3,0 đư?c cài đ?t. Thay đ?i tên c?a m?t máy tính v?i trang web Server cài đ?t t?o ra m?t môi trư?ng không supportable. N?u máy tính đư?c đ?i tên thành, đ?y đ? ch?c năng có th? ch? đư?c khôi ph?c b?ng cách khôi ph?c h? đi?u hành đ? c?u h?nh trư?c đây c?a nó t? sao lưu. Tính năng h?n ch? có th?; Tuy nhiên, c?u h?nh này không đư?c h? tr?.

THÔNG TIN THÊM

Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng khi Windows NT tùy ch?n gói đư?c cài đ?t, m?t tài kho?n qu?n tr? t? xa đ? không đư?c ch?n cho MTS; Thay vào đó, m?c đ?nh c?a ngư?i dùng đ?a phương đư?c ch?p nh?n. Nó c?ng gi? đ?nh r?ng không có gói MTS tùy ch?nh đ? đư?c cài đ?t (khác v?i gói đư?c t? đ?ng t?o ra cho các ?ng d?ng ASP). N?u nh?ng gi? đ?nh không đúng trong trư?ng h?p c?a b?n, MTS có th? c?n s?a đ?i hơn so v?i nh?ng g? đư?c mô t? trong bài vi?t này.

Bài vi?t này c?ng gi? đ?nh r?ng các b?n g?c IUSR và IWAM chi?m (IUSR_Old_ComputerName và IWAM_Old_ComputerName Theo m?c đ?nh) s? ti?p t?c đư?c s? d?ng. M?c dù h? s? d?ng tên máy tính c?, các tài kho?n này đang v?n h?p l? và có th? s? d?ng.

Bài vi?t này không áp d?ng cho Windows 2000, b?i v? Microsoft đ? đơn gi?n hóa quá tr?nh cho đ?i tên máy tính ch?y Internet thông tin d?ch v? 5.0. Đ? thay đ?i tên NetBIOS c?a máy tính đang ch?y IIS 5.0, ch? đơn gi?n là đ?i tên h? ph?c v? và kh?i đ?ng l?i nó. Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy ch?, Windows 2000 Compensating ngu?n l?c qu?n l? (CRM) chính xác không th?ng nh?t trong h? th?ng COM + ?ng d?ng và cho phép IIS 5,0 đ?n ch?c năng b?nh thư?ng v?i tên NetBIOS m?i. Lưu ? r?ng tên trương m?c IUSR và IWAM không thay đ?i, nhưng v?n c?n h?p l?.

S?a ch?a MMC

N?u không có tên máy tính s? đư?c hi?n th? dư?i "Internet thông tin máy ch?" trong ph?m vi (bên trái) c?a MMC ngăn, b?n c?n ph?i t?o ra m?t giao di?n đi?u khi?n m?i (.msc) cho MMC bao g?m máy ch? thông tin Internet và máy ch? giao d?ch Microsoft snap-in.

Lưu ý: Thông báo l?i sau đây c?ng có th? x?y ra:
L?i k?t n?i Old_ComputerName: RPC h? ph?c v? không s?n dùng.
Đ? kh?c ph?c nh?ng v?n đ? này, t?o ra m?t giao di?n đi?u khi?n m?i (.msc) cho MMC b?ng cách th?c hi?n theo các bư?c sau:

QUAN TRỌNG: B?t k? tu? bi?n mà b?n đ? th?c hi?n đ? bàn đi?u khi?n IIS g?c s? m?t.
 1. B?t đ?u Internet d?ch v? qu?n l? (ISM), mà t?i máy ch? thông tin Internet và máy ch? giao d?ch Microsoft snap-in cho Microsoft Management Console (MMC).
 2. T? các Giao di?n đi?u khi?n tr?nh đơn, nh?p vào M?i.
 3. T? các Giao di?n đi?u khi?n tr?nh đơn, nh?p vào Thêm/lo?i b?-theo.
 4. Trên các Đ?c l?p tab, b?m vào các Thêm nút. Ch?n máy ch? thông tin Internet-theo, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. B?m vào các Thêm nút m?t l?n n?a, và sau đó ch?n các máy ch? giao d?ch Microsoft snap-in.
 6. Nh?p vào Ok hai l?n đ? quay tr? l?i c?a s? chính c?a MMC.
 7. T? các Giao di?n đi?u khi?n tr?nh đơn, nh?p vào Lưu.
 8. Đ? thay th? bàn đi?u khi?n đư?c đi?u hành t? các Qu?n l? d?ch v? Internet B?t đ?u tr?nh đơn, lưu t?p tin giao di?n đi?u khi?n đ? % WinDir%\System32\Inetsrv\Iis.msc.

C?p Nh?t b? cô l?p tr?nh MTS gói

 1. Trong MMC, m? sau đây trong ph?m vi (bên trái) ngăn:
   Microsoft Transaction Server\ 
    Computers\ 
     My Computer\ 
      Packages Installed
  						
 2. Đ?i v?i m?i ASP ?ng d?ng đ? đư?c thi?t l?p đ? ch?y trong m?t không gian riêng bi?t b? nh? (quá tr?nh cô l?p), có m?t tương ?ng cô l?p quy tr?nh MTS tr?n gói (g?i là m?t gói ph?n m?m máy ch?"" trong thu?t ng? MTS). MMC, tên c?a các gói b? cô l?p tr?nh b?t đ?u v?i các văn b?n "IIS-" theo sau là các trang Web tên và đư?ng d?n kèm theo ni?ng răng {}, ví d?: IIS-{Default Web Site / / Root/Iissamples/Issamples/Oop}.

  Ngư?i dùng đư?c li?t kê trong b?ng thu?c tính c?a b?n s?c c?a m?i gói b? cô l?p tr?nh đ? c?p đ?n tên máy tính c?. Đây ph?i đư?c c?p nh?t đ? tên máy tính m?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, th?c hi?n theo các bư?c sau cho m?i gói b? cô l?p tr?nh:

  1. Nh?p chu?t ph?i b? cô l?p quy tr?nh tr?n gói, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  2. B?m vào các Danh tính tab.
  3. Đ?i v?i các Ngư?i dùng này tùy ch?n, thay đ?i ngư?i dùng t? Old_ComputerName\IWAM_UserName đ? New_ComputerName\IWAM_UserName, cung c?p m?t kh?u tài kho?n, và sau đó nh?p vào Ok.
  4. Nh?p vào Ok N?u b?n nh?n đư?c c?nh báo sau đây:
   Các gói đư?c t?o ra b?i m?t ho?c nhi?u s?n ph?m bên ngoài. B?n có m?t s? nh?ng thay đ?i b?n đ?nh th?c hi?n đư?c h? tr? b?i các s?n ph?m này?

Thu?c tính

ID c?a bài: 234142 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbhowto kbpending kbmt KB234142 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:234142

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com